WIDZIANE OD WEWNĄTRZ

Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE

To będzie opowieść o glinianych naczyniach,
które Pan oczyszcza, napełnia Miłością po brzegi i posługuje się nimi,
by okazać jeszcze szerzej Swą wielką moc i miłosierdzie.

ALICJA LINDERT-ZYZNARSKA

Wrocław

ZDJĘCIA ARCHIWUM MAMRE

Na Dolnym Śląsku Wspólnota MAMRE przeżywa rozkwit.
W każdym tygodniu organizuje Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, a kościoły wypełnione są po brzegi. Zarówno we Wrocławiu, jak i na całym Dolnym Śląsku: w Trzebnicy, Oleśnicy, Jelczu-Laskowicach, Środzie Śląskiej, Szczepanowie, Lutyni, Kwietnie. Pan Bóg potwierdza Swoją moc w znakach i cudach, ale przede wszystkim w trwałym przyciąganiu do Siebie. Co roku do Wspólnoty przystępuje znaczna liczba osób. Owocowanie widać nie tylko w liczbach. Świadectwa potwierdzają nie tylko uzdrowienia, ale przede wszystkim pociąganie do jeszcze głębszej relacji z Bogiem, zachwyt nad Bożym Słowem i zalewanie Miłością. Długotrwała formacja przynosi konkretne owoce – wzrasta: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (por. Ga 5, 22).
Gościnność
„Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia” (Rdz 18, 1).
Nazwa Wspólnoty wywodzi się ze Starego Testamentu. Dęby Mamre były miejscem, gdzie Pan Bóg pod postacią trzech młodzieńców przybył z wizytą do Abrahama. Ten przyjął ich z wielką otwartością i hojnością. Młodzieńcy w zamian zapowiedzieli mu, iż za rok od tej pory będzie miał syna.
To nie było ich pierwsze spotkanie.
Bóg już kiedyś dał się poznać, nadał Abramowi nowe imię – Abraham – i zaprosił do przymierza. Co więc wyjątkowego było w tym spotkaniu po latach?
Abraham wyczekuje Pana, ufa obietnicom, ale nie wie, czego się spodziewać.
Intymne spotkanie z Bogiem kształtuje w nim postawę gościnności, otwartości na drugiego człowieka i gotowości do dzielenia się najlepszymi dobrami.
Jego postawa nagrodzona zostaje ponadnaturalną demonstracją Bożej mocy i poczęciem upragnionego syna Izaaka.
Podobna historia powiela się na drodze formacji we Wspólnocie MAMRE.

Wrocławska część Wspólnoty MAMRE korzysta z gościnności
Zakonu Bonifratrów. Msze Święte odbywają się w kościele
pw. Trójcy Przenajświętszej

Trójca Święta – ikona Andrieja Rublowa
przedstawia gościnność Abrahama
względem trzech młodzieńców pod dębami Mamre

Codziennie, regularnie i wytrwale zapraszamy Boga we wszystkie sfery życia, ofiarujemy Mu wszystko, co mamy najlepsze, a nie tylko czas, który nam zbywa.
Jesteśmy zasłuchani w Boże Słowo i aktywnie szukamy Bożej woli w naszym życiu. Wtedy Pan przychodzi i zaprasza do jeszcze głębszej relacji.
Zaskakuje jeszcze większymi łaskami i Miłością. Doświadczenie to napełnia tak wielkim pokojem i radością, że rodzi pragnienie dzielenia się nim z innymi.

Dlatego właśnie Wspólnota MAMRE tak często organizuje i zaprasza innych na Eucharystię, w której rozpoznaje obfite źródło życia chrześcijańskiego.
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Łk 18, 38)
Wspólnoty charyzmatyczne mają ten przywilej i wyzwanie, by posługiwać Kościołowi w widocznych przejawach Bożej mocy. Wzorcową postawę owocującego narzędzia w Bożych rękach pokazuje nam Najświętsza Maryja Panna, która uczy pokory, posłuszeństwa i umiłowania Kościoła.
Na widoczny plan w działalności Wspólnoty MAMRE wysuwa się tematyka uzdrowień i uwolnień czynionych w imię Jezusa Chrystusa. Należy zdecydowanie nadać im właściwą wartość przy podstawowej drodze uświęcenia.
Na podstawie Ewangelii obserwujemy, że dzieła mocy były metodą pierwszego pociągania ludzi do Chrystusa. Ludzie tłumnie przybywali z prostych i przyziemnych pobudek, by dać się później pociągnąć głębiej. Ale Pan Jezus uzdrawia również tych, którzy już wcześniej Go poznali: leczy z gorączki teściową Piotra, wskrzesza Łazarza.
Współczesny racjonalny świat zdewaluował pojęcie Bożej „wszechmocy”. Więcej szacunku mamy do spuścizny naukowej, w której widzimy Bożą Opatrzność. W rezultacie rzadko prosimy, wyczekujemy ponadnaturalnej Bożej interwencji. Dwa tysiące lat temu Pan Jezus uzdrawiał tłumy. Później dał Swego Ducha apostołom, którzy dokonywali podobnych dzieł w imię Jezusa Chrystusa.
Opisy ewangelicznych uzdrowień wskazują, w jakiej postawie powinniśmy wyczekiwać aktów Bożej mocy: prosząc z wiarą, wytrwałością.
Uzdrowienie może też dotyczyć nie tylko problemów fizycznych, ale także duchowych, niemocy w różnych dziedzinach życia. Jeśli tradycja i nauczanie Kościoła potwierdzają nadprzyrodzone działanie Boże, warto o tej możliwości nie zapomnieć – modląc się z wiarą indywidualnie czy we Wspólnocie wierzących.

