SŁOWNIK WYRAZÓW BARDZO OBCYCH

Wierność

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.
(Ap 2, 10)

KS. ALEKSANDER RADECKI

Wrocław

Kłódki na Moście Tumskim – symbol miłości wiernej, nierozerwalnej.
Jednak nie tędy droga…

PIXABAY.COM

Według Słownika języka polskiego (W. Doroszewski) wierność oznacza: niezdradzanie kogoś; służenie komuś z oddaniem, przywiązanie do kogoś; postępowanie zawsze w zgodzie z jakimiś zasadami, poglądami, ideami; zgodność z oryginałem lub rzeczywistością.
Człowiek wierny jest godny zaufania, rzetelny; jest konsekwentny i logiczny w swoich czynach. Wierność to owoc, który manifestuje się poczuciem obowiązku i odpowiedzialności.
Ponieważ Bóg jest wierny (Rz 3, 3), służący Mu ludzie także powinni być wierni. Powinni…
Plaga!
Wierność staje się na naszych oczach pojęciem i postawą zupełnie obcą, wręcz niemożliwą do realizacji.
Autentyczna plaga niewierności doprowadza wielu do wniosku, że to już „normalność”: druga, trzecia kobieta, przedmałżeńska nieczystość, małżeńskie zdrady, uciekanie przed wszystkim, co trudne i wymagające ofiary (choćby opieka nad seniorami czy przewlekle chorymi, którym najlepiej zaoferować profesjonalną eutanazję).
Kogo dziwi jeszcze pomieszkiwanie ludzi całymi latami bez sakramentalnych (a nawet cywilnych) zobowiązań? Kogo gorszy porzucanie Ojczyzny dla lepszej płacy, choć nasza wolność okupiona została tak drogo? Czy zbyć milczeniem młodych, porzucających studia, bo się nimi znudzili? A co powiedzieć osobom wypisującym się z Kościoła? Czy jeszcze warto dzieciom wpajać zasady wierności danemu słowu, zawartej przyjaźni, złożonej przysiędze?
Lista naszych niewierności zdaje się nie mieć końca. Przekonuje nas o tym zresztą każdorazowa nasza własna spowiedź święta, gdyż każdy grzech jest przecież niewiernością wobec kochającego nas Boga.
Wierność na kartach Biblii
Cała Biblia to Księga wierności Boga wobec ludzi, których On nieodwołalnie miłuje: Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (Rdz 24, 27). Wszystkie ścieżki Pana – to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań (Ps 25, 10). Dlatego postawa wierności ludzi to szansa przetrwania na ziemi i w ostateczności szansa zbawienia: A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą! (Ps 40, 12). Trzeba więc wołać, powtarzając słowa psalmisty: [Panie!] Ześlij światłość swoją i wierność swoją: niech one mnie wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę i do Twych przybytków! 
(Ps 43, 3).
I nawet gdy inni nie dochowują wierności Bogu, nas ich postawa nie usprawiedliwia, Pan Bóg zaś z nikogo z ludzi nie rezygnuje: Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? (Rz 3, 3).

Wierność nie jest i nie może być samotnicą: Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój (Ps 85, 11).
Prawdziwa przyjaźń oparta być musi na zaufaniu, a to zakłada absolutną wierność: Kochaj przyjaciela i bądź mu wierny, a jeślibyś zdradził tajemnice jego, nie usiłuj nawet biec za nim! (Syr 27, 17). Zatem: Zachowaj wierność bliźniemu twemu w biedzie, abyś z nim razem wzbogacił się w jego pomyślności.
W czasie niepowodzenia trwaj przy nim, abyś, gdy przyjdzie do dziedziczenia, i ty miał w nim udział (Syr 22, 23).
Obyśmy w naszej Ojczyźnie, w naszych wspólnotach czy rodzinach nie usłyszeli nagany z ust proroka, który powie w imieniu Boga: To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust (Jer 7, 28).
Ale czy naprawdę „opłaca się” być wiernym? Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie (Prz 3, 32).
Sprawiedliwy od innych szczęśliwszy, droga niewiernych prowadzi do zguby (Prz 12, 26). Wesoło błyszczy światło sprawiedliwych, a lampa niewiernych przygasa (Prz 13, 9). Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! (Mt 25, 21). I wreszcie ogromna obietnica Boga dla nas wszystkich: Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia (Ap 2, 10).
Jaka jest droga do zdobycia wierności? Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie (Łk 16, 10).
Czy jednak jest możliwe pozytywne zdanie egzaminu z wierności wśród tak wielu pokus, które przecież nikogo z nas nie omijają i nie oszczędzają? Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać (1 Kor 10, 13).

RACHUNEK SUMIENIA

▸ Czy jesteś wierna/wierny zobowiązaniom wynikającym ze złożonych ślubów zakonnych, kapłańskich, przysięgi małżeńskiej?
▸ Czy starasz się żyć wiernie według zasad podawanych w Słowie Bożym, przykazaniach, w nauczaniu Kościoła, poprzez głos sumienia?
▸ Czy dotrzymujesz słowa dawanego Bogu i ludziom?
▸ Czy umiesz być wierna(y), konsekwentna(y) i odpowiedzialna(y) w rzeczach i sprawach małych?
▸ Czy Twoja postawa życiowa zasługuje na szacunek i zaufanie ze strony Twoich bliźnich?