Religia

Zdalni, przemęczeni, samotni

Zdalni, przemęczeni, samotni

Jeśli Jaś się zdalnie nauczył, Jan będzie to umiał, ale za jaką cenę? EWELINA GŁADYSZ Trzebnica Zdalne nauczanie okazało się wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli.W większości odnaleźli się oni w nowej sytuacji JULIA M CAMERON/PEXELS.COM W marcu tego roku pewna...

Katecheta – człowiek niosący wartości

Katecheta – człowiek niosący wartości

Nauczyciel, przyjaciel, apologeta, ewangelizator, wolontariusz, świadek, misjonarz– te jakże różne określenia, mogące przynależeć do wielu różnych ludzi,znajdują wspólny mianownik w osobie katechety. KS. PIOTR SIERZCHUŁA Wrocław Katecheta nie tylko przekazuje wiedzę,...

Jak wychować uczonego w Piśmie?

Jak wychować uczonego w Piśmie?

Katechizacja i katecheza są słowami nieodłącznie kojarzonymize światem chrześcijańskim. Kojarzone są z typowo chrześcijańskim formowaniemzarówno osób niewierzących, by przyprowadzić je do wiary, jak i wierzących,by je w prawdy wiary coraz świadomiej wtajemniczać. ANNA...

Katecheza rodzi się z wiary i służy wierze

Katecheza rodzi się z wiary i służy wierze

O współczesnej katechezie w szkolez ks. dr. Markiem Korgulem,sekretarzem KomisjiWychowania KatolickiegoKonferencji Episkopatu Polski,rozmawia KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK „Niedziela” Zadaniem katechezy jest wychowanie w wierze, a także przekaz rzetelnej wiedzy religijnej...

Manna zapowiedzią Eucharystii

Manna zapowiedzią Eucharystii

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Kiedy Izraelici podczas swej wędrówki przez pustyniędo Ziemi Obiecanej po wyjściu z Egiptu zaczęli doświadczać braku pokarmu,Bóg zesłał im dar manny. KS. MARIUSZ ROSIK Wrocław Zbierający mannę.James Tissot, akwarela, ok. 1902.Jewish...

Bóg wolności

Bóg wolności

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Bóg jest wrogiem wolności, a chrześcijaństwo główną przeszkodą na drodze do niej”.Nic z tego! To jeden z bardziej bezpodstawnych zarzutów. Bóg stworzył wolność i do wolnościwyzwala, a chrześcijaństwo...

Biblijna praktyka solidarności

Biblijna praktyka solidarności

Nikogo nie powinno dziwić, że o solidarności jako takiej autorzy biblijni bezpośrednio nie wspominają – nie oznacza to jednak, że na kartach Pisma Świętego nie można dostrzec jej znaczących przejawów. Jak należy rozumieć samo pojęcie solidarności? ANNA...

Wola – buch Wiara – w ruch

Wola – buch Wiara – w ruch

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Rozumiem twoje argumenty, wydają mi się prawdopodobne, ale…”Gdy słyszysz takie zdanie, rozeznaj najpierw, czy problememw podjęciu wiary są nie trudności rozumu, lecz opór woli.Bez jej zgody najlepsze...

Ofiara Abrahama

Ofiara Abrahama

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Jednym z najczęściej przywoływanych starotestamentowych typów ofiary Chrystusa złożonej na krzyżu, a uobecnianej w Eucharystii jest ofiara, którą Abraham miał złożyć ze swojego syna Izaaka. Sara urodziła Abrahamowi Izaaka – syna...

Święte Oblicze

Święte Oblicze

ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA. RELIKWIE TAJEMNICY PASCHY. CZ. 2 Wielką osobliwością łączącą Całun Turyński z wizerunkiem z Manoppello jest odkryciestwierdzające, iż obydwa oblicza przedstawiają tę samą osobę. Późniejsze szczegółowebadania naukowe wykazały wspólne cechy...

Bo tak mi się podoba!

Bo tak mi się podoba!

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Człowiek nie ma wolnej woli. Nasze decyzje sąwynikiem działania neuronów i hormonów, przymususpołecznego i kulturowego, uczuć i kompulsji,wychowania i wrodzonych chorób”.Człowiek ma wolną wolę. Choć nie...

Ofiara Melchizedeka

Ofiara Melchizedeka

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Opisując dzieje Abrahama, ojca narodu wybranego, autor Księgi Rodzajurelacjonuje wydarzenie, które stanowi jedną z pierwszych starotestamentowychzapowiedzi Eucharystii. Chodzi o spotkanie Abrama z niejakim Melchizedekiempo wyprawie...

