Białe Róże Śląska

Siostry Elżbietanki Męczenniczki

KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI

Ziębice

19 czerwca 2021 roku, jak oficjalnie ogłosiło Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie siostry Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Jak podano w komunikacie Stolicy Apostolskiej, na podstawie przeprowadzonego procesu beatyfikacyjnego uznano ofiarę męczeńską ze swojego życia służebnic Bożych zamordowanych z nienawiści do wiary chrześcijańskiej w 1945 roku. Decyzja papieska bezpośrednio otwiera drogę do uroczystej beatyfikacji, która jak podały media watykańskie, ma odbyć się we Wrocławiu. To właśnie we Wrocławiu rozpoczął się i zakończył diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego.
Wiadomość ta jest bez wątpienia wielką radością dla całego Kościoła na Śląsku, a także w Czechach i w Niemczech oraz w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, gdzie siostry męczenniczki zapisały się w pamięci jako głęboko uduchowione i niosące posługę miłosierdzia na wzór swojej patronki.

Kwiaty niebiańskie śląskiej ziemi
Warto więc przybliżyć okoliczności, które doprowadziły do tego wydarzenia, gdyż dzięki temu można powiedzieć, iż historia ludzkiego życia i wybory, jakie podejmuje człowiek ze względu na miłość do Boga, owocują darem świętości i ozdabiają pięknym blaskiem światłości wiekuistej.
Z drugiej strony akt beatyfikacji dla Kościoła lokalnego jest także szczególnym znakiem bliskości z Chrystusem i Jego Misterium Paschalnym. Jest prawdziwym świadectwem doskonałej relacji i potwierdzeniem żywej wiary, która aktualizuje się we wspólnocie Kościoła bez względu na czas, przestrzeń i zmiany społeczne oraz różnice narodowe czy kulturowe. W omawianym przykładzie beatyfikacja sióstr elżbietanek, choć będąca aktem stricte religijnym, z pewnością będzie także znakiem dowartościowania różnorodności Śląska i tutejszej religijności ubogacającej i ozdabiającej swoją miłością i wiernością cały Kościół Rzymskokatolicki.
Trzecia płaszczyzna, która również jest niezwykle ważna i konieczna do zrozumienia wielkiego wyróżnienia Kościoła na Śląsku i Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, jakim jest beatyfikacja męczenniczek, to świadectwo prawdy historycznej ukazującej tragedię 1945 roku dla dotychczasowej ludności śląskiej ziemi oraz niezwykle skomplikowaną sytuację polityczną, społeczną i religijną Kościoła śląskiego i archidiecezji wrocławskiej w 1945 roku i w kolejnych latach.
Przez wszystkie lata komunistycznego reżimu w Polsce niemożliwe było prowadzenie obiektywnych badań naukowych i publikowanie prawdy o zbrodniczych działaniach Armii Czerwonej na obszarach okupowanych i kontrolowanych przez siły ZSRR w czasie II wojny światowej. Męczeńska śmierć siostry Paschalis Jahn, zwanej Białą Różą, oraz jej dziewięciu towarzyszek w różnych zakątkach dawnej archidiecezji wrocławskiej i w kilku klasztorach sióstr elżbietanek stała się wymownym symbolem zbrodni tzw. „wyzwolicieli”. Źródła historyczne oraz zachowane relacje świadków tamtych wydarzeń – warto bowiem wspomnieć, że już w latach 50. podejmowano kroki zmierzające do przyszłej beatyfikacji oraz zabezpieczenia świadectw historycznych i zachowania pamięci o męczeństwie śląskich sióstr – jednoznacznie wskazują na miłość do Boga i Kościoła oraz na fakt obrony i poświęcenia dla zachowania niewinności i wewnętrznego piękna czystości dziewiczej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, iż bohaterska śmierć sióstr elżbietanek z rąk sowieckich żołnierzy związana była także z realizacją charyzmatu zakonnego. Siostry bowiem nie tylko otaczały opieką charytatywną, medyczną, pielęgnacyjną swoich podopiecznych, w których dostrzegały cierpiącego Chrystusa, ale wobec bezpośredniego zagrożenia ich życia poświęciły same siebie, co jest wyrazem najwyższej miłości wobec bliźnich i realizacją wezwania Chrystusa.
Proces beatyfikacyjny
Proces beatyfikacyjny sióstr rozpoczął się 25 listopada 2011 roku Mszą Świętą pod przewodnictwem ówczesnego arcybiskupa metropolity wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego w koncelebrze licznie przybyłych biskupów i prezbiterów. Następnie podczas otwarcia pierwszej publicznej sesji ustanowiono Trybunał Beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym.

