Listopad 2005

Adwent contra kalendarz
Adam Ryszard Prokop

Śmierć zwyciężona?
ks. Andrzej Dańczak

Eucharystia – Chleb żywy dla pokoju świata
Orędzie XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów

Przyszłość dzieje się dzisiaj
Kacper Radzki

Dzieło św. Zygmunta Gorazdowskiego na Dolnym Śląsku
s. M. Nulla

Zabijajcie bałwochwalców...
ks. Rafał Kowalski

Uroczystości pogrzebowe czaszek katyńskich
Tadeusz Krupiński

Chrześcijaństwo i kultura – pewien przykład
o. Norbert Frejek SJ

Pięć lat wspólnoty sanoczan we Wrocławiu
Jan Zacharski

Jak inwigilowano Kościół
Piotr Sutowicz

"Zawsze przychodzi świt"
Z ks. Pawłem Szerlowskim rozmawia Konrad Biernacki

Koncert Exultate Iubilate
Joanna Pietrasiewicz
Strona główna

Archiwum

Dzieło św. Zygmunta Gorazdowskiego na Dolnym Śląsku
s. M. NullaDnia 23 października br. Ojciec Święty Benedykt XVI wpisał w poczet świętych. bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, którego Jan Paweł II nazwał prawdziwą perłą duchowieństwa Archidiecezji Lwowskiej.

Dnia 23 października br. Ojciec Święty Benedykt XVI wpisał w poczet świętych. bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, którego Jan Paweł II nazwał prawdziwą perłą duchowieństwa Archidiecezji Lwowskiej.

Żył on w latach 1845-1920, a pochodził z Sanoka. Był kapłanem zabiegającym o głęboką więź człowieka z Bogiem, mówiącym o Bogu z wielką radością i entuzjazmem, sprawującym Msze Święte i inne sakramenty ze skupieniem i pobożnością. Z jego postawy emanowało poczucie braterskiej więzi z wszystkimi. Nazywano go Księdzem dziadów, Ojcem ubogich, drugim proboszczem z Ars, Lwowskim Bratem Albertem. Był gotowy nieść pomoc każdemu, kto znalazł się w potrzebie, a zwłaszcza ludziom najuboższym, chorym, dzieciom osieroconym, czy porzuconym niemowlętom. Założył wiele dzieł dobroczynnych, w których troskę o potrzebujących powierzył kobietom otwartym na sprawy miłosierdzia. One to, zapalone duchem Założyciela, dały początek Zgromadzeniu Sióstr św. Józefa, które do dziś kontynuuje dzieło bł. Zygmunta Gorazdowskiego nie tylko w Polsce, na Ukrainie i innych krajach Europy, ale też na kontynencie Afryki i Ameryki Płd., pracując w 62 placówkach.

Na Dolnym Śląsku dzieło bł. Zygmunta, podjęły Siostry św. Józefa po wysiedleniu z Kresów Wschodnich w roku 1946. Przybyły one tu wraz z sierotami wojennymi, którymi nie przestały się opiekować nawet w trudnym czasie wysiedlenia. To dzieło zaowocowało powstaniem Domu Dziecka w Wierzbicach Wrocławskich, a zarazem pierwszej placówki Sióstr św. Józefa na Dolnym Śląsku. W roku 1961 na skutek ustawy rządowej dzieci zostały skierowane do ośrodków państwowych, a siostrom zlecono opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Obecnie jest tam Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym, gdzie 50 dzieci niepełnosprawnych korzysta z opieki leczniczej wraz z rehabilitacją, z nauki szkolnej w zakresie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, jak również z całodobowej opieki. Warto zaznaczyć, że zarówno personel, jak i dzieci znają i kochają bł. Zygmunta, a w bieżącym roku Patronem Szkoły – za zgodą Wydziału Oświaty i Rady Powiatu Wrocławskiego – został uroczyście ogłoszony bł. Zygmunt Gorazdowski.

Stolica Ziemi Dolnośląskiej – Wrocław, już od 17 kwietnia 1946 roku jest terenem pracy Sióstr św. Józefa. Wkrótce po przybyciu, siostry otworzyły stołówkę dla ubogich studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, która funkcjonowała przez 10 lat. Równocześnie w tym samym roku, siostry zorganizowały tu przedszkole, mając na uwadze szczególnie dzieci rodzin wysiedlonych ze Wschodu. Jednak w 1962 roku zostało ono zlikwidowane decyzją władz państwowych. Na nowo przedszkole zostało zorganizowane 1989 roku. Aktualnie uczęszcza do niego ok. 100 dzieci. Tutaj również rodzice przedszkolaków oraz młodzież mają możliwość korzystania z duchowej pomocy – szczególnie w czasie organizowanych dni skupienia.

