O tym, co najważniejsze w małżeństwie

„Patrząc na swoje małżeństwo z perspektywy lat, uważam, że najcenniejsze jest…”
– takie pytanie znalazło się w ankiecie skierowanej do małżonków z archidiecezji
katowickiej w listopadzie 2020 r. Najwięcej osób odpowiedziało, że tym co najważniejsze,
co spaja
małżeństwo, nadaje mu sens – jest relacja z Panem Bogiem.

EWA PORADA

Katowice

FREEPIK.COM

Ankieta była zamieszczona na stronach internetowych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin i na stronie archidiecezjalnej. Była całkowicie anonimowa i dobrowolna. W ciągu dwóch tygodni na ankietę odpowiedziało 856 małżeństw. Aż 97% małżonków żyje w małżeństwie sakramentalnym, 3% w związkach niesakramentalnych.
Staż małżeński rozkładał się w latach: 0–5 lat – 15,8%; 6–15 lat – 33,6%; 16–30 lat – 33,7%; 30–50 lat – 16,5%, niewielką liczbę respondentów stanowili małżonkowie ze stażem małżeńskim powyżej 50 lat. Na ankietę odpowiadały osoby, dla których relacja z Bogiem jest bardzo ważna (ponad 88%), dla niemalże 8% – ważna.
Pytanie wymienione na wstępie artykułu, a dotyczące najcenniejszych rzeczy w małżeństwie, było tzw. pytaniem otwartym, a zatem całkowita inicjatywa i pomysłowość odpowiedzi była po stronie małżonków. Odpowiedzi przedstawiały się w następujący sposób.
Oparcie życia małżeńskiego na Panu Bogu
Tak uznało najwięcej osób. Wiele wypowiedzi w ankiecie stanowiły piękne świadectwa życia, żywej i realnej obecności Pana Boga w codziennym życiu małżonków i rodzin. Odpowiedzi ukazywały sytuacje, które potwierdzały prawdę, że warto trwać przy Panu Bogu zarówno wtedy, gdy jest dobrze, gdy wszystko się układa, jak i wtedy, gdy przychodzą trudności i trzeba się zmagać z przeciwnościami czy kryzysami.
Małżonkowie zwracali uwagę na rolę wspólnej modlitwy w rodzinie, na wartość sakramentów w życiu i rozwoju rodziny. W tym przypadku zwracali uwagę na sakrament pokuty, na wartość dobrego kierownika duchowego małżonków. Ale także na wspólną Eucharystię czy modlitwę, szczególnie jeden za drugiego, za innych członków rodziny. Nie brakowało słów podziękowania i uwielbienia Pana Boga za wszystko, co czyni w życiu małżonków.
Miłość, czyli gotowość do uszczęśliwiania drugiej osoby
Kolejne miejsce zajęła miłość – jako zdolność do poświęcenia, rezygnacji z siebie, dbanie o szczęście drugiej osoby. Co ciekawe, wiele osób podkreślało, że miłość to nie przelotne uczucie, które jest ważne na początku, ale postawa, która dojrzewa każdego dnia, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok.

Inni zwracali uwagę na to, że trzeba każdego dnia coraz lepiej się poznawać, aby coraz doskonalej każdego dnia okazywać sobie miłość w drobnych gestach, aby każdego dnia z nową świeżością dbać o swoją relację małżeńską.
Wsłuchiwanie się we współmałżonka
Na trzecim miejscu pod względem liczebności odpowiedzi była rozmowa.
Respondenci zwracali uwagę na istotę słuchania siebie nawzajem, a może bardziej wsłuchiwania się w drugą osobę, czyli otwartość na to, w jaki sposób współmałżonek dzieli się sobą, jakie są jego rzeczywiste potrzeby, co jest dla niego ważne, co chce nam przekazać.
Zdaniem małżonków ważne jest również dzielenie się sobą. A zatem z jednej strony uważność w słuchaniu małżonka, z drugiej zaś odwaga i otwartość w dzieleniu się sobą, tym, co dla mnie ważne, co kształtuje moje tu i teraz.
Codzienne życie małżeńskie
Na kolejnych miejscach znalazły się takie elementy, jak: zaufanie, wierność, trwanie przy sobie na dobre i złe, a dalej troska, wsparcie, wzajemna pomoc, kompromisy itp. Wśród tych wartości, na które warto zwrócić uwagę, są również wspólne spędzanie czasu, a także poczucie humoru i budowanie radosnej atmosfery w domu. Jak widać, wśród spraw wymienianych przez małżonków są ważne, można rzec fundamentalne dla małżeństwa, ale też drobne, które sprawiają, że codzienne życie nabiera odpowiedniego smaku i uskrzydla.
Wszystko to wydaje się chlebem codziennym życia w rodzinie. Wspólnym zaś mianownikiem tychże wypowiedzi jest prawda, że szczęśliwe małżeństwa buduje się nie przez wielkie wydarzenia, nie z dnia na dzień, ale przez drobne gesty codzienności powtarzane niestrudzenie każdego dnia.
Nie zawsze jest to łatwe, są lepsze i gorsze dni. Jeśli jednak Pan Bóg wspiera małżonków swoją łaską, jeśli małżonkowie są blisko Pana Boga przez modlitwę i sakramenty, jeśli potrafią każdego dnia coraz bardziej kochać drugiego, umierając dla własnego egoizmu, jeśli potrafią rozmawiać, to wydaje się, że wszystkie pozostałe wartości łatwiej będzie im osiągać i się nimi cieszyć.