Kard. Stanisław Nagy (1921–2013)

Kapłan według Serca Jezusowego

30 września minęła 100. rocznica urodzin kard. prof. Stanisława Nagyego,
kapłana ze Zgromadzenia Księży Sercanów, wybitnego teologa-eklezjologa,
pracownika naukowo-dydaktycznego KUL (1958–1991)
i PWT we Wrocławiu (1978–2001), doktora honoris causa tej uczelni (2003).

JOANNA LUBIENIECKA

Wrocław

Kard. prof. Stanisław Nagy

ARCHIWUM KS. KARD. S. NAGYEGO

Odznaczonego przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2008) za zasługi dla nauki i kultury polskiej.
Urodził się w Bieruniu Starym na Górnym Śląsku jako najmłodszy z sześciorga rodzeństwa w religijnej, patriotycznej rodzinie. Z niej wyniósł towarzyszące mu i pogłębiane przez całe życie wartości, takie jak szacunek dla godności ludzkiej pracy, głębokie przywiązanie do wiary katolickiej i Kościoła oraz miłość do Polski. Jego patriotyczna wrażliwość kształtowała się w kontekście zmagań o polskość Śląska. Żył tymi wartościami od dzieciństwa, obserwując swoich najbliższych, ojca – górnika, aktywnego w życiu parafii i społeczności lokalnej jako radny miejski – oraz braci. Najstarszy z nich, Jan, wcześnie opuścił dom rodzinny, brał udział w III powstaniu śląskim, m.in. w bitwie pod Górą św. Anny, a swoje patriotyczne wybory związał z obozem Wojciecha Korfantego. Stanisław, wzrastający w takiej atmosferze od dziecka, już zawsze ze wzruszeniem i pietyzmem wymawiał słowa – Ojczyzna, polskość, ojcowizna.
W wywiadzie rzece wspominał: „najbardziej pierwotne dobro, które odczułem i przeżywałem, spotkało mnie właśnie tam – w miejscowości rodzinnej, w rodzinnym domu i w całej rodzinie” (Na drogach życia, Kraków 2010).
Drugi brat, Franciszek, wstąpił do Zgromadzenia Księży Sercanów, odbył studia na uniwersytecie w Strasburgu i z oddali wpływał na życiowe wybory najmłodszego brata.
Stanisław, mając 7 lat, stracił matkę; jego wychowaniem zajęli się ojciec i rodzeństwo, zwłaszcza siostra Maria, którą nazywał Maryjką i uważał za „drugą matkę”. Opieka ta nie ograniczyła się do codziennych potrzeb brata, ale była dla niego duchowym oparciem i wzorem pobożności. Po latach przyznaje, że „najpierwotniejszą fascynację kapłaństwem” zawdzięcza rodzinie. Wkrótce opuszcza Bieruń, ale wciąż do niego powraca. Jak choćby w grudniu 2003 r., gdy w kościele św. Bartłomieja przeżywa uroczystość swoich kardynalskich prymicji, a od władz rodzinnego miasta otrzymuje tytuł Honorowego Obywatela Bierunia.
W Krakowie
Po ukończeniu bieruńskiej szkoły powszechnej (1934) rozpoczyna naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Sercanów w Krakowie, a po trzech latach podejmuje decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia. Nowicjat (1937–1939) odbywa w Felsztynie koło Przemyśla, opodal sławnego Zakładu Naukowo-Wychowawczego Ojców Jezuitów w Chyrowie; sercański nowicjat utrzymuje z Zakładem bliskie kontakty, w pierwszym okresie korzystając nawet z posługi jezuickiego ojca duchownego.
W czasie wojny Stanisław, w trybie konspiracyjnym, studiuje w Krakowie teologię i filozofię u ojców franciszkanów i reformatów, od 1945 r. podejmuje studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a 8 lipca 1945 r. przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Rosponda.
W Zgromadzeniu Księży Sercanów pełni liczne funkcje, m.in.: prefekta Niższego Seminarium i przełożonego domu w Płaszowie (1947–1950), rektora sercańskiego WSD w Tarnowie i radnego prowincjalnego (1952–1958). Prowadzi wykłady i kieruje, powołanym z jego udziałem, Studium Teologicznym w Krakowie (1956–1962), przez lata wykłada w WSD Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.
W Lublinie
Związki ks. S. Nagyego z Lublinem i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim zaczynają się w 1950 r. od złożenia na Wydziale Teologicznym egzaminu licencjackiego. Po dwóch latach, na podstawie rozprawy Urząd Nauczycielski w Kościele pierwotnym, otrzymuje tytuł doktora teologii. Od 1958 r. prowadzi na KUL-u wykłady zlecone z teologii fundamentalnej, a w 1964 r. zostaje zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Teologii Fundamentalnej. Po 4 latach przystępuje do kolokwium habilitacyjnego, przedkładając rozprawę „Via notarum” we współczesnej eklezjologii apologetycznej i uzyskuje tytuł doktora habilitowanego; na tytuł docenta nadawany przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego czeka aż do 1972 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskuje w 1979, a profesora zwyczajnego w 1989 r.

