KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI

redaktor naczelny

Św. Józef człowiek pracy

Św. Józefa czcimy jako tego, który opiekując się Zbawicielem, troszczył się o byt materialny. Poprzez wykonywanie swojego zawodu pracował na codzienne utrzymanie Świętej Rodziny. Św. Józef zachęca nas, byśmy otoczyli troską życie naszych bliskich, tych, z którymi mieszkamy pod jednym dachem, z którymi pracujemy, uczymy się, odpoczywamy, tak jak on otoczył pieczą swoją rodzinę – Maryję i Jezusa. W naszej opiece nad bliźnimi chodzi o szeroko rozumiane wszystkie formy życia. Obejmuje to troskę o środowisko naturalne oraz życie człowieka w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym. Myślimy nie tylko o egzystencji indywidualnej, ale i o tej podstawowej formie życia wspólnotowego, jaką jest małżeństwo i rodzina. Ta troska przejawia się przez czas poświęcony rodzinie, uczciwą pracę, ale także przekazywanie wartości ludzkich i chrześcijańskich.

Kościół naucza, że doskonalenie człowieka dokonuje się zarówno przez wykonywanie pracy, jak i przez zaspokajanie potrzeb dobrami wytworzonymi przez pracę. Praca jest działaniem osoby i stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi, dzięki pracy człowiek bardziej „staje się człowiekiem”. Zostaliśmy powołani do pracy przez Boga, a pracując, naśladujemy Stwórcę i uczestniczymy w dziele stwarzania – na miarę naszych ludzkich możliwości rozwijamy je i dopełniamy. Także przez pracę człowiek okazuje swoje panowanie nad światem, czyni sobie ziemię poddaną. Skutkiem pracy jest również unikanie grzechów i rozwój cnót, takich jak pracowitość, czystość, miłosierdzie, sumienność, obowiązkowość, odpowiedzialność. Praca przekracza ramy doczesności. Chrystus wszedł do chwały zmartwychwstania przez krzyż, podobnie chrześcijanin odnajduje w pracy przebłysk nowego życia – zapowiedź nowego nieba i nowej ziemi.