DOLNOŚLĄSCY KAPŁANI

Ks. prałat Krystian Antoni Hyla (1943–2021)

Kapłańska prawość

Dnia 12 sierpnia 2021 r. przed oblicze sprawiedliwego Sędziego, który za dobro życia
wynagradza radością wieczną, został wezwany ks. mgr lic. Krystian Hyla
– najstarszy pracownik Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu.

KS. TOBIASZ JÓZEF MATKOWSKI

Wrocław

Ks. Krystian Hyla (pośrodku) wśród pracowników
Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, 1988 r.

ARCHIWUM FUNDACJI OBSERWATORIUM SPOŁECZNE/OAW

Ks. Krystian, syn Lucjana i Heleny z domu Musioł, urodził się podczas okupacji niemieckiej 21 grudnia 1943 r. w Katowicach. Jak zaznaczył w kazaniu pogrzebowym ks. dr Bolesław Lasocki, najbliższy przyjaciel zmarłego oraz wykonawca jego testamentu: ks. Krystian przyszedł na świat w rodzinie pielęgnującej religijność maryjną i tradycje patriotyczne. […] wspominając lata swego wczesnego dzieciństwa w okresie powojennym, mówił, że niejednokrotnie – jak wielu rodaków tamtego czasu naszej Ojczyzny ograbionej i zrujnowanej przez obu sąsiadów (okupantów) – cierpiał głód i chłód. Jednakże w tych jego relacjach dotyczących domu rodzinnego […] dominowała nuta pozytywna i wdzięczna Bogu oraz pobożnym i pracowitym rodzicom za budowany „mały Kościół” w tym domu, za którego progiem się wychował wraz z siostrą Wandą oraz bratem Józefem, których zmarły serdecznie wspomina, żegna i błogosławi z kart testamentu. To właśnie tam, przy ołtarzu franciszkańskiego kościoła parafialnego i w rozmodlonym domu rodzinnym, rodziło się jego powołanie kapłańskie.
Droga do kapłaństwa
Po ukończeniu Niższego Seminarium Ojców Franciszkanów w Rybniku otrzymał świadectwo dojrzałości. W 1961 r. wstąpił do nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych, gdzie rozpoczął formację seminaryjną kontynuowaną od 1964 r. w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Powołanie kapłańskie ks. Krystiana dojrzewało w murach wrocławskiego „Domu ziarna”, przede wszystkim w kaplicy oraz w salach wykładowych.
To w tym wyjątkowym miejscu ks. Krystian czerpał rzetelną wiedzę filozoficzno-teologiczną oraz budujący przykład kapłańskiego życia moderatorów seminaryjnych, na czele z Rektorem bp. Pawłem Latuskiem, męczennikiem komunizmu i zarazem człowiekiem najuboższym z ubogich, bo każdy grosz przeznaczał na potrzeby w naszej Alma Mater i nawet dzielił się swoją własną odzieżą z alumnami z ubogich rodzin.
Wspominając moderatorów seminaryjnych, ks. Krystian w swoim testamencie napisał m.in.: „Ze czcią wspominam śp. Ojca Biskupa Józefa Pazdura i ks. inf. Stanisława Pietraszkę”. Oni obaj – jako kapłani i wychowawcy – byli przez nasze pokolenie kapłańskie bardzo szanowani i cenieni za stawiane wysokie wymagania moralne, poparte własnym życiem, zarówno podczas studiów, jak i potem w kapłaństwie, kiedy prowadzili z nami dni skupienia i rekolekcje. O dobrym Ojcu Biskupie Józefie Pazdurze napisał ks. Krystian piękne wspomnienie na kartach książki wydanej w bieżącym roku przez ks. prał. dra Ryszarda Staszaka, kustosza sanktuarium NMP Matki Dobrej Rady w Sulistrowicach.
Budował także nas – seminarzystów i potem kapłanów – dobrym przykładem wiary i oddania młodzieży akademickiej Wrocławia Sługa Boży ks. prałat Aleksander Zienkiewicz, który uczył umiłowania ojczystego języka i literatury polskiej; oraz inni gorliwi wykładowcy i wychowawcy, w większości już zmarli, których nosimy we wdzięcznych sercach i modlitewnej pamięci.
28 października 1969 r. bp Wincenty Urban udzielił ks. Krystianowi święceń diakonatu, a święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp. Bolesława Kominka 30 maja 1970 r. we Wrocławiu.
Początki posługi duszpasterskiej
Ks. Krystian rozpoczął posługę duszpasterską na urzędzie wikariusza najpierw parafii pw. św. Stanisława w Świdnicy (1970–1973) – obecnej katedrze diecezji świdnickiej, następnie parafii katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu (1973–1974) oraz w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie (1974–1977).
W siódmym roku posługi kapłańskiej, po obronie tytułu licencjata rzymskiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu z teologii prawa pod kierunkiem ks. prof. Józefa Rybczyka, rozpoczął posługę sądową na urzędzie notariusza do spraw sądowych, łącząc ją z rozpoczętymi studiami na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz posługą kapelana w klasztorze sióstr św. Jadwigi we Wrocławiu.
Po zakończeniu studiów na KUL ks. Krystian uzyskał drugi licencjat, z prawa kanonicznego, opracowując problematykę nierozerwalności małżeństwa w oparciu o wyroki rotalne ks. prof. Zenona Grocholewskiego – późniejszego prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej. Na KUL ks. Hyla uczęszczał na seminarium naukowe do ks. prof. Józefa Krukowskiego, który zdolnemu studentowi zaproponował posadę swego asystenta i następnie adiunkta.