Miłość do Kościoła – tak żywą w sercu Założyciela, Siostry wyraziły podejmując od lipca 1946 r. pracę w Kurii Arcybiskupiej, którą kontynuują.

Od roku 1992 dom sióstr przy ul. Prusa 28/IIb jest głównym Domem Prowincji Wrocławskiej Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.

Świadectwem kontynuacji dzieła bł. Zygmunta jest także placówka w Polanicy Zdroju. Od chwili przybycia w 1947 roku, Siostry św. Józefa zajęły się najbiedniejszymi dziećmi – powojennymi sierotami (wśród nich były również dzieci niemieckie), tworząc dla nich Dom Dziecka. W roku 1961 decyzją władz państwowych został zlikwidowany Dom Dziecka, a siostrom powierzono dzieci niepełnosprawne umysłowo. Były to dzieci pochodzące z bardzo ubogich środowisk. Rok później utworzono tu specjalną szkołę podstawową. W ostatnich latach – staraniem sióstr – przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym wybudowano budynek dla Gimnazjum Specjalnego, z którego korzysta nie tylko młodzież z Ośrodka Wychowawczego, ale też z miasta oraz młodzież dojeżdżająca z pobliskich miejscowości. Obecnie w tym ośrodku siostry obejmują całkowitą opieką ok. 100 dzieci specjalnej troski, które pochodzą z Kotliny Kłodzkiej. Ośrodek realizuje program wychowawczy oparty na wskazaniach bł. Zygmunta Gorazdowskiego.

Od roku 2001 Siostry św. Józefa pracują w Polanicy, również w Domu Księży Emerytów. Placówka ta została otwarta, jako dar wdzięczności za beatyfikację Założyciela Zgromadzenia.

Kolejnym dziełem podjętym w duchu bł. Zygmunta Gorazdowskiego jest Świetlica Socjoterapeutyczna w Bolkowie im. bł. Z. Gorazdowskiego, która istnieje od 1998 roku. Misją świetlicy jest opieka i pomoc w procesie rozwoju i wychowania dzieci oraz młodzieży, w oparciu o wskazania wychowawcze bł. ks. Zygmunta. Świetlica ma na celu zapobieganie patologiom społecznym. Realizuje programy opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Dla pracowników świetlicy oraz dla rodziców prowadzone są warsztaty edukacyjne. Aktualnie korzysta ze świetlicy 34 dzieci, a jest w nią zaangażowanych kilkunastu wolontariuszy spośród starszej młodzieży. Placówka współpracuje z samorządem miast Bolków i Jawor. Harmonijna współpraca świetlicy ze szkołą średnią w Bolkowie, współpraca z pozostałymi szkołami oraz innymi instytucjami lokalnymi sprzyja rozwojowi tego dzieła. W świetlicy spotyka się również grupa liderska z Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.

Nieść pomoc cierpiącemu Chrystusowi w drugim człowieku – to duchowy testament patrona świetlicy, bł. Zygmunta Gorazdowskiego, który przyświeca pracy wychowawczej tego dzieła.

Siostry prowadząc dzieła charytatywne, pozostają w ścisłej współpracy z lokalnym Kościołem, troszcząc się o świątynie, o muzykę i śpiew liturgiczny, włączają się w miarę możliwości i potrzeb w pracę katechetyczną, jak również w animację parafialnych grup dziecięcych i młodzieżowych. Każda wspólnota realizuje też spontaniczną pomoc ubogim.

Warto wiedzieć, że relikwie bł. Zygmunta znajdują się w Kościele św. Idziego we Wrocławiu, w sanktuarium w Wambierzycach, jak również w kaplicy duszpasterstwa dla Niesłyszących i Niewidomych w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu. Ma je także każda Wspólnota Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.

Dziś mamy dziesiątki świadectw o przemożnym orędownictwie bł. Zygmunta: o cudownych uzdrowieniach (zatwierdzonych przez Kościół), o uwolnieniu z nałogów, o znalezieniu pracy, o pojednaniu w rodzinie, o doczekaniu się własnego potomstwa w małżeństwach bezdzietnych. Zechciejmy zatem korzystać z Jego orędownictwa, a zarazem pełniej radować się kanonizacją wielkiego naszego rodaka.