Moja Niedziela

5 LUTEGO 2023 R.
5. Niedziela zwykła

Wiara zaświadczona

MT 5, 13-16

Dar wiary
Ci, którzy spotykają i poznają Jezusa, często w konsekwencji przyjęcia go jako Boga i Pana doświadczają Jego Miłości i dobroci płynącej z wiary. W ten sposób stają się Jego uczniami i wyznawcami. Jednocześnie stają się także Jego świadkami. Jezus nazywa ich solą ziemi i światłem świata.
Smak i blask
Chrześcijanie w świecie są niczym sól w potrawie albo światło w ciemności. Mają nadawać smaku i oświecać drogę. Smak ów i blask nie pochodzą od nich samych. To przecież walory wynikające z przyjęcia wiary i wyznania Boga w Jezusie. To oświetlanie świata światłem odbitym, które świeci tym jaśniej, im bardziej uczniowie Jezusa dochowują Jemu wierności.
Wskazywać na Boga
Misja głoszenia Ewangelii zostaje przekazana uczniom Jezusa. To przez nich i dzięki nim świat ma poznawać Boga. W jaki sposób? Jezus w tym względzie jest bardzo precyzyjny i nie pozostawia wątpliwości: świat ma widzieć dobre czyny Jego wyznawców. W ten sposób ma się Nim zachwycić i wielbić.

Jako uczniowie Jezusa mamy być jednocześnie Jego świadkami, naszym świadectwem ma być nasze życie zgodne z Jego Ewangelią.

12 LUTEGO 2023 R.
6. Niedziela zwykła

Niezmienne prawo miłości

MT 5, 17-37

Mesjasz spodziewany
Oczekujący mesjasza współcześni Jezusowi spodziewali się, że obiecany zbawca przywróci świetność Izraela. Rozumieli to bardzo literalnie. Oczekiwali, że mesjasz zniesie stare prawo, ustanawiając nowe, które nada Izraelitom przywileje, wśród których z pewnością będzie także prawo zemsty na okupantach, wyrównania rachunków.
Mesjasz przychodzący
Jezus szybko weryfikuje oczekiwania otaczającego Go ludu. Nie tyle nie nadaje nowych przywilejów, ile utwierdza prawo, a w myśl swojej Ewangelii wobec swoich uczniów stawia większe wymagania. Mesjasz oczekuje, że postawa wobec bliźnich nie będzie wynikiem przestrzegania prawa, ale autentycznej miłości, przeciw której wykroczeniem nie są tylko czyny, ale także myśli i negatywne nastawienie.
Przejrzystość
Chrystus oczekuje od swoich uczniów całkowitej jednoznaczności. Ma się ona wyrażać w postępowaniu zgodnym z wyznawaną wiarą. Słowa znajdujące swoje potwierdzenie w czynach stanowić będą wyróżnik Jego uczniów, którym dzięki temu nie będą potrzebne przysięgi, ale jedynie miłość do Boga, skutkująca wierności Ewangelii.

Prawa Boże są nienaruszalne. Najważniejszym z nich jest przykazanie miłości. Miłować to być wiernym Jezusowi i Jego Ewangelii.

Adam i Ewa w raju. Bizantyjska mozaika z XII-XIII w. w katedrze Monreale, Włochy / WWW.THEREDLIST.COM

Kazanie na Górze. Carl Bloch, olej na miedzi, 1877.
Muzeum Historii Narodowej, Hillerød, Dania

WIKIMEDIA COMMONS

19 LUTEGO 2023 R.
7. Niedziela zwykła

Miłość prawdziwa

MT 5, 38-48

Miłowanie
Jeżeli jest w człowieku miłość, to jednocześnie jest też pragnienie przybliżenia się do źródła miłości. Jezus obiecuje swoją obecność u wszystkich, którzy będą Go kochali. Jednocześnie precyzuje, czym winna być ta miłość i co z niej powinno wynikać, więcej – pokazuje, jakiej miłości wzajemnej oczekuje od nas Ojciec.
Bezinteresowność nie wzajemność
Jezus powie o swoich słowach, że dają życie wieczne. Cała nauka Jezusa ukierunkowana jest na miłość, która jest wypełnieniem prawa. Miłowanie Chrystusa polega na wypełnianiu Jego nauki – życiu zgodnym z przykazaniem miłości, które nakazuje miłować każdego – bez względu na to, czy jest nam życzliwy i możemy to odwzajemniać, czy jest dla nas wrogi i odwzajemniać nie ma czego.
Tylko taka
Tylko bezinteresowna miłość jest miłością prawdziwą – ona przecież nie szuka swego. Tylko taka pozwala wzrastać nam w osiąganiu godności dziecka Bożego. Dzięki takiemu miłowaniu stajemy się bardziej do Niego podobni. Wreszcie, miłość nieprzyjaciół jest ukazana przez Jezusa jako doskonała, bo pochodząca od doskonałego Boga.

O miłości nieprzyjaciół Jezus nie tylko naucza, swoim życiem zaświadcza, jak taką miłość praktykować.

26 LUTEGO 2023 R.
I Niedziela Wielkiego Postu

Trzy próby

MT 4, 1-11

Głód
Szatan rozpoczyna kuszenie Chrystusa od propozycji zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb człowieka. Wie, że silne uczucie głodu wpływa na człowieka i pod jego presją ludzie są gotowi zrobić wiele. Pożywienie leży u podstawy piramidy potrzeb ludzi. Jej niezaspokojenie często owocuje poczynaniami nieracjonalnymi, a w dalszej konsekwencji śmiercią. Szatan wiedział, że po czterdziestu dniach postu Jezus będzie głodny i spragniony, nie przewidział jednak, że Jezus przedłoży pokarm wieczny nad doczesny, mimo fizycznego głodu.
Panowanie
Potrzeba uznania, akceptacji i władzy to kolejne pragnienia człowieka. Odważne stwierdzenie Szatana, że królestwa świata należą do niego, świadczy nie tylko o jego pysze, ale potwierdza również, że Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Panowanie ziemskie jest jednak przemijające. I tym razem Szatan przegrał, gdyż Jezus postrzega swoje królowanie (wespół ze wszystkimi zbawionymi) w kategoriach wiecznych.
Istnienie Boga
Pokusa, by wystawić Boga na próbę, była bezczelnym aktem desperacji. Gdy nie udało się „złapać” Jezusa na pragnieniach, kusiciel odwołał się do podstawy – aktu wiary. Tak naprawdę została wystawiona na próbę ufność Jezusa w istnienie i wszechmoc Ojca. Jezus daje wyraz swej głębokiej wiary i bezgranicznej ufności, która nie potrzebuje dowodów. W obliczu takiej wiary Szatan odstąpił od kuszenia.

Wobec postawy wiary ufnej i niezachwianej Szatan pozostaje bezradny. Można odrzucać pokusy dotyczące pożądliwości, ale zwycięstwo nad kusicielem gwarantuje jedynie głęboka i ugruntowana wiara. Warto o tym pamiętać.

KS. KACPER RADZKI