35 lat z Wami

35 lat to już nie Rubikon z Gombrowiczowskiej Ferdydurke, lecz pełna dojrzałość.
Tyle właśnie kończy w czerwcu Dolnośląskie Pismo Katolickie „Nowe Życie”.

WOJCIECH IWANOWSKI

„Nowe Życie”

Pierwszy numer „Nowego Życia” ukazał się z datą
21 czerwca 1983 r.

ARCHIWUM „NOWEGO ŻYCIA”

Dwutygodnik „Nowe Życie” po pierwszych zmianach
w 1985 r.

Początki miesięcznika związane są z wizytą św. Jana Pawła II we Wrocławiu. Miała ona miejsce 21 czerwca 1983 r. Inicjatorem wydawania pisma byli księża profesorowie Józef Majka i Jan Krucina, redaktorem naczelnym został ks. Henryk Szareyko. Ówczesny arcybiskup metropolita wrocławski pisał w pierwszym numerze: potrzebne jest, aby Kościół lokalny ukazywać w jego bogactwie historii, ale też i współczesności. Trzeba, by głos ziem dolnośląskich był słyszalny. Zadaniem prasy jest nie tylko informacja, ale przede wszystkim formacja religijna i społeczna współczesnego człowieka w duchu Chrystusowej Ewangelii i nauczania Kościoła. Do dziś „Nowe Życie” stara się spełniać nakreślone w tych słowach zadanie: formację Dolnoślązaków w duchu Chrystusowej Ewangelii.

Pomysłodawcą nazwy dla nowo powstałego pisma był wspomniany ks. Józef Majka. Jednym z celów postawionych przed medium było zakorzenienie osadników przybyłych na Dolny Śląsk po II wojnie światowej. Oni rozpoczęli „nowe życie” wśród ruin Wrocławia.
Początki redakcji były skromne. Składała się ona z redaktora naczelnego – w osobie ks. Henryka Szareyki, oraz dwóch sióstr elżbietanek – Michaeli i Karoliny. Mieściła się w dwóch niewielkich pomieszczeniach Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu. W jej dyspozycji znajdowała się jedna maszyna do pisania. Mimo tak niewielkich zasobów pismo ukazywało się co dwa tygodnie w nakładzie 20 tys. egzemplarzy.

Lata 90. to trudny czas dla miesięcznika „Nowe Życie”.
Z przyczyn ekonomicznych w 1991 r. zawieszono wydawanie pisma.
Ponownie ukazało się w 1993 r. w zmienionej szacie graficznej

Nowe Życie”, powstałe w burzliwych latach 80. minionego wieku, od samego początku opowiadało się po stronie opozycji antykomunistycznej. Dwutygodnik, podobnie jak wszystkie wydawane wówczas gazety, musiał liczyć się z ingerencją cenzorską. Wszystkie teksty musiały być przedstawione w wojewódzkim przedstawicielstwie urzędu cenzora. Dla władz komunistycznych najbardziej problematyczne były teksty pisane przez historyków związanych z Uniwersytetem Wrocławskim.
Należeli do nich doktorzy Adolf Juzwenko, Leon Smołka, Michał Kaczmarek oraz profesorowie Włodzimierz Suleja i Stanisław Dąbrowski. Zespół redagujący zaznaczał tego typu interwencje, tak by czytelnik był świadom zmian. Bywało, że odmawiano publikacji całych tekstów. Ingerowano w publikacje takich znamienitości współpracujących z „Nowym Życiem”, jak Czesław Miłosz, Jan Miodek, Lothar Herbst czy Stefan Kisielewski. O znaczeniu i roli pisma w ówczesnym czasie świadczy częste przywoływanie tekstów na falach Radia Wolna Europa.

Nie tylko skromne warunki lokalowe, uposażenie redakcji czy ingerencja cenzury stanowiły problem dla pisma. Borykało się ono również z ciągłymi niedoborami papieru. W gospodarce centralnie planowanej, jaka funkcjonowała w latach PRL-u, papier był dobrem reglamentowanym. Zdobycie odpowiedniej jego ilości nastręczało wiele problemów. Periodyk był drukowany w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”.
Choć nominalnie była ona organem PZPR-u, to jednak jej kierownictwo często użyczało papieru, a nawet kredytowało wydawanie pisma.
Zmiany ustrojowe w Polsce, przypadające na lata 90., wpłynęły znacząco na „Nowe Życie”. W nowej, pluralistycznej rzeczywistości medialnej zainteresowanie pismem spadło. Dwutygodnik zaczął ukazywać się w okrojonej formie – zmniejszono liczbę stron. Nie uratowało to jednak pisma przed koniecznością zawieszenia jego działalności w 1991 r. Powodem były problemy ekonomiczne.

