Październik 2005

List do Abp. Mariana Gołębiewskiego
kard. Angelo Sodano

Jan Paweł II – Orędownik Prawdy
List Pasterski Episkopatu Polski

Biskupi polscy obradowali we Wrocławiu

Wspólne oświadczenie konferencji Episkopatów Polski i Niemiec z okazji 40. rocznicy wymiany listów między oboma episkopatami w roku 1965

Fundament europejskiego domu
ks. Antoni Kiełbasa SDS

Spotkanie z dwoma papieżami
Adam Kwaśniewski

Jan Paweł II niedoścignionym ideałem?
Grzegorz Gaczyński

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
ks. Grzegorz Sokołowski

Od sodalicji do Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa
S. Aneta ze Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa

Modlitwa otwarciem na Słowo Boże
Adam Chruszczewski

Śląski Haydn
Andrzej Prasał

Kochali go młodzi całego świata
Wojtek Partyka

W poszukiwaniu pośmiertnych szczątków księcia Henryka II Pobożnego
Henryk Dziurla

Papieżowi Janowi Pawłowi II
Janusz Dariusz Telejko
Strona główna

Archiwum

List Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej
do ks. abp. Mariana Gołębiewskiego               Watykan, 19 września 2005 r.

     Jego Ekscelencja
     Ks. Abp Marian GOŁĘBIEWSKI
     Arcybiskup Metropolita Wrocławski
     ul. Katedralna 13/15
     50-328 Wrocław
     Polonia

Ekscelencjo.
Czcigodny Księże Arcybiskupie,
W tym roku przypada 75. rocznica powstania Metropolii we Wrocławiu i 60-lecie powołania po II wojnie światowej polskiej organizacji kościelnej na Dolnym Śląsku. Z tej okazji Ojciec Święty Benedykt XVI przesyła swoje pozdrowienie Waszej Ekscelencji, Duchownym i Wiernym Kościoła we Wrocławiu oraz Braciom w biskupstwie zgromadzonym na Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
Jak wiadomo, archidiecezja wrocławska jest jedną z najstarszych kościelnych jednostek na ziemiach polskich. Powstała jako diecezja już w roku 1000 dzięki staraniom Bolesława Chrobrego oraz przychylności Papieża Sylwestra II i cesarza Ottona. Wraz z diecezjami krakowską i kołobrzeską była włączona do archidiecezji gnieźnieńskiej. Mimo różnorakich zmian administracyjnych w kolejnych wiekach ta więź wspólnoty kościelnej na Śląsku z Gnieznem trwała nieprzerwanie do roku l821. Biorąc pod uwagę ówczesne układy polityczne. Papież Pius VII wyłączył diecezję wrocławską z metropolii gnieźnieńskiej i podporządkował ją bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Szczególny moment nadszedł, gdy państwo pruskie podpisało konkordat ze Stolicą Apostolską w 1929 roku. Wówczas biskupstwo wrocławskie zostało wyniesione do rangi arcybiskupstwa, a Wrocław stał się stolicą metropolii obejmującej biskupstwo berlińskie, warmińskie i prałaturę pilską. Drugim ważnym momentem w dziejach Kościoła na Dolnym Śląsku było utworzenie po zakończeniu drugiej wojny światowej nowych jednostek administracji kościelnej zarządzanych przez administratorów apostolskich. Był to pierwszy krok ku stabilizacji administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, która ostatecznie została potwierdzona przez papieża Pawła VI w bulli Episcoporum Poloniae coitus z roku 1972. To wtedy na nowo powstała archidiecezja wrocławska.
Wspominając te wydarzenia Ojciec Święty Benedykt XVI życzy, aby obecny kształt diecezji w Polsce, jaki nadał im Jego umiłowany Poprzednik Jan Paweł II bullą Totus tuus Poloniae populus, jeszcze pełniej służył duszpasterskiej trosce o wszystkich wiernych.
Zawierzając archidiecezję wrocławską jej świętym Patronom Janowi Chrzcicielowi, Jadwidze Śląskiej i błogosławionemu Czesławowi, Jego Świątobliwość poleca Bogu Waszą Ekscelencję, Jego czcigodnego Poprzednika kard. Henryka Gulbinowicza, Duchowieństwo i Wiernych oraz wszystkich, którzy jednoczą się w dziękczynnej modlitwie, i z serca udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa.
Przy tej okazji proszę przyjąć także moje osobiste życzenia owocnej posługi w Waszej umiłowanej archidiecezji.

          Oddany w Chrystusie
          Angelo Card. Sodano
          Sekretarz Stanu