Msza Święta o uzdrowienie w Szczepanowie, kościół pw. św. Szczepana

Misja ewangelizacji – „Rozbudzając w sobie i w innych zapał świętości i ewangelizacji, pragnę w duchu wiary odważnie głosić Ewangelię o Chrystusie i Królestwie niebieskim słowem i życiem, szczególnie służbą na rzecz ubogich i potrzebujących pomocy, ufając mocno, że zgodnie ze swą obietnicą Pan Jezus będzie potwierdzał w wierzących prawdziwość głoszonej Ewangelii przejawami swej mocy, znakami, cudami i udzielaniem Ducha Świętego”

Źródło: Drogowskazy WPR MAMRE

Najświętsza Maryja Panna – „W codziennej modlitwie różańcowej powierzam się Jej osobiście jako Wszechmocy błagającej, Wychowawczyni rodzin, Strażniczce czystości i zawierzam Jej swoją rodzinę i całą Wspólnotę”

A jeśli nie potrzebuję uzdrowienia?
Zdarza się też tak, że chrześcijanie są jak Nikodem. Wierzą w Jedynego Boga, przestrzegają Prawa i nawet całkiem szczerze i gorliwie pragną poznać i naśladować Jezusa. Obaj spotkali się kiedyś pod osłoną nocy i Nikodem wyznał Jezusowi wiarę w Jego Boskie pochodzenie.
Jakże zaskakująca była dla niego wówczas odpowiedź Nauczyciela: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5b). Nie tego się spodziewał, ale Jezus zaprosił go jeszcze głębiej, jeszcze dalej. Taką łaską jest właśnie tzw. wylanie Ducha Świętego, które ożywia życie chrześcijańskie i pobudza do głębszego przeżywania sakramentów.
Praktycznie
Eucharystia stanowi centrum naszego życia wspólnotowego. Zarówno Sympatycy, Kandydaci, jak i Członkowie spotykają się na wspólnej modlitwie w poniedziałki o godz. 19.00 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej przy ul. Traugutta 57 we Wrocławiu.
Osoby pragnące dołączyć do Wspólnoty po wakacyjnych rekolekcjach mogą podjąć systematyczną formację zgodnie z programem obejmującym pracę indywidualną, małe grupy oraz spotkania i rekolekcje wspólnotowe.
Wspólnota jest bardzo liczna i różnorodna, jeśli chodzi o wiek i stan.
Wszyscy zapracowani doceniają solidnie przygotowane konspekty do pracy indywidualnej czy w małych grupach. Rodzice z dziećmi mogą korzystać z zaplecza oraz z przedszkola na rekolekcjach. Z kolei młodzież ze Wspólnoty spotyka się co piątek w ramach spotkań nowego Duszpasterstwa Młodych „Trójkąt”. Wprowadzamy w życie i doświadczamy na swoim przykładzie spełnienia obietnic Chrystusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).

Diakonia Muzyczna dba o piękną oprawę liturgicznych spotkań Wspólnoty. Korzysta nie tylko z formacji duchowej. Doskonali się również technicznie, biorąc udział w warsztatach prowadzonych przez środowiska scholi dominikańskiej czy chórzystów zespołu TGD

Diakonia Rodzin powstała z myślą o budowaniu jedności rodzin we Wspólnocie. Spotkania poświęcone są modlitwie, zabawie i twórczej integracji

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN MAMRE

jest stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz Ruchu Światło-Życie (Oaza). W archidiecezji częstochowskiej została erygowana dekretem Arcybiskupa Częstochowskiego z dnia 14 lutego 2000 r. Posiada kapłana moderatora, którym został ustanowiony ks. dr Włodzimierz Cyran. Wrocławska część Wspólnoty MAMRE istnieje od 2003 r., a od 2008 cieszy się dekretem kurii wrocławskiej, oficjalnie aprobującym działania Wspólnoty przez Arcybiskupa Wrocławskiego, z własnym asystentem kościelnym ks. Krystianem Charchutem, egzorcystą archidiecezji wrocławskiej.
Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele. Patronami Wspólnoty są Najświętsza Maryja Panna, Królowa i Wychowawczyni Rodzin, św. Andrzej Bobola oraz św. Józef – patron kapłanów Wspólnoty. Cała Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE liczy obecnie ok. 1700 członków i kandydatów, działa już w 17 diecezjach południowej i centralnej Polski oraz prowadzi trzy fundacje pomagające biednym i odrzuconym społecznie – Fundację św. Barnaby, Fundację św. Rity i Fundację św. Józefa.

mamre_logoMAMRE Wrocław – Kontakt:
www.mamre.wroclaw.pl
sekretariatmamre.wroclaw@gmail.com
Zakon Bonifratrów we Wrocławiu, ul. Traugutta 57, Wrocław