Katedra Wrocławska nekropolią biskupów i kanoników kapitulnych

Katedra wrocławska pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim to
kolebka naszego miasta i najstarsze miejsce wyznawania wiary w Chrystusa.
Pierwszy kościół został tutaj zbudowany prawie sto lat przed
ustanowieniem administracji na ziemiach polskich, bo ok. 915 roku.

KS. PAWEŁ CEMBROWICZ

Wrocław

Epitafium kanonika Piotra Gebauera (†1646), administratora diecezji
wrocławskiej, wybitnego kaznodziei

KS. PAWEŁ CEMBROWICZ

Katedra nazywana jest matką kościołów danego Kościoła lokalnego ze względu na wyjątkową funkcję, jaką pełni pośród wszystkich świątyń diecezji. Jest to bowiem kościół, w którym znajduje się katedra biskupa diecezjalnego – miejsce, z którego naucza powierzony sobie lud. Kościół katedralny to również miejsce sprawowania przez biskupa władzy uświęcania. Tutaj celebrowane są najważniejsze liturgie Kościoła lokalnego, wśród których wymieńmy tylko święcenia diakonatu, prezbiteratu i biskupie.
Katedra to miejsce uprzywilejowane w diecezji, bo stanowi wzór i przykład sprawowania kultu Bożego dla wszystkich kościołów. Wśród różnych funkcji katedra pełni jeszcze jedno, szczególne zadanie. Jest ona nekropolią biskupów diecezjalnych, a więc miejscem pochówku doczesnych szczątków tych, którzy pełnili urząd pasterza diecezji. Tutaj oczekują na zmartwychwstanie.
Nekropolia katedralna
Nekropolia katedry wrocławskiej należy do najstarszych w Polsce, bo jest związana z założeniem biskupstwa wrocławskiego w roku 1000 i budową pierwszej katedry na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Naukowe opracowania dotyczące pochówków w katedrze i wokół niej stwierdzają, że już od drugiej połowy XI w. umieszczano w tym miejscu groby biskupów.
Dokumenty mówią, że jeszcze w katedrze romańskiej zostali pochowani najstarsi biskupi diecezjalni. Byli to: Hieronim (†1062), Jan (†1072), Piotr (†1111) i Heimo (†1126). Źródła podają, że w katedrze wrocławskiej zostało pochowanych 41 biskupów pełniących zadanie ordynariusza.
Główna część nekropolii znajdowała się do 1951 r. w tzw. wielkim chórze katedry, czyli w tej części, którą dzisiaj nazywamy prezbiterium.

Czas końca II wojny światowej, tragiczny dla Wrocławia i jego katedry, nie oszczędził również katedralnej nekropolii. Bombardowanie katedry i eksplozja materiałów wybuchowych w niej złożonych spowodowały konieczność podjęcia prac wykopaliskowych i archeologicznych w zniszczonej nekropolii. Wiązało się to z koniecznością przeniesienia ze zdewastowanych grobów doczesnych szczątków biskupów do południowej krypty katedry, znajdującej się w nawie bocznej. Tam też spoczywają powojenni rządcy biskupstwa wrocławskiego: ks. infułat Karol Milik (†1951), ksiądz kardynał Bolesław Kominek (†1974) i ksiądz biskup Wincenty Urban (†1983). Natomiast krypta główna po przeprowadzonych badaniach została zasypana ziemią i dzisiaj jest już niedostępna.
Nie jest to jedyne miejsce, w którym zostali pochowani biskupi. Miejscem pochówków była kaplica Mariacka, w której znajduje się wspaniała tumba biskupa Przecława z Pogorzeli (†1376), fundatora kaplicy. W kaplicy św. Elżbiety został pochowany pierwszy wrocławski kardynał Fryderyk Hessen-Darmstadt (†1682), a w kaplicy Bożego Ciała, zwanej Elektorską, również jej fundator, biskup Franciszek Ludwik Neuburg (†1732). Niektóre kaplice boczne także stały się miejscem spoczynku wrocławskich biskupów.
Doczesne szczątki świątobliwego biskupa Nankiera (†1341) zostały pochowane w chórowej krypcie biskupów, a następnie przeniesione do zakrystii kanonickiej, po rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego biskupa w 1719 r.
Niedawno przeprowadzone badania radarem geologicznym pozwoliły na nowo stwierdzić ich obecność w metalowej trumnie.

Fragment epitafium kanonika Corneliusa Alojzego Strattmanna (†1734),
dziecko puszczające bańki mydlane jako symbol kruchości ludzkiego życia

KS. PAWEŁ CEMBROWICZ

Katedra, będąc kościołem biskupa diecezjalnego, jest miejscem, z którym związana jest Kapituła Katedralna, a więc kolegium kapłanów będących kanonikami katedralnymi. Dlatego też, oprócz miejsc pochówków biskupów, katedra wrocławska posiada jeszcze jedną, co ciekawe największą kryptę o długości 32 metrów, znajdującą się w nawie północnej i w kaplicy Zmartwychwstania. Jest to krypta, którą datuje się na rok 1682 i 1749.
Była przeznaczona do pochówków kanoników Kapituły Katedralnej.
W krypcie tej spoczywał m.in. sługa Boży ksiądz Robert Spiske (†1888), założyciel Zgromadzenia Sióstr Jadwiżanek, którego doczesne szczątki zostały przeniesione w 1984 r. do kaplicy Domu Prowincjalnego przy ulicy Sępa-Szarzyńskiego.
Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz katedry spotykamy wiele pomników nagrobnych i tablic upamiętniających tych, którzy wypełniali swoje powołanie biskupie i kapłańskie, a którzy zostali pochowani we wrocławskiej nekropolii katedralnej.
Wiele pomników jest niezwykle okazałych.
Inne to skromne tablice. Na licznych umieszczono napisy przypominające przechodniom o kruchości i przemijaniu życia doczesnego, o konieczności przygotowania na śmierć.
Na niektórych widnieje inskrypcja: „módlcie się za niego”. Wśród tych pamiątek zwróćmy uwagę na współczesne, znajdujące się w kaplicach bocznych od strony południowej, wspominające ordynariuszy po II wojnie światowej.
W trosce o pamięć
W listopadowej zadumie, gdy odwiedzamy groby naszych bliskich, warto również pomyśleć o tych, którzy tworzyli historię Kościoła wrocławskiego, oddając swoje siły na służbę Bogu, Kościoła i drugiego człowieka. Ta historia jest zachętą, aby w listopadowe dni nawiedzić wrocławską nekropolię katedralną, wspominając przed Bogiem imiona tam pochowanych. W tym miejscu warto przypomnieć o katedralnym zwyczaju, jakim jest codzienna, wspólna modlitwa Anioł Pański w południe, za wszystkich, których groby znajdują się w jej podziemiach.

Epitafium bp. Wincentego Urbana († 1983), sufragana wrocławskiego,
wikariusza kapitulnego archidiecezji wrocławskiej w latach 1974–1976

Epitafium kard. Bolesława Kominka (†1974), pierwszego kardynała
archidiecezji wrocławskiej po II wojnie światowej

KS. PAWEŁ CEMBROWICZ