Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy

JOEL SAUCEDO\PIXABAY.COM

lipiec 2019

EWANGELIZACYJNA


ABY POLITYCY, UCZENI I EKONOMIŚCI
PRACOWALI RAZEM
NA RZECZ OCHRONY
MÓRZ I OCEANÓW

Intencja Apostolstwa Modlitwy na lipiec nawiązuje do działań Organizacji Narodów Zjednoczonych, mających na celu dobro całej ludzkości. Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywania ich w sposób zrównoważony – to czternasty spośród tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez ONZ we wrześniu 2015 r. (więcej na stronie: http://www.un.org.pl/cel14).
Aby zdać sobie sprawę z wagi problemu, trzeba przytoczyć niektóre dane zamieszczone na powyższej stronie.
Otóż okazuje się, że oceany pokrywają trzy czwarte powierzchni Ziemi, zawierają 97% wody na świecie i stanowią 99% przestrzeni do życia na Ziemi; ponad trzy miliardy ludzi utrzymuje się przy życiu dzięki morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej (dla ponad 3 miliardów ludzi oceany stanowią główne źródło pozyskiwania białka); oceany pochłaniają ok. 30% dwutlenku węgla powstałego w wyniku działalności człowieka i tym samym łagodzą skutki globalnego ocieplenia; do 40% oceanów jest silnie dotkniętych ludzką działalnością, w tym zanieczyszczeniem, wyjałowieniem łowisk czy utratą przybrzeżnego środowiska naturalnego (szacuje się, że w samym Morzu Bałtyckim ok.
10% powierzchni dna to pustynie morskie, czyli obszary pozbawione życia).
Dlaczego ta intencja modlitwy jest tak ważna? Ponieważ zdrowe morza i oceany mają fundamentalne znaczenie dla egzystencji człowieka: odpowiadają za regulację klimatu, zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, przyczyniają się do zdrowia ludzi i zapewniają wzrost gospodarczy. Dobra te są obecnie zagrożone m.in. przez piractwo połowów, zanieczyszczenia mórz i oceanów.

sierpień 2019

OGÓLNA


ABY RODZINY, DZIĘKI ŻYCIU
PEŁNEMU MODLITWY I MIŁOŚCI,
STAWAŁY SIĘ CORAZ BARDZIEJ
„LABORATORIAMI HUMANIZACJI”

Sierpniowa intencja Apostolstwa Modlitwy kieruje naszą uwagę ku rodzinie. Określenie „laboratorium humanizacji” jest zaczerpnięte z posynodalnej adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Africae munus. We fragmencie dotyczącym rodziny i ochrony życia papież zawarł taki apel: „Wzywam wspólnoty i instytucje katolickie do udzielenia wielkodusznej odpowiedzi na to wielkie wyzwanie, będące rzeczywistym laboratorium humanizacji, oraz do wzmożenia wysiłków, stosownie do posiadanych środków, w celu rozwijania, samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami, programów skutecznych i przystosowanych do potrzeb ludności” (nr 77).
Podejmując intencję modlitewną, trzeba mieć na uwadze pozytywne znaczenie rodziny dla życia społecznego, a także liczne zagrożenia, z którymi musi się ona obecnie zmagać.
Rodzina naturalna, jako głęboka wspólnota życia i miłości oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, stanowi – jak podkreślił Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici – „pierwsze miejsce «humanizacji» osoby i społeczeństwa”, „kolebkę życia i miłości” (nr 40). Słusznie zatem dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax pt. Kompendium nauki społecznej Kościoła uznaje rodzinę za pierwszą naturalną społeczność, „instytucję Bożą, która leży u podstaw życia osób, jako pierwowzór każdego porządku społecznego” (nr 211).
Nauczanie Kościoła stoi w wyraźnej opozycji do wielu współczesnych wypaczeń dotyczących rozumienia małżeństwa i samej rodziny, mentalności rozwodowej i dewaluacji macierzyństwa kobiet, banalizacji aborcji. Dlatego apel o modlitwę w intencji rodziny jako „laboratorium humanizacji” nabiera szczególnego znaczenia.

KS. BOGDAN GIEMZA