Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Papież Jan Paweł II
na placu św. Piotra w Rzymie,
13 września 1998 r.

HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

lipiec 2022

INTENCJA MODLITEWNA
– ZA OSOBY STARSZE


MÓDLMY SIĘ W INTENCJI
OSÓB STARSZYCH, KTÓRE SĄ
KORZENIAMI I PAMIĘCIĄ NARODU,
ABY ICH DOŚWIADCZENIE I MĄDROŚĆ
POMAGAŁY NAJMŁODSZYM
PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ
Z NADZIEJĄ
I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Strażnicy pamięci zbiorowej” – tak określił Jan Paweł II osoby starsze w liście „Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku” z 1 października 1999 r. „Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia – napisał papież w liście, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość”. Różna była i jest postawa społeczeństwa wobec ludzi starszych. W niektórych społeczeństwach starość jest ceniona i poważana, natomiast w kręgu cywilizacji zachodniej coraz bardziej do głosu dochodzi mentalność akcentująca wydajność człowieka, jego sprawność fizyczną. Skutkiem tego jest lekceważenie czy spychanie na margines ludzi w podeszłym wieku, aż do propozycji eutanazji. Przykładowo w samej Holandii w 2020 r. zanotowano prawie 7 tysięcy eutanazji.
Modlitwa za osoby starsze ma nam uświadomić wzajemną zależność i nieodzowną potrzebę solidarności między różnymi pokoleniami.
Jest też swoistym apelem o zrozumienie wartości podeszłego wieku, w tym mądrości związanej z życiowym doświadczeniem. Przestrogą są słowa Jana Pawła II z cytowanego listu, w którym napisał: „Wykluczyć ich [osoby starsze] ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość”.

sierpień 2022

INTENCJA MODLITEWNA
– ZA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW


MÓDLMY SIĘ, ABY MALI
I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY
POWAŻNIE DOTKNIĘCI KRYZYSEM
GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM
ZNALEŹLI ŚRODKI NIEZBĘDNE
DO KONTYNUOWANIA SWOJEJ
DZIAŁALNOŚCI W SŁUŻBIE
SPOŁECZNOŚCI, W KTÓRYCH ŻYJĄ

Sierpniowa intencja jest apelem o modlitwę z przedsiębiorcami i za przedsiębiorców. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 21 czerwca „Dniem Przedsiębiorcy”. Z okazji „Dnia Przedsiębiorcy” w 2022 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej podała, że w jej rejestrze jest 2 mln 600 tys. aktywnych firm. Intencja nabiera szczególnej aktualności, jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa. Jak czytamy w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Warszawa 2021), „Pandemia wywołała recesję, jakiej krajowe przedsiębiorstwa nigdy nie doświadczyły, wymusiła wiele zmian w sposobie ich funkcjonowania i zachwiała rynkiem pracy. Firmy musiały się mierzyć z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w kraju i za granicą, przejściem na pracę zdalną, zaburzeniami w dostawach czy brakiem bezpośredniego kontaktu z klientami. Niektóre nie przetrwały, ale wiele branż w nowych warunkach rozwija się bardzo prężnie, dowodząc umiejętności szybkiego dostosowania się do zmian otoczenia”. W takiej sytuacji szczególnym wymogiem solidarności i miłości społecznej jest ratowanie gospodarki i przedsiębiorczości w sytuacji kryzysu, troska o zachowanie miejsc pracy, podejmowanie nowych wyzwań, jakie niesie dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza.

KS. BOGDAN GIEMZA