Pierwszy redaktor naczelny – ks. Henryk Szareyko,
kierował pismem w burzliwych latach 80. minionego
wieku

ARCHIWUM „NOWEGO ŻYCIA”

Ks. prof. Jan Krucina, inicjator wydawania pisma,
ks. Piotr Nitecki, redaktor naczelny „Nowego Życia”
od 1995 r. do tragicznej śmierci w grudniu 2011 r.

ARCHIWUM „NOWEGO ŻYCIA”

Ks. Roman Drozd był redaktorem naczelnym
od 1993 do 1995 r., zastąpił na tym stanowisku
ks. Henryka Szareykę

ARCHIWUM PWT

Ks. Zbigniew Stokłosa kierował pismem od 2012
do 2015 r. Za jego kadencji odnowiono szatę graficzną
oraz stronę internetową „Nowego Życia

ARCHIWUM „NOWEGO ŻYCIA”

Wraz z rokiem 1993 r. „Nowe Życie” ponownie zagościło w dolnośląskich domach, tym razem jako miesięcznik.
Zmiany zaszły w redakcji. Księdza Szereykę zastąpił tandem ks. Roman Drozd i ks. Piotr Nitecki – późniejszy redaktor naczelny i profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Cel postawiony przed odnowionym pismem pozostał ten sam: miało ono służyć poszukiwaniu Prawdy opartej na Bożej mądrości, objawionej człowiekowi po to, by uczynić go autentycznie wolnym. W tamtym czasie z gazetą współpracowali m.in. ks. Janusz Gorczyca, Marzena Mazur-Calińska, Marcin Alczyk, Teresa Trzcinowicz. Nowa edycja poświęcała znacznie mniej uwagi polityce. Wynikało to z demokratyzacji środków społecznego przekazu.
Pismo starało się być wsparciem dla czytelników w nowej rzeczywistości społecznej. Poruszano takie tematy, jak bezrobocie, alkoholizm, trudy wychowania dzieci i zadania rodziny. O wszystkim tym pisano w kontekście nauczania Kościoła. Pojawił się dodatek dla dzieci zwany Okruszkiem.

Wraz z XXI wiekiem wystartowała strona internetowa miesięcznika. Od tamtego czasu pod adresem www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl można znaleźć teksty z ostatniego numeru, archiwum oraz garść informacji o redakcji.
Po nagłej śmierci ks. Piotra Niteckiego w 2011 r. stery pisma przejął ks. Zbigniew Stokłosa. W krótkim czasie przebudowie uległa strona internetowa i poprawiła się szata graficzna pisma.
Od 2015 r. redakcją kieruje ks. Grzegorz Sokołowski.
Wówczas dokonały się przełomowe zmiany. Opracowano całkiem nową szatę graficzną, podjęto współpracę z nowymi, znanymi autorami. Strona internetowa pisma zmieniła się w Dolnośląski Portal Katolicki Nowe Życie. Można na nim znaleźć najciekawsze artykuły z gazetek parafialnych, zaproszenia na wydarzenia kulturalne i informacje z życia archidiecezji wrocławskiej. Pismo jest też obecne w mediach społecznościowych.

Ks. Aleksander Radecki często pisze w „Nowym Życiu”,
a w 2015 r. pełnił obowiązki redaktora naczelnego

KS. JAKUB ŁUKOWSKI/FOTO GOŚĆ

Ks. Grzegorz Sokołowski kieruje redakcją od 2015 r.
To czas zmian dla pisma

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ

Dzisiejsza redakcja to niewielki zespół: funkcję sekretarza redakcji pełni Wojciech Iwanowski, za korektę pisma
odpowiada Lucyna Jachym, grafikiem i autorem obecnej szaty graficznej jest Witold Morawski

ZDJĘCIA ARCHIWUM „NOWEGO ŻYCIA”