Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
styczeń 2018

EWANGELIZACYJNA


ABY W KRAJACH AZJATYCKICH CHRZEŚCIJANIE,
WRAZ Z INNYMI MNIEJSZOŚCIAMI RELIGIJNYMI,
MOGLI ŻYĆ SWOJĄ WIARĄ W PEŁNEJ WOLNOŚCI

W komentarzu do intencji ewangelizacyjnej przewidzianej na listopad 2017 r. zwracałem uwagę, że wezwanie do modlitwy za wiernych Kościoła w Azji powraca stosunkowo często w intencjach Apostolstwa Modlitwy. Przypomnijmy listopadowe zaproszenie: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.
W intencji przewidzianej na styczeń br. akcent jest położony na prośbę, by chrześcijanie w krajach Azji, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności. Modlitwa o wolność wyznawania własnej religii nie jest przypadkowa. Od 1999 r. jest przygotowywany przez katolicką organizację charytatywną „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” dokument pt. Raport o wolności religijnej w świecie. Raport ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej, środowisk akademickich, polityków i dziennikarzy na zagrożenia wynikające z coraz bardziej ekstremalnych działań radykalnych grup religijnych i sprowokowanie debaty i podjęcia działań zmierzających do ochrony najbardziej bezbronnych mniejszości religijnych, które stoją w obliczu zagłady.
Jak wynika z XII edycji raportu (2015 r.), poszanowanie wolności religijnej w świecie stale się zmniejsza (analizowano okres od 1 października 2012 do kwietnia 2014 r.). Autorzy analizują sytuację w 196 krajach, gdzie wyznawcy różnych religii, zwłaszcza chrześcijanie, cierpią krwawe prześladowania, są wypędzani z domów, pozbawiani pracy, szykanowani lub zastraszani. Według tego raportu Azja jest kontynentem, gdzie wolność religijna jest najbardziej łamana. Zwraca się w nim uwagę, że w krajach zdominowanych przez jedną religię dostrzega się wzrost fundamentalizmu, nie tylko islamskiego, ale także hinduistycznego i buddyjskiego.
Kolejna edycja raportu, obejmująca wyniki badań prowadzonych od czerwca 2014 do czerwca 2016 r., zawiera jeszcze bardziej  przygnębiające informacje (kompletny Raport o wolności religijnej na świecie 2016 można znaleźć pod adresem: www.religious-freedom-report.org). Okazuje się bowiem, że w ciągu dwóch lat globalna sytuacja w kwestii przestrzegania prawa do wolności religijnej znacząco się pogorszyła.

ROMAN KOSZOWSKI/FOTO GOŚĆ

Prawo to jest gwałcone w 20% krajów świata! Autorzy opracowania zwracają uwagę, że coraz częściej mamy do czynienia z przemocą o podłożu religijnym, a celem działań ekstremistów religijnych jest całkowita eksterminacja odmiennych grup religijnych.
W świetle tych danych wezwanie do modlitwy o wolność religijną w Azji staje się bardziej zrozumiałe. Warto przywołać słowa, które kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, zawarł we wprowadzeniu do książki Młodzież i męczennicy w Azji. Misja Papieża Franciszka w Korei. Książka autorstwa Vincenza Faccioli Pintozziego ukazała się w 2014 r. we Włoszech przed planowaną wówczas pielgrzymką papieża Franciszka do Korei Południowej. „Musimy się też modlić do Pana – napisał kard. Parolin – aby nie bano się tam Jego obecności i Jego Słowa, aby nie obawiano się Ewangelii, bo jest ona tylko miłością, prawdziwą nadzieją i radością, oferowanymi łagodnie i z szacunkiem. Dotyczy to również innych krajów azjatyckich, gdzie wiara chrześcijańska napotyka trudności i przeszkody, a widzi się w niej nadal religię zagraniczną”.
Błagajmy zatem Pana Jezusa z ufnością w intencji naszych braci w wierze w Azji i prośmy o wolność religijną w azjatyckich krajach.