Jednakże ks. Krystian zdecydował się nadal pracować dla Archidiecezji. Zadanie notariusza i przyjęte obowiązki wypełniał z właściwą mu gorliwością, pieczołowitością i starannością, troszcząc się nie tylko o przygotowanie i porządkowanie akt procesowych, ale nade wszystko o pomoc tym, których przez pryzmat licznych dokumentów dostrzegał i którym starał się jak najlepiej służyć. Sumienność pracy kapłana została nagrodzona godnością Kanonika Rochettum et Mantolettum.
Posługa w Metropolitalnym Sądzie Duchownym
W 1988 r. ks. Krystian został powołany na urząd sędziego i ten urząd wypełniał do 12 sierpnia br., w którym to roku zakończyła się jego doczesna wędrówka na spotkanie z Najwyższym, któremu oddał całe swoje kapłańskie życie. Przez ok. 45 lat posługiwał w Trybunale Kościelnym jako sędzia pod okiem kolejnych Oficjałów: ks. dr.
Ewarysta Dębickiego, ks. dr. Alojzego Ślósarczyka, ks. prof. Wiesława Wenza oraz obecnego wikariusza sądowego ks. dr. Bolesława Orłowskiego, który doceniając wiedzę prawniczą oraz doświadczenie przechodzącego przed trzema laty na emeryturę ks. sędziego Hyli, poprosił go – za zgodą abp. Józefa Kupnego – o dalsze prowadzenie procesów sądowych, chociaż w zmniejszonym zakresie, co też czynił do końca swoich dni.
Ks. Krystian pracujący na placówkach duszpasterskich dał się poznać jako kapłan i katecheta bardzo pogodny, przyjazny dzieciom i młodzieży oraz kaznodzieja głęboki, rzeczowy i konkretny, tak też w naszym Trybunale szybko zyskał opinię autora bardzo zwięzłych wyroków oraz wotów sędziowskich, wydawanych zgodnie z kanonicznymi terminami, niosąc taką rzetelną posługą nadzieję i ukojenie sumień poranionych moralnie petentów sądowych. Swą wiedzą prawniczą oraz doświadczeniem sędziowskim dzielił się także ze słuchaczami Studium Rodzinnego przy tut. PWT […]. Został również powołany do posługi spowiednika naszych alumnów, co sumiennie wypełniał, oraz był tzw. seniorem swej kapłańskiej wspólnoty kursowej.
Kapłaństwo ks. prałata Krystiana wpisuje się złotymi zgłoskami w powojenną historię Wrocławskiego Trybunału, w którym przez 45 lat posługiwał, oddziałując swoim oddaniem i pięknymi cechami charakteru na współpracowników i petentów. Kościół święty dostrzegał i doceniał tzw. „dotes naturae et gratie” ks. Hyli, jego prawość kapłańską, mądrość i pracowitość, przyznając mu następujące kościelne godności: za pilność i piękno posługiwania ks. Hyla w 1993 r. został włączony przez kard. Henryka Gulbinowicza do grona kanoników honorowych Wrocławskiej Kapituły Katedralnej, a w uznaniu cichej i rzetelnej posługi, dzięki staraniom abp. Józefa Kupnego 24 czerwca 2021 r. otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.
Ks. Krystian, zespolony w swoim życiu z Chrystusem, przy każdym spotkaniu promieniował Jego miłością i dobrocią. Nawet doświadczając trudności związanych z pogarszającym się stanem zdrowia, próżno było szukać u niego słów narzekania, a z jego twarzy nie znikał uśmiech, którym oddziaływał na innych. Na kartach swego testamentu śp. ks. Krystian napisał na koniec: Przepraszam za przykrości, które bliźnim uczyniłem. Urazy do nikogo nie chowam. Dziękuję Bogu i wszystkim bliźnim za wszelkie dobro, którego doświadczyłem.
Niech Ksiądz Arcybiskup Ordynariusz zdecyduje, kiedy, gdzie i przez kogo będę pochowany. Proszę o modlitwę i do zobaczenia, mam nadzieję w Miłosierdziu Bożym, w Domu Ojca Niebieskiego.
Zgodnie z wolą zmarłego o pożegnaniu i miejscu spoczynku zdecydował Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny, który osobiście sprawował liturgię żałobną za ks. prałata Hylę w archikatedrze wrocławskiej pw. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, a następnie odprowadził zmarłego na miejsce spoczynku na cmentarz św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.
Arcybiskup Metropolita, dziękując ks. Krystianowi w imieniu Kościoła wrocławskiego za służbę Chrystusowi i Jego Kościołowi oraz świadectwo życia kapłańskiego, zapewnił o pamięci modlitewnej, zaznaczając, że ks. Prałat był cichym, skromnym, pokornym, nierzucającym się w oczy pracownikiem winnicy Pańskiej. Był człowiekiem wielkiej kultury osobistej i wzorem kapłana, dlatego z takim bólem stoimy nad jego trumną.

W tekście wykorzystano
fragmenty kazania pogrzebowego
wygłoszonego przez
ks. prałata dr. Bolesława Lasockiego