Delegatem arcybiskupa mianowany został ks. prof. Józef Swastek, najwybitniejszy historyk Kościoła na Śląsku, który nie tylko posiada największą wiedzę naukową, ale także przez swoje osobiste życie religijne rozumie istotę kultu świętych i ich rolę w życiu Kościoła, szczególnie świętych lub świątobliwych naszych czasów. Przewodniczącym Komisji Historycznej został równie wybitny historyk ks. prof. Józef Pater, ówczesny dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego, który z racji swojej pracy przy dokumentach i aktach był niezastąpiony dla postępowania procesowego. Postulatorem procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym została siostra Miriam Zając ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, na której spoczywała odpowiedzialność nad całością sprawy. Z kolei nad prawidłowością kanoniczną procesu zgodnie z prawem kościelnym czuwał jako promotor sprawiedliwości ks. dr Alojzy Ślósarczyk.
Intensywność prac Trybunału i profesjonalizm jego członków sprawiły, iż już cztery lata później, 26 września 2015 roku, zakończył się etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego. Uroczystościom we wrocławskiej katedrze w obecności biskupów, księży oraz licznie zgromadzonych sióstr elżbietanek z całego świata przewodniczył arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny, który odebrał stosowne przysięgi członków Trybunału oraz poprzez dopełnienie aktów formalnych i sygnowanie odpowiednich dokumentów dokonał zamknięcia procesu s. Paschalis i jej dziewięciu towarzyszek męczeństwa.
Przygotowane akta (14 tomów) po opieczętowaniu i zalakowaniu zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji ds. Świętych. Misji tej podjęła się przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, s. Samuela Werbińska, która we wrocławskiej katedrze przed ołtarzem i wrocławskim metropolitą złożyła przysięgę wypełnienia tego zadania.
Drugi etap procesu odbył się w Rzymie. Relatorem sprawy był o. Zdzisław Kijas, franciszkanin konwentualny, profesor teologii i wieloletni pracownik Kongregacji ds. Świętych. Pod jego kierunkiem przygotowane zostało Positio złożone w Kongregacji 19 października 2018 roku. Dzięki zaangażowaniu delatora oraz całej postulacji procesu sióstr elżbietanek ze Śląska papież Franciszek mógł w ostatnich dniach ogłosić dekret prowadzący już bezpośrednio do uroczystego aktu beatyfikacji, który przyozdobi Śląsk oraz Kościół wrocławski i Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety świetlanymi przykładami realizacji wezwania do pełnego naśladowania Chrystusa i Jego wyjątkowego błogosławieństwa dla mieszkańców tak doświadczonej męczeństwem i cierpieniem ziemi śląskiej, szczególnie w XX wieku.
Wszystkim zaangażowanym w proces beatyfikacyjny należą się słowa wdzięczności za podjęty trud, poświęcenie i heroiczną pracę. Niech na czas przygotowań do uroczystego ogłoszenia s. Paschalis Jahn, s. Edelburgis Kubitzki, s. Rosarii Schilling, s. Adeli Schramm, s. Sabiny Thienel, s. Sapienti Heymann, s. Adelheidis Töpfer, s. Melusji Rybka, s. Felicitas Ellmerer i s. Acutiny Goldberg błogosławionymi męczenniczkami Kościoła i budowania się ich przykładem w dążeniu do zdobycia wieńca chwały świętości towarzyszą wszystkim słowa arcybiskupa Józefa Kupnego metropolity wrocławskiego, które wypowiedział podczas zamknięcia procesu beatyfikacyjnego: I kiedy dziś przyglądamy się życiorysom służebnic Bożych – sióstr elżbietanek, czynimy to nie tylko po to, by podziwiać ich odwagę i wiarę. Owszem, jesteśmy pełni podziwu i chwalimy Boga za ich odwagę, męstwo, świadectwo wiary i miłości Boga. Ale nie chodzi tu tylko o podziw. Nie po to wpatrujemy się w przykład sióstr elżbietanek, by zachwycać się ich gotowością do poświęceń dla zachowania złożonych ślubów. Ale przede wszystkim po to, by uwierzyć w moc, którą każdy z nas otrzymał w sakramencie chrztu świętego, bierzmowania, a niektórzy z nas w sakramencie małżeństwa, podczas święceń kapłańskich czy ślubów zakonnych.

Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.
DEO GRATIS

2011-11-25 Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego – foto archiwum Nowego Życia