Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
marzec 2019

EWANGELIZACYJNA


ZA WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE, ZWŁASZCZA TE,
KTÓRE SĄ PRZEŚLADOWANE, ABY ODCZUWAŁY BLISKOŚĆ
CHRYSTUSA I ABY ICH PRAWA BYŁY UZNAWANE

Komentarz do papieskiej intencji na marzec rozpocznijmy od krótkich rozważań nad aktualną strukturą i zadaniami Apostolstwa Modlitwy. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy w Polsce: http://www.ampolska.co/
Wynika z nich, że z datą 27 III 2018 r. zostały zatwierdzone przez papieża Franciszka odnowione Statuty Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy (Apostolstwa Modlitwy). Poprzednia wersja statutów była zatwierdzona przez Pawła VI w dniu 27 III 1968 r.
Konieczność odnowienia statutów wynikała z pragnienia, aby jak najlepiej odpowiadały one wytycznym Magisterium Kościoła. Czytamy w statucie, że chcąc ogarnąć swoim wpływem jak największą liczbę wiernych, w tym dzieci i młodzież, Apostolstwo Modlitwy, które jest propozycją dla osób powyżej 25. roku życia, współpracuje także z Eucharystycznym Ruchem Młodych (ERM). Troskę o właściwy rozwój dzieła powierzył papież Towarzystwu Jezusowemu z główną siedzibą w Watykanie. Zgodnie z odnowionym statutem celem Apostolstwa Modlitwy jest służba osobom i wspólnotom, które uznają modlitwę za formę apostolstwa, a jego fundamentem jest duchowość Serca Pana Jezusa przedstawiona w dokumencie „Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości” (Rzym, 3 XII 2014).
Należy mieć na uwadze, że Stolica Apostolska korzysta także z nowych środków przekazu, aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców. Istnieje aplikacja o nazwie „Click To Pray” (Kliknij, aby się modlić) [https://clicktopray.org/], w której jest zamieszczane comiesięczne wideo zawierające omówienie aktualnej intencji przez papieża. Na stronie można też znaleźć krótkie codzienne modlitwy. Strona na razie nie jest dostępna w j. polskim (tylko w j. angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim i niemieckim).
Papieska intencja modlitwy na marzec po raz kolejny zwraca uwagę na wyznawców Jezusa Chrystusa, którzy doświadczają prześladowań, „aby odczuwali bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane”. Raporty przygotowane w 2018 r. przez różne organizacje międzynarodowe pokazują, że prześladowania chrześcijan na świecie osiągnęły rekordowe liczby w 2016 i 2017 r. Coraz więcej jest objawów nietolerancji wobec wyznawców Chrystusa w Europie.

Stolica Apostolska korzysta także
z nowych środków przekazu

JAKUB SZYMCZUK/FOTO GOŚĆ

Papież Franciszek w kwietniu 2016 r. powiedział, iż istnieją dwa rodzaje prześladowania chrześcijan: 1) wyraźny atak na osobę przyznającą się do Jezusa Chrystusa i, jak to ujął papież, 2) „uprzejme prześladowanie” – bardziej subtelne i trudniejsze do klasyfikacji, gdyż przybierając pozory kultury, maskuje się jako coś nowoczesnego, jako postęp. Kto „nie postępuje zgodnie z kanonem nowoczesnych przepisów” – mówił papież, będzie „uprzejmie prześladowany”.
Kard. F. Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, w wywiadzie z 2016 r. wskazał na trzy formy pomocy chrześcijanom prześladowanym za wiarę. Pierwszym jest modlitwa. Przypomniał słowa Jezusa: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was prześladować będą”. Wypływa ona ze świadomości, że prześladowania są elementem chrześcijańskiego życia, gdyż jesteśmy naśladowcami Jezusa Ukrzyżowanego.
Po drugie, potrzebne jest okazanie solidarności i serdeczności. Kardynał powiedział: „prześladowane wspólnoty nie mogą pozostać osamotnione.
Chrześcijanie z całego świata powinni bezzwłocznie przyjść z pomocą cierpiącym, tzn. wspierać finansowo tych, którzy są w potrzebie, odbudowywać zniszczone i ograbione miejsca kultu, zapewniać niezbędne środki do życia, takie jak jedzenie, leki itp.”. Wskazał, że innym sposobem niesienia pomocy prześladowanym wspólnotom „jest alarmowanie opinii publicznej”. „Powinniśmy […] bronić podstawowych praw
każdego człowieka, każdego narodu, kultury i religii”.

KS. BOGDAN GIEMZA