Duchowość Serca Jezusowego

Duchowość Najświętszego Serca Jezusowego zgodnie z nauczaniem
Magisterium Kościoła stanowi centrum życia chrześcijańskiego i wiary katolickiej.
W przebitym Sercu Ukrzyżowanego otwarte jest serce samego Boga.
W nim możemy doświadczać i poznawać, kim jest Bóg i jaki jest.

O. RADOSŁAW ZIĘZIO SSCC

Polanica-Zdrój

ARCHIWUM ZGROMADZENIA NSJIM

W prostych słowach możemy powiedzieć, że Serce Pana Jezusa jest tym miejscem, w którym zamieszkuje pełnia Miłości Boga Trójjedynego: Boga Ojca – Stworzyciela, Jezusa Chrystusa – Zbawiciela, Ducha Świętego – Uświęciciela.
Jaka jest więc istota duchowości Bożego Serca?
W Sercu Naszego Pana znajduje się gorejący ogień miłości, która dała początek światu i naszemu życiu.
W Sercu Chrystusa udziela się nam miłość zbawiająca, która zaprowadziła Naszego Pana na krzyż. W Sercu Jezusa znajduje się miłość uświęcająca, która rozlewa się przez Działanie Ducha Świętego w świecie. Ta Miłość obejmuje całe nasze życie chrześcijańskie i życie całego Kościoła.
Prawdziwy kult Najświętszego Serca Jezusowego pozwala człowiekowi odkryć Boga, który darzy go miłością i oczekuje jej odwzajemnienia. Z jednej strony podkreśla bezinteresowność tej miłości, która w sposób zupełnie wyjątkowy wyraziła się w fakcie przebicia boku Syna Bożego i w Jego Zmartwychwstaniu, z drugiej zaś koncentruje wzrok na Chrystusie, ukazując Go jako Tego, który jest godzien miłości.
Duchowość i kult są miejscem przemiany serca człowieka, czyli pozwalają przekształcić ludzkie serce na wzór Serca Bożego. W ten sposób prowadzą do coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem, które jest celem życia i powołania wszystkich ludzi.
Jezusowe wołanie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 28-29), zachowuje nieustannie swoją aktualność i wskazuje na istotę duchowości Bożego Serca.
Jedynie w prawdziwej miłości Pana Boga człowiek może w pełni zrealizować samego siebie, odnaleźć pokój serca oraz swoje szczęście. A miłość ta wyrazi się zarówno w trosce o swoją świętość, jak i w miłości bliźniego.
„Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1 J 4, 11). W rezultacie należy zdać sobie sprawę z tego, że kult lub nabożeństwo do Najświętszego Serca polega ni mniej, ni więcej tylko na miłości Jezusa Chrystusa do ludzi, symbolizowanej za pomocą Jego Serca – Serca, które nie tylko i po prostu oznacza miłość, lecz raczej oznacza miłość jako to, co najbardziej osobiste w doświadczeniu Serca Pana (K. Rahner SJ).
Jednak aby zrozumieć Bożą miłość, człowiek musi odnaleźć w sobie maluczkość, dziecięctwo. Chodzi o maleńkość serca, która pozwala wejść w relację z Bogiem wzorowaną na czułej relacji ojca z małym dzieckiem.
Innym znakiem szczególnym Bożej miłości objawiającej się w Sercu Jezusa jest jej pierwotność. To zawsze Bóg jest pierwszy, gdy kocha i nas oczekuje.
Jak bardzo potrzebne jest nam odczuwanie zdumienia nad tym tajemniczym udzielaniem się Bożej miłości.
Gdy gdzieś docieramy, On już tam jest. Gdy Go szukamy, On odnajduje nas jako pierwszy. Jest zawsze przed nami, czeka na nas, by przyjąć nas do swego serca, do swej miłości.
Przebite Serce Ukrzyżowanego – słowo Pana Boga kierowane do nas
Przebite Serce Ukrzyżowanego to Bóg przekazujący nam słowo. To słowo, które zostało wyjęte włócznią żołnierza z ciała Jezusa, z Jego przebitego boku.
To miłość Boga objawiająca się nam wszystkim: „Bóg wyszedł z ukrycia”.
Mówiąc o duchowości Serca Jezusa, mamy przede wszystkim na myśli nie nasze mówienie o miłości, lecz miłość Bożą objawioną nam wcześniej, jak to właśnie mówi św. Jan Apostoł: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 10). Trudność polega na tym, że aby przyjąć to słowo, wpisane w ciało Słowa (por. J 1, 14), najpierw musimy przed nim stanąć i długo wpatrywać się w ranę miłości. „Będą patrzeć na Tego, którego przebili” (J 19, 37). Kontemplować znaczy nie tylko spoglądać, ale wpatrywać się głęboko, jak człowiek, którym zawładnęła miłość.

