Teologia we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis
– posiada trzy główne odniesienia historyczne.

KS. JÓZEF PATER

Wrocław

Założycielska Aurea bulla Uniwersytetu Wrocławskiego wystawiona przez cesarza Leopolda I

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ

Najstarsze z nich sięga średniowiecza i jest związane ze szkołą katedralną we Wrocławiu oraz z innymi szkołami parafialnymi i klasztornymi funkcjonującymi w większych miastach Dolnego Śląska.
Drugie historyczne odniesienie wiąże się z tradycją zorganizowanej już formacji teologicznej, kiedy to w 1565 r. powołano we Wrocławiu Seminarium Duchowne. Trzecie ma związek z powołaniem we Wrocławiu w 1702 r. Akademii Leopoldyńskiej, którą przekształcono w 1811 r. w Uniwersytet Wrocławski. Teologia znalazła się od początku w strukturach tychże uczelni, a Wydział Teologiczny przez lata był wiodącym wydziałem celeberrimae Universitatis Wratislaviensis.
Po II wojnie światowej akademicka teologia, nie mogąc pozostać w strukturze odrodzonego Uniwersytetu, znalazła swoje schronienie najpierw w murach Wyższego Seminarium Duchownego, a potem w Papieskim Wydziale (Fakultecie) Teologicznym we Wrocławiu.
Szkolnictwo kościelne
W dziejach tysiącletniej diecezji wrocławskiej łączyło ono działalność dydaktyczną z pracą wychowawczą w duchu religijnym i przygotowywało kandydatów do różnych zadań w społeczeństwie. Od wczesnego średniowiecza aż po XIII w. kandydaci do kapłaństwa zdobywali więc formację intelektualno-duchową w szkołach katedralnych i klasztornych. Od połowy XII w. pojawiła się także możliwość zdobycia wykształcenia teologicznego na uniwersytetach. We Wrocławiu najstarszym ośrodkiem życia naukowego była niewątpliwie szkoła katedralna, wzmiankowana po raz pierwszy w 1212 r. Biskup lubuski Apeczko (1345–1352) w zapisie testamentalnym ufundował tejże szkole katedrę teologii.
Ze względu na wysoki poziom studiów papież Urban V w breve z 1363 r. nazwał wrocławską szkołę katedralną fakultetem. Zachowane spisy scholastyków od 1213 r. podają nazwiska ludzi legitymujących się stopniami naukowymi z uniwersytetów zachodnich.
Ponadto zgodnie z jej misją i przeznaczeniem była szkołą wyższą, w której obowiązywał program quadrivium. Absolwenci po jej ukończeniu byli zdolni do przyjęcia święceń kapłańskich.
Oprócz kształcenia w szkole katedralnej kandydaci do kapłaństwa zdobywali formację intelektualną także w szkołach kolegiackich, klasztornych i parafialnych, zwłaszcza przy wrocławskich kościołach św. Marii Magdaleny (1267) i św. Elżbiety (1293).
Szybkie tempo rozwoju szkolnictwa kościelnego na Śląsku potwierdza istnienie w 1466 r. 9 szkół we Wrocławiu i 97 w innych miastach i miasteczkach śląskich. W XVI w. niemal każda parafia miała już własną szkołę.
Na początku XVI w. pojawiła się możliwość kształcenia śląskiego duchowieństwa na uniwersytecie we Wrocławiu.
Inicjatywa biskupa wrocławskiego Jana IV Rotha (1482–1506) założenia uczelni akademickiej dla Śląska spotkała się z poparciem króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka, który 20 VII 1505 r. wydał dokument erekcyjny uniwersytetu wrocławskiego.
Trudności natury politycznej, m.in. kontrakcja króla polskiego Aleksandra i śmierć biskupa, przekreśliły te zamiary.
Seminarium Duchowne
Doniosłe znaczenie w historii edukacji kandydatów do kapłaństwa miał Sobór Trydencki (1545–1563). Ojcowie tego soboru wydali dekret, który polecał biskupom diecezjalnym zakładanie w każdej diecezji seminarium duchownego. We Wrocławiu powołał je do życia przy współudziale Kapituły Katedralnej bp Kasper z Łagowa (1562–1574) w październiku 1565 r. Pierwsi alumni mieszkali początkowo w jednym z budynków kapitulnych, a na wykłady uczęszczali do kościoła św. Marcina.
W 1572 r. seminarium otrzymało osobny gmach nad Odrą. Nie było mu jednak dane zadomowić się w nowej siedzibie, gdyż bp Marcin Gerstman (1574–1585) w obawie przed szerzącym się w mieście protestantyzmem przeniósł je do Nysy. Do Wrocławia przeniósł je ponownie w 1656 r. bp Leopold I Wilhelm (1656–1662). Ponieważ w czasie wojny 30-letniej gmach seminaryjny został zniszczony, klerycy zamieszkali najpierw w domu kaznodziei katedralnego, a potem w budynku kanonika teologa.

