MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Wielokultury w poszukiwaniu wspólnej przestrzeni

Wielokulturowość jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej.
My mówimy o wielokulturach w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego
wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież podlegają
ciągłym zmianom i są bardzo dynamiczne.

Grafika z plakatu na warsztaty antydyskryminacyjne

WCRS WROCŁAW

Wielokultury przenikają się wzajemnie, tworząc sieć zjawisk. Określamy też te zjawiska słowem nieskomplikowanym, łatwym do zapamiętania i wymówienia – również dla osób, które dopiero uczą się języka polskiego.
Wielokultury rozumiemy także w skali mikro. Każdy człowiek jest dla siebie swoistą mikrokulturą, wielobarwną istotą, funkcjonującą w wielu kulturach jednocześnie i mającą swój jedyny w swoim rodzaju system wartości, który wpływa na jej zachowanie i sposób komunikacji. Chcemy w tym projekcie ułatwiać grupom i pojedynczym mieszkańcom Wrocławia zrozumienie siebie samych, siebie nawzajem, umożliwić i usprawnić dialog oraz współpracę. Mogą w tym pomóc pytania, które zadajemy sobie i innym podczas naszych działań, np.: Kim jestem? Skąd pochodzę? W jakich kulturach funkcjonuję obecnie? Co myślę o innych? Jak się komunikuję? Jak mogę lepiej reagować w sytuacjach odmiennych kulturowo? Jak tworzyć różnorodną społeczność opartą na szacunku i współpracy?
Naszym celem jest wrocławianin świadomy swojej mikrokulturowości (rozumianej jako wielość grup i ról społecznych, w których funkcjonuje).
Także świadomy swoich stereotypów i uprzedzeń wobec innych kultur, gotowy reagować na przemoc wynikającą z niewiedzy o innych, ale przede wszystkim umiejący rozmawiać mimo różnic i posiadający odpowiednią wiedzę o podstawowych zjawiskach związanych z różnorodnością kulturową współczesnego Wrocławia/świata.
Dzięki podniesieniu wiedzy o sobie i innych łatwiej współpracować, a tym samym budować kapitał społeczny naszego miasta i razem stawać wobec wyzwań, które niosą ze sobą zmiany w świecie.
Jeśli poznamy i zaakceptujemy naszą różnorodność, staniemy się bardziej otwarci, a jednocześnie poczujemy się bezpieczniej i pewniej ze sobą. Nie będziemy obawiali się mówić otwarcie o tym, co nam przeszkadza, a tym samym zapobiegać możliwym konfliktom już w zarodku. Wrocław może być miastem otwartym i przyjaznym dla każdego. Bo każdy z nas jest inny i jedyny w swoim rodzaju.
W ramach edukacji wielokulturowej prowadzimy projekty takie jak:
Sztafeta Szkół „Stop mowie nienawiści”
Projekt edukacyjny przeznaczony zarówno dla uczniów, jak i pedagogów, prowadzony we wrocławskich placówkach oświatowych. Celem Sztafety jest uwrażliwienie na mowę nienawiści i przejawy dyskryminacji. Sztafeta wystartowała 11 października 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych wydarzeniem „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta”. W każdej następnej nominowanej placówce odbył się wykład na temat symboliki mowy nienawiści dla grona pedagogicznego wraz z uroczystym przekazaniem nominacji dla następnej placówki oraz warsztat antydyskryminacyjny dla uczniów.
Ambasadorzy Dialogu
Ambasadorzy Dialogu to projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli wrocławskich szkół i przedszkoli. Do tej pory zgłosiło się ponad 100 pedagogów, którzy chcą w swoich placówkach szkolnych przekazywać wiedzę z zakresu wielokulturowości, tolerancji i postawy otwartości wśród dzieci i młodzieży.
Ambasador pełni funkcję reprezentanta swojego przedszkola lub szkoły, a także bierze udział w cyklicznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez WCRS, dzięki którym możliwe jest nawiązanie więzi pomiędzy przedstawicielami różnych placówek oraz wymiana doświadczeń i obserwacji.

Targi Edukacji Międzykulturowej
Celem targów jest zapoznanie wrocławskich szkół z ofertą organizacji pozarządowych w zakresie wielokulturowości, dialogu międzykulturowego, przeciwdziałania dyskryminacji, edukacji w zakresie mowy nienawiści, budowania postawy tolerancji i otwartości.
Targi odbywają się w formie International Café. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wraz z Ambasadorami Dialogu, czyli przedstawicielami wrocławskich szkół i przedszkoli, mogą w nieformalnej atmosferze (przy kawie i herbacie) poznać swoje potrzeby edukacyjne, nawiązać współpracę i zbudować relacje na przyszłość.
W trakcie targów odbywają się także prezentacje i wykłady.
Warsztaty „Stereotypy – Uprzedzenia – Dyskryminacja”
Warsztaty mają na celu uświadamianie, jak łatwo jest wpaść w pułapkę dyskryminacji. Wykonując proste ćwiczenia w grupie, uczestnicy mogą samodzielnie odkryć, jakimi stereotypami posługują się na co dzień. Korzystając z tego rodzaju uproszczeń, bardzo łatwo przejść do uprzedzeń, które w kolejnej fazie prowadzić mogą do dyskryminacji drugiego człowieka.
Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Wrocławia i przekazują wiedzę podstawową. Podczas warsztatów zadajemy kluczowe dla dialogu międzykulturowego pytania.
Czy ja dyskryminuję? Czy jestem dyskryminowany? Jak sobie radzić z dyskryminacją?
Wystawa „Wielokulturowi wrocławianie”
Wystawa edukacyjna, której celem jest przybliżenie mieszkańcom Wrocławia sylwetek zarówno cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu, jak i osób reprezentujących inną kulturę, osób dwukulturowych urodzonych we Wrocławiu, a także osób narażonych na wykluczenie z powodu rasy, religii, koloru skóry, wieku.
Chcemy pokazać, że funkcjonowanie w obszarze mniejszości nie powinno i nie musi wykluczać z funkcjonowania w większej wspólnocie, jaką są na przykład wrocławianie. Wystawa składa się ze zdjęć w formacie B1 w antyramach.
Każdy bohater to dwa zdjęcia oraz opis w języku polskim i angielskim.
Active Citizens
„Aktywna Społeczność” (Active Citizens) to międzynarodowy projekt British Council prowadzony w 30 krajach Europy i świata. Projekt ma wzmacniać kompetencje zarządzania organizacjami poprzez stworzenie globalnej sieci liderów i liderek.
Ci z kolei, jako działacze w swoich społecznościach lokalnych, poznają metody i uczą się, jak współpracować w celu rozwiązania problemów, aktywnie uczestniczyć w dialogu, efektywnie zarządzać różnorodnością oraz po prostu lepiej rozumieć innych ludzi.
Stop mowie nienawiści
Mową nienawiści może być każda wypowiedź, która ze względu na swoją treść, kontekst, formę, intencję lub cel propaguje czy usprawiedliwia nienawiść wynikającą z uprzedzeń rasowych, ksenofobii, antysemityzmu czy innego rodzaju nietolerancji.
Wypowiedź należy rozumieć bardzo szeroko – jako słowo mówione, pisane, a nawet komunikację pozawerbalną – na przykład obraźliwe gesty.
Jednym z działań, poprzez które możemy wyrażać swój sprzeciw wobec mowy nienawiści, jest usuwanie symboliki nienawiści z przestrzeni miasta.