PATRONAŁ ŚLĄSKIEJ ARCHIKATEDRY

Pod Twoją obronę uciekamy się, cz. 2. Kielich św. Jana Apostoła

Przeglądając zachowane źródła historyczne i analizując liczne zabytki sztuki sakralnej
wrocławskiej archikatedry oraz dostępną ikonografię, np. miniatury w średniowiecznych
statutach Kapituły katedralnej z lat 1482/83, przechowywanych w zasobach
Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, jednoznacznie można określić
św. Jana Chrzciciela jako głównego patrona kościoła biskupiego.

KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI

Ziębice

Wizja św. Jana Ewangelisty na wyspie Patmos.
Obraz z ołtarza w kaplicy pod jego wezwaniem
w katedrze wrocławskiej, autorstwa
A. Michalaka (1952 r.)

REPRODUKCJA WOJCIECH IWANOWSKI

Wydaje się to naturalne wobec częstego zjawiska nadawania tego patrocinium kościołom wznoszonym na terenie, na którym proces chrystianizacji dopiero się rozpoczynał lub był w toku. Jako patron chrztu wydawał się najlepszym niebiańskim orędownikiem na obszarach przyjmujących wiarę. Co ważne, kult jego osoby należał do najpopularniejszych wśród świętych w liturgii zachodniej, a także wschodniej. Lokalny czynnik kultu św. Jana Chrzciciela wiązał się, co warto podkreślić, z ówczesnym dworem książęcym, gdyż wiele dokumentów wydawanych przez książąt śląskich w części zwanej Intitulatio, zawierającej imię wystawcy aktu często wraz z powołaniem się na tzw. formuły dewocyjne, odwołuje się do tego świętego.
Czynił tak choćby książę Henryk I Brodaty, mąż św. Jadwigi, określając swoją władzę nad Śląskiem jako pochodzącą z łaski Boga i św. Jana (łac. Dei et sancti Joannis gratia dux Silesie).
Święci patronowie – wierzyciele przysięgi
Dziwić zatem może, że źródła, a w szczególności Najstarszy protokół wizytacyjny katedry, kościoła św. Krzyża i kościoła św. Idziego z 1580 roku, wskazują również kolejnego patrona wrocławskiej katedry, św. Jana Apostoła i Ewangelistę, choć ze względu na oszczędność materiału pisarskiego nieczęsto wezwanie to się pojawia.
Na obecność św. Jana Apostoła jako współpatrona katedry wskazuje także przywołany kodeks zawierający statuty Kapituły katedralnej z XV w. Na stronicy zawierającej przysięgę nowo wybranego biskupa znajduje się miniatura, w centrum ukazująca św. Jana Chrzciciela, a po bokach wizerunki: św. Jana Apostoła z kielichem i wężem jako swoim atrybutem po lewej oraz św. Wincentego diakona w dalmatyce i z palmą męczeńską po prawej stronie.
Podtrzymują oni w swoich rękach rozwinięty zwój zawierający rotę przysięgi, co jednoznacznie wskazuje na patronat tych świętych nad katedrą, Kapitułą, a co za tym idzie – nad wrocławską diecezją.
Heortologia Janowa
Przedstawione powyżej dowody nie wyczerpują tezy o współpatronacie św. Jana Apostoła i Ewangelisty nad archikatedrą wrocławską. W celu wykazania znaczenia kultu tego świętego na terenie nadodrzańskiej diecezji i jej katedry jako serca religijności wiernych należy posłużyć się tzw. heortologią, czyli nauką pomocniczą dla liturgiki i jej historii, zajmującą się analizą świąt i uroczystości kościelnych. Aby wyciągnąć wnioski dotyczące znaczenia kultu św. Jana Apostoła i Ewangelisty w katedrze wrocławskiej, należy przeprowadzić badania nad proprium zawierającym formularze liturgiczne świąt obchodzonych w średniowiecznym kalendarzu Kościoła na Śląsku.
Pobieżna analiza zachowanych kodeksów liturgicznych wskazuje, że ku czci św. Jana Apostoła i Ewangelisty poświęcone były trzy święta liturgiczne.
Pierwszy obchód w liturgii lokalnego Kościoła o wyraźnie wrocławskiej proweniencji poświęcony św. Janowi Ewangeliście (oryg. In commemoratione s. Joannis Evangelistae) celebrowano 25 czerwca. Należy podkreślić, że wspomnienie to odprawiano w dzień następny po uroczystości św. Jana Chrzciciela, głównego patrona katedry i miasta Wrocławia. Takie umieszczenie w kalendarzu wskazuje na niezwykle ważne znaczenie tego świętego dla pobożności i symboliki władzy duchowej i orędownictwa w niebie jako współpatrona kościoła biskupiego. Obchód ten nie był znany w innych diecezjach czy w zakonnych kalendarzach liturgicznych.
Było to święto własne, nakazane z dniem wolnym od pracy.
Wywodzi się ono ze starej tradycji, w której łączono obchody ku czci różnych świętych, aby nadać im większego splendoru i rangi.
Świadczy o tym fakt, że wspomnienie to obchodzono w wysokim stopniu liturgicznym Duplex, a w XV w. obchodzono je w najwyższym stopniu godności świąt liturgicznych w rycie Triplex, będącym również własnym wytworem diecezji wrocławskiej. Według wskazań rubryk kościelnych teksty formularza mszalnego i brewiarzowego należało wziąć z głównej uroczystości św. Jana Apostoła i Ewangelisty, przypadającej zgodnie z kalendarzem rzymskim 27 grudnia.
W kodeksach zachowała się uwaga, że śpiewy kościelne tego dnia należy wykonywać w sposób uroczysty.
Waga obchodu była tak istotna dla wiernych diecezji i jej hierarchii, że święto przetrwało reformy Soboru Trydenckiego w XVI w., a jego likwidacja nastąpiła dopiero dekretem Kongregacji Obrzędów w 1858 r.

