Papieska Światowa Sieć Modlitwy

styczeń 2022

INTENCJA MODLITEWNA – O WYCHOWANIE DO BRATERSTWA


MÓDLMY SIĘ, ABY WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE DOŚWIADCZAJĄ
DYSKRYMINACJI I PRZEŚLADOWAŃ NA TLE RELIGIJNYM,
ZNALAZŁY W SPOŁECZEŃSTWACH, W KTÓRYCH ŻYJĄ, UZNANIE
WŁASNYCH PRAW I GODNOŚCI, KTÓRA RODZI SIĘ Z BYCIA BRAĆMI

Idea braterstwa jest szczególnie bliska papieżowi Franciszkowi. Przypomnijmy chociażby wspólny „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”, który podpisali 4 lutego 2019 roku na międzyreligijnej konferencji w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) papież Franciszek i wielki imam szejk Ahmad al-Tayyeb z kairskiego Uniwersytetu al-Azhar. Dokument stał się dla papieża inspiracją do napisania encykliki Fratelli tutti (4 października 2020 roku), która jest poświęcona „braterstwu” i „przyjaźni społecznej”. Celem upowszechnienia papieskiego nauczania zawartego w encyklice w Watykanie została utworzona przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka we współpracy z Dykasterią ds. Komunikacji strona internetowa www.fratellitutti.va. Dodajmy, że tematyka ludzkiego braterstwa była zaproponowana w ramach Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy w styczniu 2021 roku i brzmiała: „Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich”. Intencja modlitewna zaproponowana przez papieża na obecny miesiąc zwraca uwagę na „osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym”. Mimo wielu szczytnych haseł o tolerancji, pojawiających się bardzo często w ideowych deklaracjach, manifestacjach itp., jesteśmy świadkami wzrastającej nietolerancji. W raporcie wykonanym na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (Maria Moulin-Stożek, Prześladowanie, dyskryminacja czy uprzedzenie? Taksonomia działań i zaniechań wymierzonych przeciwko wyznawcom religii, Warszawa 2019) czytamy, że „działania i zaniechania wymierzone przeciwko wyznawcom religii są powszechnym zjawiskiem we współczesnym świecie”. Wrogość z powodu religii może przybierać różne formy – począwszy od przemocy fizycznej w postaci zamachów i zabójstw, tortur, przez niszczenie miejsc i pomników kultu, cmentarzy, do bardziej subtelnych form, jak zwalnianie z pracy czy usuwanie z uczelni za poglądy religijne.

FREEPIK.COM

Należy zwrócić uwagę, że Polska nie jest wolna od takich zachowań.
Przypomnijmy chociażby akty wandalizmu i niszczenia świątyń oraz obiektów sakralnych podczas tzw. Strajku Kobiet czy hasło jednego z polityków o konieczności „odpiłowania” katolików w Polsce z przywilejów.
Wręcz schizofrenicznym jest fakt, żeby nie używać bardziej dosadnych określeń, że wiele instytucji międzynarodowych wzywa do tolerancji, walki z brakiem poszanowania dla praw różnych mniejszości. Jednocześnie agendy tych samych instytucji próbują wyrugować chrześcijaństwo i jakiekolwiek jego ślady z przestrzeni publicznej.
Na przełomie listopada i grudnia 2021 roku media poinformowały, że Komisja Europejska opublikowała wewnętrzny przewodnik „komunikacji inkluzywnej” z wymienionymi określeniami, których należy unikać, by nikogo nie urazić. Zaliczono do nich m.in. nazwę „Boże Narodzenie”.
To pokazuje skalę problemu i aktualność papieskiego wezwania do modlitwy o wychowanie do braterstwa i uznania praw dyskryminowanych z powodów religijnych.

KS. BOGDAN GIEMZA