dla dzieci

BOHATEROWIE BIBLIJNI

Wybór Apostołów

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów
i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami.
(Łk 6, 12-19)

W czasie ziemskiego życia Jezusa nazywano Nauczycielem.
Głosił Dobrą Nowinę o Bożym królestwie, o miłości Boga do każdego człowieka. Jego nauki słuchały ogromne tłumy ludzi. Część z nich chodziła za Nim, inni pojawiali się na wieść o Jego przybyciu. Niektórzy towarzyszyli Mu prawie cały czas jako Jego uczniowie. Moglibyśmy powiedzieć: byli w Jego szkole. Nie tylko słuchali nauk Jezusa, lecz także widzieli, jak postępuje, jak żyje, co jest dla Niego ważne. Mogli się sami przekonać, czy życie Jezusa jest zgodne z tym, czego naucza.
Z tego sporego grona swoich uczniów Jezus wybrał dwunastu mężczyzn, którzy mieli być Jego apostołami, czyli wysłannikami (posłanymi), i kontynuować misję rozpoczętą przez Niego na ziemi. Popatrzmy, kogo i w jaki sposób Jezus wybrał do tego zadania.
Święty Łukasz zapisuje, co Jezus robił przed tym wyborem: poszedł na górę i całą noc się modlił. Chciał dokonać wyboru zgodnego z wolą swego Ojca; z pewnością prosił Ducha Świętego o pokierowanie tą decyzją. Był w jedności z Ojcem i Duchem Świętym. Czy w związku z tym wybrał ludzi najbardziej wykształconych, szanowanych w społeczeństwie żydowskim albo zajmujących wysokie stanowiska? Okazuje się, że nie. Bóg wybiera inaczej niż człowiek.
Kim zatem byli apostołowie Chrystusa? A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził (Ewangelia wg św. Mateusza 10, 2-4). Większość z nich to ludzie prości, zwyczajni – mieli zwykłe zawody: rybak, sprzedawca, celnik; zarabiali na życie własną pracą.
Dlaczego oni zostali apostołami, a nie inni? Może dlatego, że na wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną” odpowiedzieli bez wahania i natychmiast zostawili dotychczasowe swoje życie, by towarzyszyć swojemu Mistrzowi we wszystkim? Czy byli ludźmi doskonałymi, bez słabości, wad, upadków?
Nie, jak każdy człowiek, grzeszyli, nie zawsze byli wierni Jezusowi, mieli ludzkie wady, kłócili się, kto z nich jest ważniejszy.

ILUSTRACJA ANNA GRYGLAS

Kiedy później aresztowano Jezusa, prawie wszyscy uciekli, Piotr zaparł się Go, a Judasz zdradził. Mimo to Jezus właśnie ich wybrał na swoich najbliższych współpracowników i przyjaciół.
Co dla nas oznacza taki wybór apostołów? My także, dzisiaj możemy być i jesteśmy uczniami Jezusa.
Każdego z nas On wybrał do pewnego szczególnego zadania na tej ziemi. Do ciebie i do mnie Jezus teraz mówi: „Pójdź za Mną”. Bóg potrzebuje właśnie ciebie, żeby nadal realizowało się dzieło zbawienia ludzi. Chce, żeby twoje ręce, nogi, twój umysł przekazywały Jego miłość tym, którzy są koło ciebie. Ty możesz być Bożym narzędziem. Ty możesz dotrzeć do twoich kolegów, koleżanek, sąsiadów.
Możesz im pokazywać Jezusa, który mieszka w twoim sercu, przypominać Go swoim postępowaniem, swoją życzliwością i dobrocią. Czy to znaczy, że już dziś masz być doskonały? Nie, wystarczy, że kochasz Jezusa, starasz się być blisko Niego i Go słuchać. Wtedy inni widzą w tobie Jezusa i Jego miłość.

EWA CZERWIŃSKA