Zejdźmy z kanapy!

FUNKCJE LITURGICZNE Z PRZEZNACZENIEM DLA ŚWIECKICH

ILUSTRACJA JOANNA KOŚCIUKIEWICZ

„Kanapizm” grozi – niestety – także świeckim przychodzącym „do kościoła”. Objawy? Zająć miejsce jak najdalej od ołtarza; ukryć się na chórze czy za organami (świetny punkt obserwacyjny, nieprawdaż?); stanąć w przedsionku, a gdy gorąco, to wręcz na placu kościelnym, pod kościelnym murem (młodsi na murze), a nawet po drugiej stronie ulicy – i jakoś przetrwać ten liturgiczny obowiązek.
Osoby reprezentujące taki styl „pobożności” raczej „Nowego Życia” nie biorą do ręki. To Czytelniczki i Czytelnicy naszego pisma mają szansę podprowadzać tych ludzi do czynnego udziału w liturgii – na ich własny pożytek i całego Kościoła Świętego.
Bierny wierny
Dokonania Soboru Watykańskiego II, lata formacji katechetycznej, a wcześniej formacja zdobyta w Kościele domowym powinny doprowadzać do czynnego udziału w Eucharystii i wszelkich innych nabożeństwach. Potrzeba zatem wysiłku intelektualnego i czytelnego świadectwa postaw, by na miarę ludzkich możliwości odkryć tajemnicę spotkania z Panem Bogiem. Sam zwyczaj i tradycje zdobyte w latach dziecięcych nie wystarczają, nie wytrzymują próby czasu i naporu pokus…
Podstawą osobistego zaangażowania w liturgię musi być gotowość słuchania – tak aby i słyszeć, i rozumieć, a następnie – działać: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha (1 Sm 3, 9).
Czytania w liturgii Słowa, rozważania (kazania, konferencje, homilie), a także ogłoszenia parafialne czy odezwy księży biskupów pozwalają zrozumieć, czego oczekuje od każdego z obecnych Pan Jezus w danej wspólnocie, w konkretnym czasie i okolicznościach. Na to wezwanie powinna też paść konkretna odpowiedź, wpisana w codzienne życie wiernych, w dar i tajemnicę otrzymanego od Pana Boga powołania.
Podział funkcji liturgicznych
To prawda, że wszyscy kapłani są w stanie samodzielnie spełnić każdą funkcję wpisaną w obrzędy liturgiczne Kościoła (w końcu po to się w seminariach i klasztorach uczyli tyle lat) – i przed Vaticanum II tylko oni lub klerycy owe zadania pełnili.

Ale jeśli celebracja liturgii jest czynnością i powinnością całego Kościoła, konieczne jest zaangażowanie wiernych, aby urzeczywistniać tajemnicę Ciała Mistycznego Chrystusa – Kościoła. Po to otrzymaliśmy różne charyzmaty, by włączyć je w sprawowanie liturgii, oddając chwałę Bogu i ubogacając życie duchowe wspólnoty.
Gdy znajdziemy się po raz pierwszy w jakiejś świątyni na Eucharystii, od razu dostrzeżemy, czy i w jakim stopniu dana wspólnota dojrzała już do współtworzenia tego Wydarzenia. Poniższe zestawienie niech zastanowi i zaniepokoi naszych parafialnych kanapowiczów, by wiedzieli, po co, do jakich zadań mogą/powinni wstać po linii swych możliwości.
Ceremoniarz („reżyser” celebracji, jednoczący wszelkie funkcje); komentator (przybliża znaczenie obrzędów i symboli); lektorzy (wykonują czytania mszalne z wyjątkiem Ewangelii); ministranci (różnych stopni – usługują celebransowi); nadzwyczajni szafarze Eucharystii (rozdają Komunię św. i zanoszą do chorych); osoby animujące śpiew i muzykę (organista, kantor, psałterzysta, chórzyści, schola); służby pomocnicze (osoby zbierające ofiary wiernych; ratownicy medyczni; osoby sprzątające świątynię i inne pomieszczenia; porządkowi – straż świątynna; konserwatorzy; osoby obsługujące sprzęt służący wyświetlaniu tekstów pieśni; osoby kolportujące czasopisma religijne; dekoratorzy); zakrystian-kościelny (mnóstwo zadań związanych z przygotowaniem paramentów liturgicznych i obsługą świątyni).
Jakże inaczej wyglądałaby liturgia w naszych parafiach, gdyby te wszystkie funkcje zostały przez wiernych przejęte i realizowane na najwyższym poziomie! A gdyby w liturgię włączyli się wszyscy obecni wspólnym śpiewem, skupieniem, postawami ciała, punktualnością, odpowiednim strojem, przyjmowaniem Komunii św. nie tylko „od wielkiego dzwonu”… Czy dopiero w niebie tak będzie?
Liturgia ziemska jest zapowiedzią tej niebiańskiej.

KS. ALEKSANDER RADECKI

PYTANIA DO ZASTANOWIENIA

▸ Ile z wymienionych wyżej funkcji liturgicznych spełnianych jest obecnie w Waszej parafii przez osoby świeckie podczas Eucharystii i innych spotkań modlitewnych?
▸ Której posługi liturgicznej w Waszej parafii najbardziej brakuje?
▸ Która z wymienionych funkcji czeka właśnie na Ciebie?