Miasto wydarza się codziennie

Miasto nie jest bytem skończonym,
ale jest dynamiczne, ciągle rozwija się
i stawia przed zarządzającym nowe wyzwania.

JACEK SUTRYK

Dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia

Panorama Wrocławia

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Wyruszyliśmy w pewną podróż i powiedzieliśmy sobie, że nie będzie krótka i nie będzie łatwa, ale robimy na niej przystanki, rozmawiając o wrocławskich osiedlach i o wrocławskim modelu demokracji. Kamieniami milowymi z całą pewnością były Wrocławski Kongres Rad Osiedli w Hali Stulecia i debaty: „Demokracja miejska – jaka?” w Centrum Historii Zajezdnia oraz #WrocławRozmawia w Infopunkcie Barbara.
Chcemy wspólnie wypracować nowy model, który powinien zadziałać we Wrocławiu i powinien być wypadkową wielu uwag i opinii. Będziemy odwoływać się w dyskusjach do doświadczeń, które są już za nami, nie tylko do tych dobrych, ale także tych złych, z których będziemy z całą pewnością starali się wyciągać wnioski. Pewne rzeczy wymagają czasu, a przecież miasto wydarza się codziennie. Jest bytem dynamicznym, ciągle rozwija się i nieustannie stawia przed zarządzającym nowe wyzwania.
Weszliśmy na pewien poziom rozwoju cywilizacyjnego i pewne rzeczy zaczynają nam bardziej doskwierać.
Spotykamy się, rozmawiamy ze sobą i planujemy nasze osiedla, co często prowadzi do żywiołowych dyskusji.
Wzmocnienie pozycji Rad Osiedli
Na Kongresie w Hali Stulecia zapowiedzieliśmy, że będziemy robić wszystko, aby wzmocnić pewne istotne obszary działalności Rad Osiedli.
Na osiedlach pojawiły się gabloty, które służą komunikacji z mieszkańcami i mają za zadanie informować o tym, co Rady robią i co zostało już zrobione. Drobiazgiem, który zmienił jakość funkcjonowania, są urbancardy – będziemy starali się wyposażyć Rady Osiedli w jeszcze większą ich liczbę, aby mandat radnego można było realizować w komfortowy sposób.
W najbliższych planach mamy projekt komunikacji informatycznej. Wydajemy periodyk „Wrocławskie Osiedla” o rzeczach lokalnych. Wzmocniliśmy działalność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, którego pracownicy są do dyspozycji radnych osiedlowych.
Z roku na rok zwiększamy budżet na obsługę Rad Osiedli.
Wzmacniamy istotne obszary działalności Rad Osiedli. Tworzymy Program Inicjatyw Rad Osiedli (PIRO), w ramach którego realizujemy działania infrastrukturalne i inwestycyjne, zgłoszone i uznane przez radnych osiedlowych za priorytetowe. W latach ubiegłych w ramach Kart Zadań Inwestycyjnych (KZI) dysponowaliśmy kwotą 3 milionów złotych, dzisiaj środki finansowe wzrosły już do ponad 20 milionów złotych.
Musimy domknąć pewien cykl inwestycyjny, który jest planowany od wielu lat, abyśmy mogli mówić o tym, że kwoty będą wyższe w latach kolejnych. W tym działaniu musimy się zachowywać bezpiecznie dla środków publicznych.

Pewne rzeczy nie mogą się wydarzyć z dnia na dzień – miasto jest jak transatlantyk, potrzebuje dłuższego czasu, aby nadać sprawom właściwy kierunek.
Nowe inwestycje
W 2018 roku powstanie między innymi pętla na Polanowicach, ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Zabrodzkiej na Klecinie, wyremontujemy chodniki przy ul. Kościuszki, wybudujemy boisko przy ul. Głubczyckiej na Księżu – to wszystko są zadania na wskroś lokalne i realnie zmieniające codzienne życie osiedlowe. Na lata 2018–2019 zaplanowaliśmy 132 duże inwestycje plus wiele drobnych, z tego 3 już są wykonane, 22 w procedurach przetargowych, powstaje 28 opracowań dokumentacji projektowej, odbyliśmy 79 spotkań dotyczących wspólnych koncepcji. Miasto z roku na rok staje się coraz droższe w utrzymaniu, dlatego wszystkim nam powinno zależeć na budowaniu bazy podatkowej, abyśmy we Wrocławiu płacili podatki i tutaj meldowali się.
Aktywizacja mieszkańców
Tworzymy nowe miejsca, które pozwolą znaleźć ujście kapitałowi społecznemu. Jest do tego potrzebna pewna przestrzeń i intensywnie budujemy bazę, ulepszamy przestrzeń dla Rad Osiedli do realizacji ich zadań.
Szukamy miejsc, które będą służyły ekspresji społecznej i będą miejscami, do których można przyjść i zrealizować praktyki spędzania czasu wolnego. Myślimy o takich przestrzeniach i pracujemy we Wrocławiu metodą Programów Aktywności Lokalnej i metodą Centr Aktywności Lokalnych. W lutym otworzyliśmy Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Chopina dla Rady Osiedla Zacisze–Zalesie–Szczytniki. Powstało miejsce, w którym mieszkańcy mają swój głos oraz wpływ na to, co dla nich istotne. Na Widawie stworzyliśmy projekt miejsca, które chcemy multiplikować w różnych przestrzeniach Wrocławia.
Powstał kompaktowy, elegancki, bardzo funkcjonalny, wielofunkcyjny obiekt z nowoczesnymi i proekologicznymi rozwiązaniami. Takich miejsc jest przygotowywanych jeszcze kilka.
Zasoby są potrzebne, żeby na wrocławskich osiedlach pewne rzeczy społeczne mogły się wydarzyć. Centrum miasta jest nasycone instytucjami kultury, dlatego powinniśmy bardziej koncentrować się na tym, aby w większym stopniu powstawały przestrzenie do tego typu aktywności w innych miejscach Wrocławia. Jeszcze wiele pracy przed nami. Odpowiadamy na wyzwania i potrzeby społeczne. Priorytetem dla nas jest budowanie osiedlowej tkanki społecznej, także przez tworzenie odpowiedniej służącej ku temu infrastruktury na osiedlach.
We Wrocławiu współpraca nie ma charakteru święta, ale wydarza się na co dzień na osiedlach i w urzędzie. Na wielu odcinkach siadamy razem, rozmawiamy, debatujemy i spotykamy się, aby Wrocław był lepszym miejscem do życia.