Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
luty 2020

POWSZECHNA – SŁUCHANIE WOŁANIA MIGRANTÓW


MÓDLMY SIĘ, ABY KRZYK BRACI MIGRANTÓW,
KTÓRZY WPADLI W RĘCE POZBAWIONYCH SKRUPUŁÓW
HANDLARZY LUDZI, BYŁ SŁYSZANY I BRANY POD UWAGĘ

W 2019 r. z okazji 6-lecia pontyfikatu papieża Franciszka na łamach watykańskiego czasopisma „L’Osservatore Romano” ukazał się artykuł Andrei Mondy, redaktora naczelnego, który podsumowując sześć lat aktualnego pontyfikatu, nazwał Ojca św. „lekarzem świata”, a miniony okres jego pontyfikatu „wielkim ćwiczeniem rehabilitacyjnym”. Autor zwrócił uwagę, że papież jako głowa Kościoła sprawia wrażenie lekarza rodzinnego, „który przychodzi odwiedzić cię w domu, żeby wskazać ci terapię, której potrzebujesz” (A. Monda, Franciszek – lekarz świata, „L’Osservatore Romano” 40, 2019, nr 3, s. 3–4).
Sprawami, którym obecny papież poświęca wiele uwagi, są kwestie migrantów i współczesne niewolnictwo.
„Hańba naszych społeczeństw”, „zbrodnia przeciwko ludzkości”, „działalność nikczemna”, zbrodnia „obrazy społeczeństwa”, „rana na ciele współczesnej ludzkości” i „rana na ciele Chrystusa” – to niektóre z określeń Franciszka pojawiające się w jego wypowiedziach piętnujących współczesne formy niewolnictwa. Papież przypomina, że choć, jak się wydaje, niewolnictwo jest zakończone w wymiarze historycznym, to jednak jest obecne w sferze praktycznej. Wśród przyczyn współczesnego niewolnictwa jest zjawisko migracji. Jak zaznaczył papież w Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w 2017 r., sprawiają to nieznajomość prawa, kultury i języka kraju docelowego. Powoduje to, że status migrantów, zwłaszcza nieletnich, nie jest uregulowany. Dlatego stają się oni łatwym łupem zorganizowanej przestępczości lub trafiają do zakładów karnych. Należy podkreślić, że papież nie tylko piętnuje to zjawisko, ale wskazuje konkretne rozwiązania i inspiruje instytucje kościelne, państwowe i międzynarodowe do działań zmierzających do jego wyeliminowania i pomocy osobom dotkniętym jego skutkami.
W 2015 r. ustanowił Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi, obchodzony 8 lutego w liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity (1869–1947), sudańskiej niewolnicy, która po wyzwoleniu wstąpiła do zgromadzenia kanosjanek; została wyniesiona na ołtarze w 2002 r. przez Jana Pawła II. Istnieje również międzyzakonna sieć współpracy i wsparcia pod nazwą „Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa”, której celem jest zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi oraz pomoc pokrzywdzonym w wyniku tego procederu.

Uchodźcy stają się łatwym łupem
zorganizowanej przestępczości
trudniącej się handlem ludźmi

HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

Innym ważnym postulatem Franciszka jest demaskowanie nowych form niewolnictwa i współpraca różnych podmiotów religijnych i międzynarodowych w tej kwestii. 18 IV 2015 r., podczas sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych mówił: „Musi wzrosnąć świadomość władz cywilnych co do powagi tej tragedii, która jest regresem ludzkości. A bardzo często – jakże często! – te nowe formy niewolnictwa są chronione przez instytucje, które powinny bronić ludności przed tymi zbrodniami”.
Z kolei w przemówieniu z 2 XII 2014 r. na kongresie Global Freedom Network zaznaczył, że mimo wysiłków podejmowanych przez wiele osób i instytucji współczesne niewolnictwo wciąż jest okrutną plagą. Ta zbrodnia „obrazy człowieczeństwa” skrywa się „za zamkniętymi drzwiami […], na nieszczęście, pogarsza się z każdym dniem coraz bardziej”.
Przytoczone z konieczności wybiórczo wypowiedzi papieża uświadamiają wagę problemu i aktualność przedstawionej intencji Apostolstwa Modlitwy.

KS. BOGDAN GIEMZA