Na wykłady zaś uczęszczali do kolegium jezuickiego.
Działalność Jezuitów

Pierwsi jezuici osiedlili się na stałe we Wrocławiu w 1638 r. i podjęli akcję rekatolizacyjną wśród ludności śląskiej.
Jednym z istotnych elementów tej działalności było kształcenie i wychowanie młodzieży w założonej przez nich w 1644 r. szkole wrocławskiej, przemianowanej w 1646 r. na kolegium.
W dalszej perspektywie zamierzali przekształcić kolegium na czterowydziałowy uniwersytet o charakterze międzynarodowym, do którego miałaby dostęp zarówno młodzież katolicka, jak i protestancka. W związku z tym sprowadzali do Wrocławia wybitnych profesorów i dydaktyków, podnosząc tym samym poziom naukowy uczelni i już w 1662 r. nadano w niej pierwszy tytuł magistra filozofii. W latach 60. rozpoczęto w kolegium systematyczny wykład teologii. Dopiero jednak w 1695 r. rektor kolegium Fryderyk Wolff von Ludinghausen wniósł prośbę do cesarza o powołanie we Wrocławiu akademii. Projektowi Wolffa mocno przeciwstawiało się protestanckie mieszczaństwo wrocławskie, zwłaszcza rada miejska. Jej członkowie obawiali się, że założenie katolickiego uniwersytetu w stolicy Śląska przyczyni się do wzrostu katolickich i polskich wpływów. Pod koniec XVII stulecia w jezuickim kolegium wrocławskim studiowało ok. 10% młodzieży polskiej, głównie z okolic Kalisza i Poznania.
Wyolbrzymiano więc rzekome zagrożenia ze strony młodzieży akademickiej. Tymczasem oficjalne czynniki miejskie nie chciały jezuitów, a jeszcze bardziej jezuickiej wyższej uczelni.
Akademia Leopoldyńska
Mimo wielu zastrzeżeń ze strony mieszczan we Wrocławiu powstała jednak uczelnia wyższa, głównie dlatego, że jej założenia pragnął także cesarz Leopold I. On też podpisał zredagowaną przez jezuitów Złotą bullę fundacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego 21 X 1702 r. O tym fakcie cesarski Zwierzchni Urząd we Wrocławiu powiadomił Radę Miejską i Kolegium jezuickie. 15 XI 1702 r., w dniu imienin cesarza, nastąpiła uroczysta inauguracja i otwarcie uniwersytetu oraz pierwsza obrona i promocja doktorska.
Jezuici nie chcieli jednak ograniczyć się tylko do wydziału filozoficznego i teologicznego i próbowali uruchomić wydziały prawa i medycyny. Miasto i jego władze przeciwstawiały się temu. Tak więc Leopoldina w całych swych dziejach była uniwersytetem dwuwydziałowym z 13 katedrami. Mimo wrogości miasta i wielu środowisk społecznych Wrocławia i Śląska Leopoldina rozwijała się pomyślnie.
Dopóki Śląsk należał do Austrii, warunki polityczne sprzyjały działalności Akademii. Dopiero po zajęciu Śląska przez Prusy w 1741 r. radykalnie zmieniły się warunki egzystowania i działalności Leopoldiny. Akademia znalazła się na łasce i niełasce czynników protestanckich, zwłaszcza zaś państwa, w którym protestantyzm cieszył się pozycją uprzywilejowaną. Nastąpiły poważne ograniczenia przywilejów i praw uczelni oraz zakresu i celu działalności. Według króla pruskiego Fryderyka II uniwersytet miał służyć interesom państwa, a więc musiał być państwu podporządkowany. Zadanie to ułatwiła likwidacja zakonu jezuitów w 1773 r. W 1776 r. państwo pruskie przekształciło uczelnię w katolicko-pruski Uniwersytet. W latach 1776–1800, mimo wielu zmian i przekształceń, Leopoldina zachowywała resztki dawnej jezuickiej i cesarskiej tradycji.
Na fali wielkich zdarzeń początku XIX w. i ogólnych reform szkolnych w państwie pruskim, podjęto także myśl utworzenia we Wrocławiu nowego uniwersytetu. Zgodnie z wcześniejszymi planami Fryderyk Wilhelm III rozkazem z 24 IV 1811 r. oficjalnie zarządził przeniesienie uniwersytetu – Viadriny – z Frankfurtu do Wrocławia i połączenie go z Leopoldiną. Zgodnie z treścią tego dokumentu nowy uniwersytet miał pięć wydziałów: teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii. Mimo iż były dwa wydziały teologii: katolicki i protestancki, nowy uniwersytet nie był uczelnią wyznaniową. Była to instytucja państwowa z wyraźnym piętnem protestanckim. Państwo finansowało jego działalność, decydowało o zatrudnieniu profesorów, stawiało zadania i sprawowało nad nim pełny nadzór.