Mówi Jeremiasz: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś” (Jr 20, 7).
Każdy chrześcijanin jest wezwany, by adorować i być apostołem Serca Jezusa. Adoracja jest szkołą, w której uczymy się, jak mówić o Najświętszym Sercu Jezusa. Podczas adoracji apostoł otrzymuje słowo przebitego Serca, które następnie staje się przesłaniem jego życia. Adoracja i apostolat wspólnie kształtują duchowość dostępną dla wszystkich chrześcijan: słowo przyjęte podczas adoracji daje człowiekowi siłę, by je przekazywać.
Serce Jezusa – nasze słowo skierowane do Boga
Serce Jezusa jest naszym słowem skierowanym do Boga. Wszystko, co chcielibyśmy powiedzieć Bogu, zostało już powiedziane i jest odwiecznie wypowiadane przez „usta” chwalebnego, przebitego Serca Jezusa w niebie. Przez Najświętsze Serce Jezusa krew Chrystusa przemawia „mocniej niż [krew] Abla” (Hbr 12, 24). List do Hebrajczyków tak to przedstawia: „Przeto i [Chrystus] zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 25). Rana w boku Chrystusa przemawia do Ojca za nami. To nasze słowo skierowane do Boga. Istotą kultu Najświętszego Serca Jezusa jest włączenie się w modlitwę Chrystusa do Ojca, wejście w milczenie, podczas którego zaczynamy pozwalać Chrystusowemu Sercu przemawiać w nas i za nas do Ojca.
Oznacza to, że pozwalamy Sercu Jezusa mówić za nas, modlić się w nas i modlić się przez nas. W ten sposób wszystko, co modlitwa może lub powinna wyrażać – adoracja, uwielbienie, dziękczynienie, błaganie i wynagrodzenie – znajduje tutaj swój najdoskonalszy wyraz. Tak pojmowany kult Serca Jezusa jest objawieniem w Kościele Ducha Świętego, który „przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba” (por. Rz 8, 26).
Powrót do duchowości Serca Jezusa
Wezwanie do powrotu do duchowości Najświętszego Serca Jezusowego nie jest jakimś sentymentalnym westchnieniem za odległą przeszłością i okresem rozkwitu kultu. Jest ono koniecznością chwili obecnej, stanowi wyzwanie aktualnych czasów, które domagają się od chrześcijan świadectwa żywej wiary, której fundamentem jest miłość. Rzeczywisty powrót do tej duchowości pozwala odkryć pełnię swojego człowieczeństwa, ukazuje jego witalność, która sprzeciwia się powszechnemu egoizmowi i pseudokulturze konsumpcji i relatywizmu.
Pielęgnowanie tego kultu nie tylko przyczynia się do uświęcenia człowieka i jego zjednoczenia z Bogiem, ale także pozwala mu odkryć radość z dzielenia się miłością zbudowaną na Miłości Boga Trójjedynego objawiającej się w Sercu Jezusa Chrystusa.

ZGROMADZENIE
NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI

W Polsce Zgromadzenie jest znane jako Sercanie Biali. Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi zostało założone w 1800 r. we Francji przez o. Piotra Coudrina i m. Henrykę Aymer. Jest Zgromadzeniem misyjnym i międzynarodowym. Posługuje na czterech kontynentach w 39 krajach.
Celem duchowym Zgromadzenia jest kontemplowanie miłosiernej Miłości Pana Boga objawiającej się w Najświętszych Sercach Jezusa i Maryi.
Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu zajmuje szczególne miejsce w życiu wspólnoty. Celem apostolskim Zgromadzenia jest głoszenie miłosiernej Miłości Pana Boga objawiającej się w Najświętszych Sercach Jezusa i Maryi. W Polsce prowadzą dom rekolekcyjny w Polanicy-Zdroju (na zdjęciu), posługują w sanktuariach maryjnych w Polanicy-Zdroju, Starym Wielisławiu, Owińskach i Loretto. Duszpasterzują na parafiach oraz głoszą rekolekcje i misje parafialne w całej Polsce.

Autor jest zakonnikiem Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi,
przełożonym klasztoru
Chrystusa Króla w Polanicy-Zdroju.