Drugie, zapomniane obecnie święto ku czci św. Jana Apostoła obchodzono w liturgii zgodnie z tradycją rzymską 6 maja. Był to obchód św. Jana przed Bramą Łacińską (oryg. Joannis ante portam Latinam). Święto zostało ustanowione na pamiątkę konsekracji odbudowanej w Rzymie w VIII w. przy Porta Latina bazyliki pw. św. Jana, której początki sięgają przełomu V i VI w.
Warto zauważyć, że omawiany obiekt sakralny należał do tzw. kościołów stacyjnych, gdzie każdego dnia Wielkiego Postu papież odprawiał specjalną liturgię.
Ponadto bazylika ta miała związki z Polską, gdyż był to kościół tytularny kard. Jana Kazimierza, późniejszego króla Polski, oraz kard. Franciszka Macharskiego z Krakowa.
Co ważne z punktu widzenia tematyki patrociniów katedry wrocławskiej, święto tego dnia obchodzono najpierw w stopniu Duplex, a następnie w randze Triplex, jako nakazane z dniem wolnym od pracy. Tak uroczysty obchód z częściami własnymi formularza mszalnego i brewiarzowego świadczy o wielkiej atencji do tego świętego oraz jego znaczeniu w liturgii katedralnej oraz śląskiej. Jako ciekawostkę można dodać, że w tekstach własnych formularza brewiarzowego znajduje się antyfona do Magnificat I nieszporów, wspominająca znane z hagiografii wydarzenie wrzucenia św. Jana do wrzącego oleju. Jest to o tyle interesujące, że w pobliżu wspomnianej bazyliki św. Jana w Rzymie znajduje się kaplica pw. św. Jana w Oleju, wzniesiona w czasach pontyfikatu papieża Juliusza II (1503–1513), według legendy w miejscu kaźni apostoła.

Figura św. Jana Apostoła
z ołtarza katedry wrocławskiej,
fundacji bpa Andrzeja Jerina

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

Trzeci obchód ku czci św. Jana Apostoła i Ewangelisty celebrowano uroczyście zgodnie z tradycją i praktyką liturgiczną w Rzymie 27 grudnia. Liturgia tego dnia przybierała najbardziej uroczysty charakter ze względu na znaczenie apostoła w kulcie chrześcijańskim, a także dlatego, że przypadało w bliskiej odległości czasowej od uroczystości Bożego Narodzenia. Z tego powodu, jak również jego współpatronatu nad katedrą wrocławską, celebracja odbywała się w najwyższym rycie własnym Kościoła wrocławskiego Triplex. Choć wypadało w jego oktawie, to na Śląsku, a zatem i w katedrze wrocławskiej, również miało swoją oktawę, która obchodzona była 3 stycznia w niższej randze IX lekcyjnej. Teksty mszalne i brewiarzowe brano ze święta grudniowego.
Wartym odnotowania dowodem uznania św. Jana Apostoła i Ewangelisty za współpatrona katedry wrocławskiej była praktyka liturgiczna, wedle której w dni, w które nie wypadało żadne święto, na zakończenie modlitw brewiarzowych odmawiano tzw. suffragia, czyli krótkie modlitewne wspomnienie ważnego dla wspólnoty lokalnej świętego, składające się z antyfony, wersetu i oracji. W omawianym przypadku suffragium to odmawiano zawsze po wcześniejszym przywołaniu św. Jana Chrzciciela.
Kończąc, warto zauważyć i docenić jeszcze jeden dowód na współpatronat św. Jana Apostoła nad katedrą wrocławską.
Otóż jak ustalił zasłużony historyk Kościoła na Śląsku, ks. prof. Kazimierz Dola, biskup wrocławski Jan IV Roth (w latach 1482–1506), który przeprowadził reformę liturgiczną w diecezji, ufundował w 1484 r. dla katedry wrocławskiej drogocenny ornat z perłowym haftem przedstawiającym wizerunki patronów kościoła biskupiego: św. Jana Chrzciciela oraz św. Jana Apostoła.