Akademia w seminarium duchownym. Kard. Karol Wojtyła z dyplomem ks. dr. Józefa Patera w ręku
– pierwszego promowanego doktora Papieskiego Fakultetu Teologicznego.
Wrocław, 11 października 1976 r.

ARCHIWUM OBSERWATORIUM SPOŁECZNEGO

Specyficzny status miał wydział teologii katolickiej (z sześcioma katedrami: dogmatyką, prawem kościelnym, teologią moralną, historią Kościoła, teologią pastoralną, Starym Testamentem i Nowym Testamentem).
Kształcił on kandydatów do stanu duchownego, w związku z czym pozostawał w ścisłym związku z kurią biskupią. Ponadto wydział teologii katolickiej miał świadomość, że na nowym uniwersytecie jest kontynuatorem Akademii Leopoldyńskiej i tradycji jezuickiej. Wydział teologiczny pozostawał też zawsze w szczególnych związkach z władzami kościelnymi we Wrocławiu, mimo iż dyskretnie chciano go niejednokrotnie odizolować od biskupa i jego wpływu.
Organizatorzy uniwersytetu, chcąc uniknąć posądzeń o stronniczość wyznaniową, powierzali stanowiska uniwersyteckie i profesorskie na wydziałach nieteologicznych zarówno protestantom, jak i katolikom. Przez wiele lat nie można było jednak uniknąć animozji i napięć między katolikami a ewangelikami popieranymi przez czynniki rządowe. Nie brakowało też innych trudności, zwłaszcza z doborem kadry naukowej czy sposobem nadawania stopni naukowych. Przez wiele lat wydział nadawał stopnie licencjata, doktora i doktora honorowego na podstawie praw i przywilejów Akademii Leopoldyńskiej. Nieoczekiwanie prawa te zostały zakwestionowane w 1858 r.
Stolica Apostolska odmówiła uznania praw promocyjnych fakultetowi, gdyż, jak stwierdzono, nie przysługują one wydziałom teologicznym na uniwersytetach mieszanych wyznaniowo.
Kuria biskupia we Wrocławiu była zaskoczona tą decyzją. Bp Förster i wydział w obszernej korespondencji do Rzymu, odwołując się do przesłanek historycznych i prawnokanonicznych, wyjaśniali, że wydział teologii katolickiej uniwersytetu wrocławskiego od początku korzysta z prawa promocji w dobrej wierze. Ostatecznie kwestia ta została rozstrzygnięta dopiero po Kulturkampfie w 1888 r., gdy rządcą diecezji wrocławskiej został Jerzy Kopp.
Uniwersytecki wydział teologiczny, który przeżywał w XIX w. trudne lata, za rządów bpa Adolfa Bertrama został w latach 20. odmłodzony. Profesorów powoływano z różnych diecezji niemieckich, gdyż nie było miejscowych.
Reprezentowali oni dobry poziom naukowy zarówno dydaktyczny, jak i naukowo-wydawniczy. Poważne kłopoty na wydziale teologicznym zaczęły się wraz z rozwojem narodowego socjalizmu.
Zwolniono wówczas kilku wybitnych profesorów i narzucano nową ideologię.

