Jak zacząć czytać Biblię?

Na półkach w wielu domowych biblioteczkach znajduje się Biblia.
Bywa, że po pierwszych próbach czytania tekstu wielu zniechęca się
i odkłada Świętą Księgę
  na swoje miejsce, a potem od czasu do czasu
z wyrzutem sumienia spogląda w jej kierunku, zadając sobie pytanie, jak ją czytać?

KS. JAN KLINKOWSKI

Legnica

FREEIMAGES.COM

Spróbujmy odnaleźć kilka kluczy, które pozwolą otworzyć program zbawienia zapisany w Słowie Boga, jakim jest Biblia.
Autorzy: Bóg i człowiek
Na początku należy sobie uświadomić, że Biblia ma dwóch autorów – Boga i zawsze konkretnego człowieka.
Bóg działa w historii poprzez ludzi, którzy utrwalili Jego działanie w przekazywanej tradycji ustnej i zredagowanej przez ludzi powołanych do jej zapisania. Proces zbierania tradycji i jej spisywania dokonywał się pod natchnieniem Boga i ostatecznie ukształtował się tekst biblijny. Każdy, kto otwiera Święty Tekst, już na wstępie zauważa, że ma on dwie zasadnicze części: Stary i Nowy Testament. Zatem, co lub kto łączy to co stare z tym co nowe? Chrystus, On jest w centrum dziejów! Tak więc Stary Testament prezentuje dzieje przygotowania ludzkości na przyjście Chrystusa, a Nowy Testament jest proklamacją projektu Bożego wobec człowieka, którą ogłosił Chrystus.
Zakres tematyczny: od stworzenia świata po jego kres
Biblia jest spięta klamrą od stworzenia świata, gdy został uruchomiony projekt Boży, co naukowcy nazywają ewolucją, po jego kres, gdy projekt Boży osiągnie pełnię, czyli zostanie osiągnięty cel, a więc czas, gdy ludzie jako dzieci Boga będą żyli w idealnej więzi ze swoim Ojcem, Bogiem. Ten program Boży został zainfekowany przez wirus, który został zaproponowany pierwszym ludziom przez Destruktora tego świata – szatana.
Moment zainfekowania wirusem zła procesu rozwoju ludzkości, który nastąpił u zarania dziejów, w teologii nazywamy grzechem pierworodnym.
Destrukcja była tak totalna, że człowiek utracił perspektywę wieczności. Stary Testament jest opowiedzianą historią, jak Bóg rozpoczyna przywracanie pierwotnemu projektowi właściwego sposobu funkcjonowania. W tym celu Bóg powołuje konkretnych ludzi, patriarchów: Abrahama, Izaaka, Jakuba; przywódców: Mojżesza, Dawida, Salomona, Ezechiasza, Jozjasza; proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i wielu innych, by naprawiać to, co niszczy Destruktor-szatan przez rozsiewanie zła w tym świecie. Stąd wczytując się w tekst biblijny, zagłębiamy się w dzieje ludzkiego grzechu, z którego Bóg pragnie wyciągnąć człowieka.
Pierwszy etap naprawiania programu rozwoju ludzkości został oparty na Prawie, w którego centrum znajduje się dekalog, dziesięć przykazań. Bóg jak rodzice dzieciom mówi, czego nam nie wolno robić, by nie zadać bólu drugiemu człowiekowi i samemu sobie!
Temat: dzieje grzechu Czytając Stary Testament, musimy mieć świadomość, że został tutaj zaprezentowany proces przezwyciężania rozpowszechnionego wirusa w tym świecie, jakim jest grzech! Nie może nas zatem gorszyć fakt, że w Biblii zostają opisane okrutne sceny wojenne i zbrodnie ludzi, bo takie są dzieje grzechu, ale w tle należy śledzić działające miłosierdzie Boże, aż nadeszła pełnia czasów, jak mówi św. Paweł w Liście do Galatów (4, 4-6), gdy ludzkość cywilizacyjnie i kulturowo była gotowa przyjąć program naprawczy (zbawienie), kiedy to Bóg wysłał Chrystusa, który zgładził grzech świata. Od momentu Jego ofiary na krzyżu każdy człowiek ma możliwość naprawiania programu swojego życia, który wszakże jest zainfekowany przez grzech, ale człowiek uzyskał dostęp do jego odnowienia w Chrystusie.

