Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
październik 2019

EWANGELIZACYJNA


ABY TCHNIENIE DUCHA ŚWIĘTEGO WZBUDZIŁO
NOWĄ WIOSNĘ MISYJNĄ W KOŚCIELE

Z inicjatywy papieża Franciszka miesiąc październik bieżącego roku ma być obchodzony w Kościele katolickim jako nadzwyczajny miesiąc misyjny (więcej informacji na oficjalnej stronie: www.october2019.va). W ten sposób Ojciec św. chce uczcić setną rocznicę ogłoszenia Listu
Apostolskiego Maximum illud papieża Benedykta XV (30 listopada 1919). Dokumentem tym pragnął wspomniany papież rozbudzić w Kościele świadomość obowiązku misyjnego. Podobny cel przyświeca inicjatywie Franciszka i do tego nawiązuje październikowa intencja Apostolstwa Modlitwy.
W specjalnym orędziu datowanym 9 czerwca br. napisał on: „Obchody tego miesiąca pomogą nam przede wszystkim w ponownym odkryciu
misyjnego znaczenia naszego przylgnięcia wiary do Jezusa Chrystusa, wiary darmo otrzymanej jako dar w sakramencie Chrztu św.”. Przy tej sposobności obecny papież przypomniał i wyraził swoje uznanie oraz poparcie dla licznych dzieł misyjnych w Kościele. Chodzi o Papieskie Dzieła Misyjne, które „wspierają papieża w jego zaangażowaniu misyjnym poprzez modlitwę, która jest duszą misji i miłością chrześcijan rozproszonych po całym świecie”, Dzieło Rozkrzewiania Wiary – wspomagające Następcę Piotra w ewangelizacji Kościołów partykularnych, Dzieło św. Piotra Apostoła – zaangażowane w formacji miejscowego duchowieństwa, Dzieło Misyjne Dzieci – motywujące do kształtowania świadomości misyjnej dzieci całego świata oraz Papieską Unię Misyjną, mającą na celu misyjną formację wiary wszystkich chrześcijan.
Mottem nadzwyczajnego miesiąca misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.
Na stronie Papieskich Dzieł Misyjnych (https://missio.org.pl) możemy znaleźć wskazówki Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów, jak dobrze przeżyć nadzwyczajny miesiąc misyjny. Podkreśla się w nich troskę o osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem w ramach Eucharystii, rozważania słowa Bożego, modlitwy osobistej i wspólnotowej.

Zwraca się w nich również uwagę na świadectwo świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach, a także na potrzebę odpowiedniej formacji dotyczącej misji ad gentes. Podejmując intencję Apostolstwa Modlitwy, można skorzystać z modlitwy zaproponowanej przez papieża Franciszka na nadzwyczajny miesiąc misyjny.

KS. BOGDAN GIEMZA

MODLITWA NA NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.