MAREK MUTOR

Wrocław

Wrocław miastem spotkania

W 1997 r. Jan Paweł II rozpoczął swoją szóstą pielgrzymkę do Polski od wizyty we Wrocławiu, w którym trwał 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. 1 czerwca podczas Statio Orbis, Mszy św. wieńczącej Kongres, powiedział: „Wrocław jest miastem położonym na styku trzech krajów, które historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania, jest miastem, które jednoczy. Tutaj w jakiś sposób spotyka się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu”. W tych głębokich słowach Ojciec Święty zawarł istotę dziejów miasta, które przechowało w sobie dorobek kulturowy Polaków, Czechów i Niemców.
Słowa te stały się inspiracją do przyjęcia strategii rozwoju miasta „Wrocław 2000 Plus”, uznano je za misję miasta: „Wrocław miastem spotkania – miastem, które jednoczy”.
Pierwszy raz papież odwiedził nasze miasto podczas swojej drugiej pielgrzymki w 1983 r. Jego wizyta miała ogromne znaczenie dla pobudzania ducha wolności w ciemnej epoce PRL. Nie tylko ludzie wierzący są dziś przekonani o roli, jaką odegrał następca św. Piotra w dążeniu Polaków do demokracji i suwerenności. Należy pamiętać, że Wrocław był, obok Gdańska, jednym z prężniejszych ośrodków Solidarności i innych ruchów demokratycznych, stąd wizyta Jana Pawła II nad Odrą miała olbrzymie znaczenie. Ale kultywujemy też pamięć o jego homilii wygłoszonej w trakcie Mszy św. na Partynicach, w której ukazał, jak wielką rolę w kulturze chrześcijańskiej w Polsce odegrała patronka Śląska, św. Jadwiga. Papież podkreślił wówczas, że do Wrocławia przybywał wielokrotnie w swojej przeszłości: „Dobrze znana mi jest gotycka katedra pamiętająca czasy biskupa Nankiera, w której wiele razy dane mi było sprawować Eucharystię i głosić słowo Boże”.
Szczególnie bliskie relacje łączyły Karola Wojtyłę z metropolitą wrocławskim Bolesławem Kominkiem, który po usunięciu z administratury apostolskiej w Opolu pojechał do Krakowa, gdzie włączył się w działalność duszpasterską Kurii Metropolitalnej. To zapewne wówczas nawiązała się przyjaźń, która przetrwała długie lata.
Przyszły papież był we Wrocławiu, gdy Kościół na Ziemiach Zachodnich obchodził 20-lecie swojej powojennej działalności. Był przy 25. rocznicy polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w 1970 r. Był wreszcie we Wrocławiu w 1974 r., biorąc udział w ostatniej drodze swojego przyjaciela, kard. Bolesława Kominka. Po wyborze na Stolicę Piotrową nigdy nie zapomniał, że patronką jego wyboru była opiekunka Śląska, św. Jadwiga. Warto pamiętać i przypominać o słowach Karola Wojtyły – potem Jana Pawła II – wypowiedzianych do mieszkańców naszego miasta i regionu. To ważny element historii, znacząco wpisujący się w nasze powojenne doświadczenie. Papież Polak, przyjaciel Wrocławia, niewątpliwie pomógł nam uzmysłowić sobie bogactwo płynące z kultury i historii miejsca, w którym żyjemy.