Mieszkając w Krakowie, co tydzień dojeżdża na zajęcia do Lublina. Oprócz wykładów i seminariów sprawuje na KUL-u wiele funkcji: kieruje pracami Katedry Eklezjologii Fundamentalnej, Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej oraz badaniami Instytutu Ekumenicznego KUL (1970–1975), odpowiada za dział ekumeniczny Encyklopedii Katolickiej (1972–1977), przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Jana Pawła II na KUL (1982–2007). Pełni nie tylko funkcje o ściśle naukowym charakterze, ale też urzędowe: prodziekana Wydziału Teologicznego (1972–1974), przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Młodzieży oraz Komisji Stypendialnej i kuratora studenckiego Koła Naukowego Teologów.
Senat Akademicki KUL, doceniając jego dokonania naukowe i troskę o dobre imię uniwersytetu, przyznaje ks. prof. S. Nagyemu (2007) medal za zasługi dla KUL. Jego zasługi dla wspólnoty uniwersyteckiej przypomina ponownie w 2012 r., organizując ceremonię odnowienia doktoratu w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – święta patronalnego KUL.
We Wrocławiu
Ks. prof. Stanisław Nagy – na zaproszenie rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. Józefa Majki – od 1978 r. rozpoczyna pracę naukowo-dydaktyczną na tej uczelni, dojeżdżając co miesiąc na zajęcie przez 23 lata. Senat PWT w roku obchodów swojego 300-lecia (2001) przyznaje ks. prof. dr. S. Nagyemu medal Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis, a w 2009 r. Rektor i Senat PWT nadają mu tytuł doktora honoris causa za zasługi dla rozwoju teologii i refleksji ekumenicznej, za świadectwo wierności Kościołowi i służbę Stolicy Apostolskiej, za więź z Janem Pawłem II i promowanie jego nauczania, a także za twórczy udział w odbudowywaniu struktury wrocławskiej uczelni.
W służbie Kościoła powszechnego
Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. Nagy zasiada w różnych gremiach Kościoła polskiego i powszechnego.
Uczestniczy w pracach Komisji Mieszanej ds. Dialogu Katolicko-Luterańskiego (1973–1974), powołanej przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską; kieruje (1983–1991) Sekcją Wykładowców Teologii Fundamentalnej w ramach Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki; od 1981 r. pracuje w Polskim Komitecie Doradczym Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”; dwukrotnie (1985 i 1991) uczestniczy jako ekspert w Synodzie Biskupów; przez dwie kadencje (1986–1996) – z nominacji Jana Pawła II – pracuje w Międzynarodowej Komisji Teologicznej kierowanej przez kard. Józefa Ratzingera.
Zarówno praca naukowo-dydaktyczna, jak i patriotyczna postawa ks. Stanisława Nagyego są nagradzane najwyższymi kościelnymi i państwowymi honorami. Jan Paweł II, z którym od czasu przygotowań do soboru łączy ks. prof. Nagyego bliska współpraca, mianuje go kardynałem i podczas konsystorza w Rzymie (21 października 2003 r.) wręcza mu biret i pierścień kardynalski. Nowo mianowany Kardynał przyjmuje tę nominację jako zobowiązanie do jeszcze głębszego oddania się Sercu Jezusa, zgodnie ze swą dewizą: In Te Cor Iesu speravi (W Tobie, Serce Jezusa, swą ufność złożyłem).
Pięć lat później (31 października 2008 r.) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński w uznaniu zasług kard. Stanisława Nagyego dla nauki i kultury polskiej dekoruje go w Krakowie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
*
Kard. prof. dr hab. Stanisław Nagy umiera 5 czerwca 2013 r. w Krakowie i zostaje pochowany w Sanktuarium Jana Pawła II. Właśnie tam 29 września 2021 r. o godz. 10 została odprawiona, pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego, Msza Święta, a po niej nastąpiła modlitwa przy sarkofagu kard. S. Nagyego w 100. rocznicę jego urodzin. O godz. 12 w Domus Mater Księży Sercanów w Krakowie Płaszowie odbyło się spotkanie poświęcone wspomnieniu osoby i dziedzictwa kard. S. Nagyego, panel dyskusyjny oraz prezentacja poświęconej mu wystawy.