Moja Niedziela

5 CZERWCA 2022 R.
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Miłowanie drogą
do zbawienia

J 14, 15-26

Postawa
Miłość nie jest uczuciem. Uczucia towarzyszą miłości i są nią powodowane. Jezus precyzuje dokładnie, jak powinna wyglądać postawa miłości wobec Niego. To wypełnianie jego nauki. W tym przejawia się miłość do Chrystusa, że wszyscy, którzy do niej się przyznają, starają się życiem odwzorować system wartości, który przekazał.
Ufność
Często realizacja nauki Jezusowej przysparza trudności. Wynika to z niezrozumienia – odmiennych nieraz stanowisk wobec życia reprezentowanych przez Boga i człowieka. Jezus zapewnia, że smutek wynikający z tego dysonansu ustąpi mocy Pocieszyciela. Ma on nadejść i utwierdzić wierzących w miłości do Jezusa.
Konsekwencje
Miłość wobec Mesjasza jest jednocześnie miłością wobec Ojca. Ojciec jest dawcą życia wiecznego. Wszyscy, którzy miłują Jezusa, miłują także Ojca i tym samy są wszczepieni w życie. Miłowanie Chrystusa, wypełnianie Jego nauki to gwarancja zbawienia.
Otwarcie się na działanie Ducha Świętego to otwarcie się na miłość Boga i własne zbawienie.

12 CZERWCA 2022 R.
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Jedność Trójcy wzorem
dla podzielonego świata

J 16, 12-15

W szczelinę co serca oddziela
wniknąłeś, by je połączyć.
Obecność tak onieśmiela,
a przecież powinna jednoczyć.

Wszak bicie serca jednego
co wokół oddech rozdaje,
jest biciem serca Twojego,
co w wielu jednością się staje.

Obecność wśród obecności,
tak samo – inaczej jednak.
Serca rytm pośród wielości
zbłąkany, gdy Ciebie nie zna.

Szczelina między sercami,
co z Twoim próbują się zgodzić,
rozbłyska tęsknoty oczami
pragnąc się Tobą odrodzić.

Choć w wielu promieniach ukryty
blask jeden w tej jest wielości.
Serc ludzkich różne rytmy,
od jednej czerpią Miłości.

Adam i Ewa w raju. Bizantyjska mozaika z XII-XIII w. w katedrze Monreale, Włochy / WWW.THEREDLIST.COM

Trójca Święta. Feliks Antoni Scheffler, fragment fresku
na sklepieniu w refektarzu klasztornym
ojców franciszkanów, 1744 r.
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

FOTOREPRODUKCJA HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

19 CZERWCA 2022 R.
XII Niedziela zwykła

Wezwanie
do naśladowania

ŁK 9, 18-24

Tożsamość
Pytanie Jezusa uczniów o stosunek do niego jest tak naprawdę próbą uzyskania odpowiedzi dotyczącej ich tożsamości. Przyznanie, że Jezus jest mesjaszem, pociąga za sobą szereg następstw, których być może Jego słuchacze nie byli świadomi, a które wpisują się w ich naturę na mocy przyjmowania zasad Chrystusa.
Obecność krzyża
Ta właśnie jest doświadczeniem towarzyszącym naśladowcom Mesjasza. O niej przekonuje Jezus uparcie i konsekwentnie swoich uczniów – jest to niejako „cena”, jaką muszą zapłacić za bycie Chrystusowymi. Dlatego tak ważne jest odkrycie w nich i ukazanie im tożsamości wynikającej ze stosunku do Jezusa.
Życie
Jest nagrodą za oddanie życia – w twierdzeniu tym można by doszukiwać się paradoksu. Przecież utrata życia jest oczywista z jego zakończeniem. Jezus nie to ma na myśli. Jemu chodzi o unikanie przywiązania do doczesności, która często utożsamiana jest z życiem, a nim nie jest. Uwolnieniu od tych przywiązań ma służyć doświadczenie krzyża, które ukazuje niedoskonałość doczesności.
Bycie „chrześcijaninem” to naśladowanie Mistrza – przyjęcie krzyża. Krzyż pozwala doświadczyć niedoskonałości doczesności. Życie, prawdziwe życie jest doskonałe – wieczne.

26 CZERWCA 2022 R.
XIII Niedziela zwykła

Cień padający
na zbawienie

ŁK 9, 51-62

Fascynacja
Apostołowie chodzili zafascynowani mocą Jezusa. Widzieli w nim siłę, która pozwala panować – stać nad innymi. Chcieli się do niej odwołać za każdym razem, gdy coś szło nie po ich myśli. Byli gotowi uciekać się do metod, które stały w opozycji do nauczania Jezusa. To, czego spodziewali się po mistrzu, to królestwo na miarę władców ziemskich.
Przywiązania
Jezus ukazuje dosyć precyzyjnie wszystkim, którzy chcieli Go naśladować, jak bardzo przywiązani są do doczesności. Wyciąga na światło dzienne brak gotowości oderwania się od tego, co pewne, sprawdzone, niejednokrotnie schematyczne. Ciążenie ku ziemi nie pozwala ludziom wznieść się ku niebu – naśladować Jezusa.
Konsekwencja
Od swoich uczniów Chrystus oczekuje konsekwencji. Raz porzucona doczesność powinna taką pozostać do końca. Trudne to zadanie, ale jedynie stałość i konsekwencja mogą prowadzić do osiągnięcia doskonałości. Pójście za Jezusem to wkroczenie na drogę oderwania od tego, co ziemskie.
Doczesność często przysłania prawdę o zbawieniu. Gdy ją dostrzeżemy, starajmy się nie dopuścić, by ponownie zakrył ją „ziemski cień”.

KS. KACPER RADZKI