Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
wrzesień 2019

POWSZECHNA


ABY WSZYSCY, KTÓRZY WYMIERZAJĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ,
DZIAŁALI UCZCIWIE, I ABY NIESPRAWIEDLIWOŚĆ,
KTÓRA SZERZY SIĘ W ŚWIECIE, NIE MIAŁA OSTATNIEGO SŁOWA

Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy na wrzesień 2019 r. jest wezwaniem do modlitwy za sędziów i o uczciwość w wymiarze sprawiedliwości. Papież Franciszek w przesłaniu wyemitowanym 4 VII br. podkreślił, że „sędziowie są odpowiedzialni za decyzje, które mają wpływ na prawa i mienie osób. Ich niezależność pozwala zachować dystans wobec faworyzowania i nacisków, mogących zniekształcić decyzje, które muszą podjąć”. Dodał, że „sędziowie powinni pójść za przykładem Jezusa, który nigdy nie negocjuje prawdy. Módlmy się, aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa”.
Znaczenie papieskiej intencji staje się szczególnie ważne w kontekście sporów związanych z reformą sądownictwa w Polsce. Są to spory nie tylko polityczne, ale dzielą one także społeczeństwo, pogłębiają brak zaufania do działania sądów. Rozstrzyganie zawiłych nieraz spraw, wydawanie orzeczeń sądowych jest zawsze obarczone dużym ryzykiem błędu. Należy przy tym mieć na uwadze dodatkowy problem, sędziowie bowiem winni postępować zgodnie z prawem, ale coraz częściej jest ono obecnie stanowione bez liczenia się z wolą Boga.

S. HERMANN & F. RICHTER/PIXABAY.COM

Poszerza się krąg osób związanych z kształtowaniem wymiaru sprawiedliwości, bo sprawa dotyczy nie tylko prawników, ale też polityków i parlamentarzystów stanowiących prawo. Kontekst ten pozwala pełniej zrozumieć zamysł papieża, który naszej modlitwie powierza ludzi odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości. Módlmy się dla nich o uczciwość i prawe sumienie słowami modlitwy króla Salomona (Mdr 9, 1-10):

Boże przodków i Panie miłosierdzia,
któryś wszystko uczynił swoim słowem

i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka,

by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,

by władał światem w świętości i sprawiedliwości

i w prawości serca sądy sprawował –

dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą,

i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci!

Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy,

człowiek niemocny i krótkowieczny,
zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa.

Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi,

jeśli mu braknie mądrości od Ciebie – za nic będzie
poczytany.

Wybrałeś mnie na króla swojego ludu

i na sędziego synów swoich i córek.

Kazałeś zbudować świątynię na górze swej świętej

i ołtarz w mieście swego zamieszkania –
obraz Namiotu świętego, któryś zgotował od początku.

Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła,

i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś,
i wie, co jest miłe Twym oczom,
co słuszne według Twych przykazań.

Wyślij ją z niebios świętych,

ześlij od tronu swej chwały,
by przy mnie będąc pracowała ze mną
i żebym poznał, co jest Tobie miłe.

KS. BOGDAN GIEMZA