Ta Dobra Nowina została przedstawiona w czterech odsłonach przez Ewangelistów: Marka, Mateusza, Łukasza i Jana.

KAŻDY Z NICH
SPOJRZAŁ Z INNEJ
PERSPEKTYWY NA
NAUKĘ I CZYNY JEZUSA,
TAK BY JEGO ODBIORCY
JAK NAJPEŁNIEJ
ZROZUMIELI ORĘDZIE
JEZUSA.

Marek proponuje stopniowe rozpoznawanie, kim jest Jezus, aż do wyznania pod krzyżem setnika: „Ten człowiek jest prawdziwie Synem Bożym” (Mk 15, 39). Mateusz wzoruje się na Torze (Pięcioksięgu) i pragnie nam powiedzieć, że Jezus przyniósł Nowe Prawo – Prawo miłości i w nim następuje odnowienie naszego życia. Łukasz eksponuje ideę wyzwolenia (zbawienia) z grzechu, które dokonuje się w Chrystusie i realizuje w każdym człowieku, który wyruszy w drogę wraz ze swoim Mistrzem z Nazaretu.
Jan ukazuje najpełniej program Boży, mówiąc o preegzystencji Logosu, który bierze udział w akcie stwórczym poprzez działanie Chrystusa i który na krzyżu, gładząc grzech świata (por. J 1, 29), otwiera przed ludzkością perspektywę życia wiecznego i aż po kres dziejów królowanie zbawionych w „Nowej Ziemi”, o czym wieści w Apokalipsie. Listy św. Pawła i Listy Katolickie stanowią obraz zmagania się pierwotnego Kościoła z wcielaniem zasad Dobrej Nowiny w konkretne życie.
Ich zrozumienie wymaga zagłębienia się w konkretne środowisko adresatów listu, w ich epokę, kiedy zasady ewangeliczne były wcielane w świat  kierujący się kryteriami odmiennymi od programu odnowienia ludzkości z grzechu zaproponowanego przez Jezusa.
Cel: ukazanie programu Bożego wobec świata
Czytając zatem Biblię, nigdy nie należy zgubić tej szerokiej perspektywy, że jest w niej zapisany program Boży wobec świata, który został zniekształcony przez grzech i wymagał naprawy, czego dokonał Jezus na krzyżu i w co każdy człowiek może się włączyć. Jak?
Nie ma innej drogi, jak wiara i moc ukryta w wydarzeniu chrztu! Dlatego jeśli chcemy czytać właściwie tekst biblijny, otwierajmy go z wiarą! Jednak nie zaniedbujmy również wszystkich kluczy, które są potrzebne do odkrycia prawdy w nim zawartej! Zawsze pytajmy, kiedy tekst został napisany, a więc do jakiego etapu kształtowania programu Bożego on należy! Kto go z ludzi zredagował, jakimi środkami literackim się posłużył, jakich adresatów wybrał! Zatem, gdy pierwszy raz pragniesz otworzyć Biblię, to zacznij od jej centrum, czyli od Ewangelii, bo tu odnajdziesz Chrystusa! Później zobacz, jak o jego programie mówili pierwsi chrześcijanie, a więc czytaj Dzieje Apostolskie i Listy, następnie sięgnij do Starego Testamentu, by zrozumieć szlak prowadzący do Chrystusa, i w końcu wejdź w mistyczne doświadczenie obrazu kresu dziejów zapisanych w Apokalipsie!
PS Pamiętaj jednak, jakikolwiek wybierzesz klucz do czytania Biblii, gdzieś w tle pojawi się również Destruktor dobra, który będzie cię próbował zniechęcić do medytacji nad słowem Boga, a zatem rozpoczynaj czytanie modlitwą „Ojcze nasz”, ze szczególnym akcentem na słowa: „nie wódź nas na pokuszenie”.