Religia

Na straży katedralnego sacrum

Są ludzie, którzy tak bardzo kojarzą się nam z pewnymi miejscami, że wewspomnieniach stają się jednym. Tak właśnie było z siostrą Sylwiną, zakrystiankąposługującą bez mała 40 lat w katedrze na wrocławskim Ostrowie Tumskim. KS. MICHAŁ MRACZEK Wrocław Siostra Maria...

Pod Twoją obronę uciekamy się, cz. 1

PATRONAŁ ŚLĄSKIEJ ARCHIKATEDRY Już w średniowieczu wrocławską diecezję określano w źródłach jako Głowa św. Jana,a terytoria zarządzane przez biskupa na zasadzie udzielnego księstwa biskupiegow ziemi nysko-otmuchowskiej nazywano Patrimonium sancti Iohannis. Przykłady...

Matka Kościołów Śląska

O wyjątkowej roli katedry,dziedzictwie kulturowym,jakie jej towarzyszy,i posłudze w pierwszymz kościołów diecezjiz ks. kanonikiemPawłem Cembrowiczem,proboszczem wrocławskiejkatedry, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Abp Józef Kupny zamyka Bramę Miłosierdzia w...

Nauczanie ex cathedra

Katedra to miejsce nauczania biskupa, symbol sprawowania jego zadania głoszeniaprawd Bożych i troski o moralność. Stąd też najbardziej uroczyste nauczanie,z którym związane jest ogłoszenie dogmatu, czyli prawdy wiary, która nie możepodlegać dyskusji, jest nazywane...

Sukcesja apostolska w pierwszych wiekach

Od pierwszych dni po Chrystusowym Zmartwychwstaniu i WniebowstąpieniuApostołowie mieli świadomość spoczywającego na nich zadania „głoszenia Chrystusa”,czyli Jego życia, śmierci, zmartwychwstania. Obowiązek ten dotyczył Apostołów jakonaocznych świadków publicznej...

Pierwsza katedra

TEN, KTÓRY JAKO PIERWSZY ZASIADŁ NA JEROZOLIMSKIEJ KATEDRZE Słowo „katedra” pobrzmiewa zapewne w uszach wiernych zarówno swojsko,jak i nieco obco. Swojsko, ponieważ jego brzmienie w wyobraźni(zwłaszcza) Europejczyka przywołuje obrazy dostojnych wież pyszniących...

Uczą, jak kochać Pana Boga

Katecheci ze Szkoły Podstawowej nr 91 Katecheta to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja. Trudno mówić do dzieci i młodzieży o Panu Bogu, jeśli samemu nie żyje się wiarą. O swoich doświadczeniach w nauczaniu religii opowiadają Jadwiga Biskupska, Anna Zagórska,...

Prostota dziecięcej wiary

Katecheza i duszpasterstwo dzieci Jak mówić dzieciom o Panu Bogu, o praktyce katechezy szkolnej, zachowaniu maluchów w kościele oraz otwartości serca i prostocie dziecięcej wiary z ks. Igorem Urbanem rozmawia MAŁGORZATA WANKE-JAKUBOWSKA WrocławTekst pochodzi z...

Wierny Bogu Niezłomny w obliczu prześladowań i inwigilacji

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI Ks. prałat Antoni Kamiński (1914–1986) – świątobliwy, gorliwy i szanowanyduszpasterz, proboszcz, ojciec duchowny seminariumoraz dyrektor diecezjalny Unii Apostolskiej Kleru. KS. ZDZISŁAW LEC Wrocław Ks. Antoni Kamiński – ilustracja Jerzego...

Nie mógł. Więc nie zgrzeszył

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Ponieważ Jezus był prawdziwym, wolnym człowiekiem, to mógł popełnić grzech. Dzięki temu jest mi raźniej w mej słabości”.To absurd. Bóg, który stał się Człowiekiem, zgrzeszyć nie może. I jak tonący ma...

Gdzie rodził się dzisiejszy judaizm? Jabne

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH W jednym z najpiękniejszych regionów Izraela,na równinie Szaronu, leży Jabne, niewielkie miasteczko,które rozłożyło swe ramiona niedaleko błękitnych wódMorza Śródziemnego. To właśnie tu, w Jabne,szukać należy początków judaizmu rabinicznego....