Historia książki Biblią pisana

Historia książki Biblią pisana

Proweniencja słowa Biblia jest dziś dość dobrze znana – Pismo Święte to nie jeden (biblion), ale wiele zwojów (biblia),z których każdy odzwierciedla kolejną księgę. Biblia to niemal biblioteka lub lepiej antologia wielu ksiąg zebranychw jedną – z punktu widzenia...

Rola cystersów w kształtowaniu kultury na Śląsku w średniowieczu

Rola cystersów w kształtowaniu kultury na Śląsku w średniowieczu

Dzięki popieraniu i fundowaniu kolejnych klasztorów cysterskichprzez książąt z dynastii Piastów śląskich oraz ich nieustannemu uposażaniuobszar Śląska i diecezji wrocławskiej włączony został w krągkształtowania się kultury zachodniego chrześcijaństwa. KS. STANISŁAW...

Dobry jak chleb

Dobry jak chleb

Z życia i działalności dobroczynnejJerzego Adama Marszałkowicza Niezwykle pracowite życie Jerzego Marszałkowicza (1931–2019)naznaczone było heroiczną miłością Boga oraz bliźnich. KS. JÓZEF SWASTEK Wrocław Jerzy Marszałkowicz przed katedrąwe Wrocławiu, czerwiec 2016 r....

Sudarion z Oviedo

Sudarion z Oviedo

ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA. RELIKWIE TAJEMNICY PASCHY. CZ. 1 W katedrze w hiszpańskim mieście Oviedo znajduje się Camara Santa– kaplica, w której w skrzyni zwanej Arca Santa przechowywane sąnajważniejsze relikwie, jakie posiadała Hiszpania. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice...

Grzech Adama – konieczny czy nie?

Grzech Adama – konieczny czy nie?

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12)Apologia na dzień powszedni „Jak można wierzyć, że grzech Adama był konieczny, a jego wina szczęśliwa? To stawia pod znakiem zapytania i wolność człowieka, i zło grzechu, i obraz samego Boga”.Witamy w krainie tajemnicy Wcielenia i...

Ofiara Abla

Ofiara Abla

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW Celem pielgrzymów przybywających do Damaszku jest nie tylko odwiedzenie miasta,które było świadkiem przylgnięcia do Chrystusa Szawła z Tarsu. Jest nim takżeodwiedzenie symbolicznego grobu Abla, zabitego przez własnego brata. KS. MARIUSZ...

Eucharystia źródłem życia i drogą do świętości

Eucharystia źródłem życia i drogą do świętości

SŁUGA BOŻY KS. ALEKSANDER ZIENKIEWICZOgłoszenie przez Kościół w Polsce trzyletniego programu duszpasterskiegopoświęconego Eucharystii to okazja do przedstawienia kapłanów, wiernychczcicieli Eucharystii. Należy do nich ks. Aleksander Zienkiewicz, który po wojnieprzybył...

Posługa świeckiego szafarza Komunii Świętej

Posługa świeckiego szafarza Komunii Świętej

Wszyscy znają powiedzenie, że „Człowiek planuje,a Bóg z tego żartuje”. Nigdy nie planowałem zostaćnadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. W ogólenie zaprzątałem sobie tym głowy – stwierdza AndrzejProkop, mówiąc o swoim powołaniu i posłudze jakonadzwyczajny szafarz...

Tajemnica wiary – sakrament Najświętszej Eucharystii

Tajemnica wiary – sakrament Najświętszej Eucharystii

W roku duszpasterskim, w którym rozważamy tajemnicęEucharystii, nie sposób nie zastanowić sięnad najważniejszymi kwestiami doktrynalnymiw tym aspekcie. Skoro Najświętszy Sakrament jesttajemnicą wiary, aby tę wiarę pogłębiać, należy staraćsię poszerzać swoją wiedzę na...

Odprawiać, sprawować, celebrować – o uczestnictwie w liturgii

Odprawiać, sprawować, celebrować – o uczestnictwie w liturgii

Jak to jest, że liturgię jeden ksiądz odprawia, inny sprawuje, a jeszcze inny celebruje.Wszystkie te określenia są poprawne i odnoszą się nie tylko do księdza, ale obejmująkażdego wiernego, tym bardziej warto przyjrzeć się im bliżej. KS. MARIUSZ SZYPA Wrocław Msza św....

Ofiara Mszy Świętej

Ofiara Mszy Świętej

System ofiarniczy ludów starożytnych nie bez przyczyny przeciętnemu miłośnikowihistorii wydaje się jeśli nie prymitywny, to już z pewnością okrutny – zwłaszcza gdymowa o ofiarach z ludzi, choć i ofiary zwierzęce budzą wiele kontrowersji. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA...

Instrukcja obsługi Komunii duchowej

Instrukcja obsługi Komunii duchowej

W sytuacji gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można – jeśli się jestw stanie łaski uświęcającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie. Sobór Trydencki (1551) naucza o Komunii...