Kard. Bertram zabronił więc klerykom uczęszczać na niektóre wykłady i zdawać egzaminy u profesorów, którzy głosili zasady narodowego socjalizmu.
Wybuch II wojny światowej zdezorganizował pracę na wydziale.
Czasowe zamknięcie uniwersytetu, potem rozproszenie kleryków były powodem znacznego spadku liczby studentów. W semestrze letnim 1941 r. było ich tylko 22, w 1943 r. zaledwie 13, przy ogólnej liczbie studentów 1535.
W powojennym Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski wznowił swoją działalność w listopadzie 1945 r., połączony z Politechniką. W nowej rzeczywistości powojennej zabrakło miejsca w odrodzonej uczelni wrocławskiej dla wydziału teologicznego.
Wprawdzie wydział teologiczny przeżywał w swej historii niejedną trudność, ale ta okazała się wyjątkowa.
Wieloletnie zabiegi władz kościelnych o przywrócenie wydziału w ramach uniwersyteckich okazały się bezskuteczne.
Po 1945 r. administrator apostolski ks. infułat dr Karol Milik, mimo trudności materialnych, przystąpił do odbudowy tzw. Collegium Georgianum przy pl. Katedralnym 14, które miało pomieścić Seminarium Duchowne z własnym studium domowym. Inauguracja roku akademickiego odbyła się 8 IX 1947 r. Pierwszym rektorem Seminarium Duchownego został ks. dr Józef Marcinowski. W latach 1953–1958 funkcję rektora pełnił ks. Aleksander Zienkiewicz, w latach 1958–1970 bp Paweł Latusek. Dzięki zabiegom bpa dra P. Latuska i kard. B. Kominka, metropolity wrocławskiego, Kongregacja ds. Seminarium i Uniwersytetów wyraziła w 1964 r. zgodę na utworzenie we Wrocławiu Akademickiego Studium Teologicznego. W 1968 r. Kongregacja uznała Akademickie Studium Teologiczne we Wrocławiu za kontynuację funkcjonującego na przedwojennym Uniwersytecie Wrocławskim wydziału teologicznego, przekazując mu wszystkie przywileje przedwojennego wydziału.
W 1974 r. Fakultet Teologiczny we Wrocławiu otrzymał miano „papieski”. Odtąd pełna jego nazwa brzmi: Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis.
W 1977 r. zostały zorganizowane stacjonarne studia teologiczne dla osób świeckich i zakonnych.
W 1981 r. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu wraz z innymi uczelniami papieskimi otrzymał osobowość prawną, a w 1989 r. na mocy porozumienia między Rządem a Episkopatem został uznany przez władze państwowe i wliczony w poczet uczelni wyższych.