Maj 2005

Cieszymy się
Arcybiskup wrocławski po wyborze papieża Benedykta XV

Samotność władzy
ks. Piotr Nitecki

Nie jestem sam
papież Benedykt XVI

Benedykt XVI
ks. Andrzej Szafulski

Służyć Kościolowi
Fragmenty wywiadu z kard. Josephem Ratzingerem

Minął rok...
K.S.

Kapłan i jego misja
Z ks. abp. Marianem Gołębiewskim rozmawia ks. Cezary Chwilczyński

Z dziejów komunistycznych represji wobec dolnośląskiego Kościoła
Stanislaw A. Bogaczewicz

Sakrament pokuty
ks. Wiesław Wenz

Uczeń i mistrz
ks. Bogdan Giemza SDS

O nazwach Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej
ks. Paweł Cembrowicz

Bitwa o Anglię
R.K.

Na szczęście Duch nie słucha mediów
ks. Rafał Kowalski

Ty będziesz kapłanem na wieki
Adam Ryszard Prokop
Strona główna

Archiwum

Minął rok...
K.S.24 kwietnia minął rok od czasu, kiedy rządy w Archidiecezji Wrocławskiej objął nowy Metropolita, Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, jako kolejny biskup tysiącletniego biskupstwa wrocławskiego i następca kierującego archidiecezją przez minione 28 lat Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. Trzy tygodnie wcześniej, 3 kwietnia 2004 roku, Stolica Apostolska ogłosiła tę papieską nominację. Po dwunastu miesiącach posługi coraz więcej wiernych archidiecezji zna już swojego Metropolitę.

W dniu ingresu do Katedry Wrocławskiej Ksiądz Arcybiskup zapowiedział troskę o duszpasterstwo biblijne i rozwój kultu oraz rozpowszechnianie myśli św. Edyty Stein. Odnośnie do duszpasterstwa biblijnego nowy ordynariusz mówił: W ramach duszpasterstwa w skali diecezjalnej chciałbym położyć szczególny nacisk na duszpasterstwo biblijne i na propagowanie różnych jego form. Uważam to za skuteczne antidotum na sekularyzację i na zjawisko szerzenia się różnych sekt, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Formacja biblijna i liturgiczna naszych wiernych musi znaleźć się u podstaw odnowy religijnej naszego narodu, związanej z nową ewangelizacją na początku III tysiąclecia.

Realizując te zapowiedzi, rozpoczęto już cykl biblijno-muzyczny Verbum cum musica, który odbywa się w dwóch edycjach: ogólnodiecezjalnej i parafialnej. Pierwszy wykład w ramach tych spotkań wygłosił sam Ordynariusz. Prelekcja dotyczyła interpretacji biblijnego opisu stworzenia świata, widzianego przez pryzmat współczesnych odkryć nauk szczegółowych. Zainteresowanie tematem było tak wielkie, że aula Papieskiego Wydziału Teologicznego z ledwością pomieścić mogła wszystkich przybyłych słuchaczy.

Edyta Stein ogłoszona została przez Ojca Świętego patronką Europy. W czasie ingresu Ksiądz Arcybiskup zachęcał, by na naszej cząstce jednoczącego się Starego Kontynentu realizować te ideały, dla których oddała życie święta pochodząca z naszego miasta: Bardzo bym pragnął, aby tutaj we Wrocławiu rozwijały się studia nad dziełem filozoficznym tej wielkiej świętej, nad jej bogatą duchowością, co miałoby konkretny wyraz w promowaniu i wspomaganiu zdolnych studentów akceptujących chrześcijańską wizję życia, emanującą z przemyśleń i czynów tej świętej. Dnia 5 marca odbyło się sympozjum poświęcone życiu i myśli świętej wrocławianki. Ksiądz Arcybiskup przewodniczył w katedrze Mszy świętej, rozpoczynającej obrady organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny i Towarzystwo im. Edyty Stein. W planach pozostaje stworzenie w naszej archidiecezji Instytutu św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Jesienią 2004 roku decyzją Metropolity powstała Rada Kapłańska, w której skład – zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego – weszli kapłani z urzędu i z wyboru. Powołana została także Rada Proboszczów, której zadaniem jest wspieranie biskupa diecezji w powierzonych mu zadaniach. Ustanowieni zostali czterej wikariusze biskupi: ksiądz infułat Leon Czaja – do spraw związanych z udzielaniem sakramentów świętych, ksiądz prałat Mirosław Ratajczak – do spraw duchowieństwa, ksiądz profesor Andrzej Siemieniewski – do spraw formacji stałej kapłanów i ksiądz profesor Wiesław Wenz – do spraw życia konsekrowanego.

W ubiegłym roku do rangi sanktuarium metropolitalnego zostało podniesione pięknie położone w Kotlinie Kłodzkiej Sanktuarium Matki Bożej w Bardzie Śląskim. W uzasadnieniu tej decyzji Ksiądz Arcybiskup pisał: Sanktuarium w Bardzie, wraz z innymi ośrodkami maryjnymi naszej Metropolii, stało się na przestrzeni wieków bastionem wiary świętej, chroniącym serca ludu Bożego przed zalewem błędów i herezji. Rozwijany i pogłębiany kult maryjny nadał swoiste znamię wierze ludu Dolnego Śląska, sprawiając, że byliśmy nazwani diecezją maryjną. Przypomniał nam to Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy jeszcze jako Metropolita Krakowski pozdrawiał w imieniu maryjnego Krakowa maryjną Ziemię Dolnośląską.

Arcybiskup Metropolita zwizytował w minionym roku parafie wchodzące do dekanatu Oleśnica-Zachód i rozpoczął wizytacje w dekanatach Wrocław Północ I (Osobowice) oraz Wrocław

Śródmieście. W bieżącym roku, z okazji 75. rocznicy ustanowienia Metropolii Wrocławskiej. Ksiądz Arcybiskup zaprosił na uroczyste obchody tej rocznicy Episkopat Polski. Konferencja Episkopatu odbędzie się u nas we wrześniu.

Za jedne z największych zagrożeń wiary Ksiądz Arcybiskup uważa sekularyzację, czyli urządzanie życia bez Boga, konsumpcjonizm i relatywizm moralny. W swym liście z okazji rozpoczęcia posługi pasterskiej w Kościele Wrocławskim pisał: Salus animarum suprema lex esto – zbawienie dusz niech będzie najwyższym prawem. Dotychczasowe poczynania Arcypasterza z pewnością realizują tę zasadę. Prowadzi ona do kształtowania każdego wierzącego poddanego pasterskiej trosce ad imaginem suam – na obraz i podobieństwo Boże. Tak właśnie brzmi biskupie zawołanie przewodnika naszej archidiecezji.

Na dalsze lata posługi pasterskiej swego Arcybiskupa wierni Archidiecezji Wrocławskiej towarzyszą mu serdeczną modlitwą i najlepszymi życzeniami owocnego rozwoju dzieła ewangelizacji na Dolnym Śląsku.