Migawki z historii wrocławskiego ekumenizmu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan został zaproponowany przez ks. PaulaWattsona w 1908 roku i odbywa się między 18 a 25 stycznia. Początkowo uczestniczyływ nim Kościoły protestanckie, stosunek zaś Kościoła Rzymskokatolickiego do Tygodnia,a zarazem do całego ruchu...

Jedność i wielość

EWANGELIKANIE Gdy myślimy o Kościele, to możemy w tradycjach kościelnych wyraźnie wyodrębnićte wspólnoty, które dadzą się określić jako ewangelikalne. Gdyby traktować sprawęw ujęciu statystycznym, to okazuje się, że mamy do czynienia z olbrzymią liczbąnaśladowców...

Czy ekumeniczna modlitwa jest dzisiaj możliwa?

Jan Paweł II w 1997 r. nazwał stolicę Dolnego Śląska „miastem spotkań”.Po wrocławskim bruku chodzą bowiem nie tylko ludzie o różnych korzeniachnarodowościowych, ale także wyznaniowych. Na panoramę miasta składają sięzarówno świątynie katolickie, jak i protestanckie...

Interkomunia

Szczególnie bolesnym znakiem rozdarcia pomiędzy wyznawcami Chrystusajest brak wspólnoty eucharystycznej. Nawiązał do tego Jan Paweł IIw czasie spotkania ekumenicznego w Warszawie 8 czerwca 1987 r., mówiąc:chrześcijanie zjednoczeni w chrzcie pozostają rozdzieleniw...

Polska Rada Ekumeniczna

Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów,które współpracują z sobą w duchu wiary, szacunku i miłości.Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnejoraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. BP RYSZARD...

Oikoumenē nasz wspólny ląd

Dla nikogo, komu ekumenizm leży choć trochę na sercu, nie jest tajemnicą,że wywodzi on swą nazwę od greckiej oikoumenē, którą leksykografowietłumaczą zwykle słowami okolica zamieszkała. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Starożytny teatr z okresu grecko--rzymskiego w...

Kościół miejscem przyjaźni

O ekumenizmie, braterskiej wspólnocie i znaczeniu wspólnej modlitwy z bratem Aloisem, przeorem Wspólnoty z Taizé,rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Czym właściwie jest ekumenizm? Jak rozumieć go na płaszczyźnie teoretycznej? Czym jest w...

O odporności psychicznej

W STRONĘ PEŁNI ŻYCIA Mimo wielu naszych starań rzeczywistość nieustannie nam pokazuje, żestałym elementem codzienności jest doświadczanie przez nas trudnych wydarzeń.Śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, poważna choroba, rozpad małżeństwa,wypadki to przykłady bardzo...

Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 6

MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA Małżeństwo kanoniczne powstaje w momenciewyrażenia przez narzeczonych ważnej zgody małżeńskiej. KS. WIESŁAW WENZ wwenz@archidiecezja.wroc.pl W niektórych okolicznościach prawnych zawierane między nupturientami małżeństwo może...

Syn śląskiej ziemi

KARDYNAŁ AUGUST HLOND „Albowiem czasu swego wyrwał go Bóg, jak bryłę czarnego węgla, z serca ziemi śląskiej i rzucił ją w świat”. Tak o Auguście Hlondzie pisał kardynał Stefan Wyszyński. Był jak węgiel – wielkim skarbem Śląska i Polski, który potrafił rozpalać...

Mogła. A nie zgrzeszyła

„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM” (2 TM 1,12) Apologia na dzień powszedni „Gdybym był Maryją, nie grzeszyłbym nigdy. Nawet bym nie mógł. Jej było łatwo”. Nie było. Powiedziała Bogu „Tak” nie z konieczności, lecz w wolnej współpracy z Jego łaską. KS. MACIEJ MAŁYGA Wrocław Kruszy...

Oblicze św. Mikołaja

Św. Mikołaj jest najbardziej znanym świętym na świecie, kochanym przede wszystkim przez dzieci. Jest to także postać, wokół której narosło tyle legend i bajek, że dziś trudno oddzielić prawdę od mitu. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice Święty Mikołaj z ołtarza w...

Dlaczego Józef został świętym? Nazaret

ZIEMIA ŚWIĘTA W PYTANIACH Chrześcijanie w VII wieku byli przekonani, że potrafią dokładnie zlokalizować dom Maryi i Józefa. „Miasto Nazaret położone jest na górze i posiada wiele budowli z kamienia. W jego obrębie są również dwa bardzo wielkie kościoły: jeden, w...