dla dzieci
BOHATEROWIE BIBLIJNI

Prorok Izajasz – słowa pocieszenia od Pana

Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud – mówi wasz Bóg.
(Księga Izajasza 40, 1-11)

Prorok Izajasz bywa nazywany największym spośród proroków żydowskich. Urodził się ok. 765 r. przed Chr. w ważnej rodzinie z Jerozolimy. Zdobył wszechstronne wykształcenie, wyróżniały go wielkie zalety ducha, charakteru i inteligencji. Był żonaty i miał dwóch synów.
Pan Bóg powołał go na swojego proroka poprzez wspaniałą wizję w świątyni jerozolimskiej w 739 r. Ta misja trwała czterdzieści lat. Nawoływał swój naród do poprawy, zaprzestania popełniania grzechów i powrotu do Boga.
Zapowiadał klęskę kraju, jeśli taka poprawa nie nastąpi.
Stało się tak po najeździe Asyrii i Babilonii na Izrael i Judę – Żydzi zostali uprowadzeni do niewoli.
Wiele jego proroctw i wypowiedzi mówi o tym, jaki jest Bóg – wychwala Jego świętość, wszechmoc, dobroć i miłość. Zapowiada Zbawiciela, Mesjasza, który ma przyjść na świat – wypełniają się one w Jezusie.
Słowa pocieszenia od Boga, zapisane w drugiej części księgi (przez nieznanego proroka), odnoszą się do czasu bliskiego wyzwolenia z niewoli babilońskiej.
Dotyczą nie tylko narodu Izraela w VI w. przed Chr., lecz są skierowane także do nas, dzisiaj. Przecież wkrótce po raz kolejny w naszym życiu wypełni się obietnica złożona przez Boga. On sam przyjdzie do nas w swoim Synu, by stać się Emmanuelem, czyli Bogiem z nami.
Prorok nawołuje, aby przygotować się na przyjście Pana: Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! (Iz 40, 3). Te słowa dotyczą każdego z nas, teraz, nie przemijają, są nadal aktualne i prawdziwe: Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki (Iz 40, 8).
Boży Syn narodził się jako niemowlę ponad dwa tysiące lat temu, jednak znowu możemy przeżywać to wydarzenie – tak samo jak wtedy w grocie w pobliżu Betlejem. Dlatego warto przygotować drogę dla Pana w swoim sercu i w swoim życiu, aby mógł przyjść naprawdę do ciebie i do mnie. Właśnie Jego przyjście, takie osobiste, doświadczane w sercu, jest pocieszeniem od Boga. Bliskość Boga w nowo narodzonym Jezusie to ogromne szczęście, którym On chce nas obdarować.

ILUSTRACJA MWM

Właśnie przychodzi! Nie bójmy się! Ogłaszajmy to, powtarzajmy całemu światu! Wraz z Nim następuje radość i pokój – przecież Jezus jest Księciem Pokoju! Niech ustąpi smutek i lęk! Jego królowanie i Jego władza to rządy miłości! On pragnie pogodzić nas z Ojcem Niebieskim i poprowadzić do Niego, pozwala nam Go poznać.
Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie (Iz 40, 11).
Mały Jezus, leżący w żłobie, w sposób naturalny budzi nasze ciepłe, życzliwe uczucia. Nie pokazuje swojej mocy, nie onieśmiela Boskością. Może to nas zachęci, by podejść do Niego bliżej, by zrobić dla Niego miejsce w swoim sercu. On wtedy wypełni nas swoją miłością, radością i pokojem, które zaspokajają naszą najgłębszą tęsknotę. Pozwól Mu dziś na to. Zaproś Go do swojego serca i życia – On czeka na twoje zaproszenie.

EWA CZERWIŃSKA