Papieska Światowa Sieć Modlitwy

marzec 2023

INTENCJA MODLITEWNA – ZA OFIARY NADUŻYĆ


MÓDLMY SIĘ ZA TYCH, KTÓRZY CIERPIĄ Z POWODU ZŁA WYRZĄDZONEGO IM
PRZEZ CZŁONKÓW WSPÓLNOTY KOŚCIELNEJ, ABY WŁAŚNIE W KOŚCIELE
ZNALEŹLI KONKRETNĄ ODPOWIEDŹ NA SWÓJ BÓL I SWOJE CIERPIENIA

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty i nawrócenia. Intencja w ramach Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy zaproponowana przez papieża Franciszka na marzec kieruje naszą uwagę i modlitwę na sprawę modlitwy za ofiary nadużyć we wspólnocie Kościoła. Należy podkreślić, że Ojciec św. zwraca uwagę, aby osoby zranione odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia znalazły w Kościele i aby w Kościele znalazły konkretną pomoc.
Godne zauważenia jest, że Ojciec św. od wielu lat zwraca uwagę na problem nadużyć i skrzywdzonych przez ludzi Kościoła. Z datą 20 sierpnia 2018 r. został opublikowany List papieża Franciszka do Ludu Bożego.
Była to reakcja papieża na raport nt. przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych w USA. W Liście czytamy m.in.: „Patrząc w przeszłość, nigdy nie będzie dość proszenia o przebaczenie i prób naprawienia wyrządzonych szkód. Patrząc w przyszłość, nigdy nie będzie dość tego, co się czyni, aby stworzyć kulturę zdolną do zapobiegania takim sytuacjom, nie tylko, aby się nie powtarzały, lecz także nie znajdowały miejsca na ukrywanie i utrwalanie.
Cierpienie ofiar i ich rodzin jest także naszym bólem, dlatego musimy ponownie podkreślić nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę nieletnim i dorosłym w sytuacjach zagrożenia”. Z inicjatywy papieża 21–24 lutego 2019 r. odbył się w Watykanie szczyt „Ochrona nieletnich w Kościele”, poświęcony walce z pedofilią i ochroną nieletnich. Pochylono się nad zagadnieniami: odpowiedzialności biskupów, kolegialności i rozliczalności oraz transparencji.
W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła na 380. Zebraniu Plenarnym jesienią 2018 r. w Płocku, że każdy pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie w polskim Kościele dniem modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich.
W tym roku taki dzień był obchodzony 24 lutego. Warto mieć na uwadze, że pierwsze wytyczne określające sposób postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego małoletnich polscy biskupi przyjęli już w 2009 r. Zostały one później przepracowane zgodnie z okólnikiem Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej z 2011 r. Natomiast w czerwcu 2017 r. „Wytyczne” Episkopatu zostały dostosowane do zmian w polskim kodeksie karnym, nakładającym obowiązek zgłaszania każdego przypadku takiego przestępstwa do państwowych organów ścigania.

Droga krzyżowa przebłagalna
za grzechy wykorzystania
seksualnego małoletnich.
Bazylika katedralna w Płocku

KS. WŁODZIMIERZ PIĘTKA /FOTO GOŚĆ

O tym, że sprawa jest poważna, świadczy fakt powołania i działalności różnych instytucji działających na rzecz osób małoletnich dotkniętych przemocą seksualną oraz ochrony dzieci i młodzieży w Kościele w Polsce.
Przywołajmy jeszcze raz List papieża Franciszka do Ludu Bożego z 2018 r., w którym odwołując się do nauczania św. Pawła: „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26), napisał: „Poprzez postawę modlitewną i pokutną będziemy mogli wejść w osobistą i wspólnotową harmonię z tą zachętą, aby wzrosły między nami dary współczucia, sprawiedliwości, zapobiegania i zadośćuczynienia.
Maryja potrafiła stać u stóp krzyża swego Syna. Nie uczyniła tego w byle jaki sposób, ale stała mocno na nogach i obok krzyża. Tą postawą wyraża swój sposób bycia w życiu. Kiedy doświadczamy pustki wywołanej przez te rany Kościoła, dobrze będzie nam wraz z Maryją «przykładać się bardziej do modlitwy», starając się wzrastać bardziej w miłości i wierności wobec Kościoła. Ona, pierwsza uczennica, uczy nas wszystkich, jak powinniśmy postępować w obliczu cierpienia niewinnych, bez uników i małoduszności.
Patrzenie na Maryję oznacza uczenie się odkrywania, gdzie i jak musi stać uczeń Chrystusa”.

KS. BOGDAN GIEMZA