PAWEŁ WRÓBLEWSKI

Wrocław

Sejmik wojewódzki prosi o głos!

W roku 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi, patronki Dnia Województwa Dolnośląskiego, ustalonego uchwałą Sejmiku z 17 XII 2009 r., rozpoczyna się kampania promująca ten najważniejszy organ władzy samorządowej. Po blisko 20 latach od reformy ustrojowej naszego kraju, kiedy to sejmiki zostały powołane do życia, przyszedł czas na podsumowanie. Jeśli chodzi o świadomość społeczną istnienia tego organu, jest ona niedostateczna. To głównie marszałkowie, wicemarszałkowie i członkowie Zarządu są widoczni dla lokalnych społeczności, gdy przecinają wstęgi, ogłaszają na konferencjach prasowych kolejne inicjatywy, kolejne sukcesy inwestycyjne, to zarządy województw mają instrumenty do promowania swojej działalności.
Radni możliwości promocji mają ograniczone. A tymczasem bez ich pracy i decyzji Zarząd Województwa nie mógłby podjąć żadnych działań. Warto więc przypomnieć o regionalnym parlamencie, który od blisko 20 lat pracuje nad rozwojem Dolnego Śląska.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego tworzy 36 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata. Radni wybierają spośród siebie przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących. Oni wybierają też władzę wykonawczą, czyli Zarząd Województwa. Na co dzień pracują w tematycznych komisjach stałych i doraźnych, w których opiniuje się, a często też przygotowuje projekty uchwał Sejmiku, ocenia wykonywanie ich przez Zarząd, rozpatruje się sprawy przekazywane przez Zarząd lub Przewodniczącego, do którego wpływają wnioski od różnych instytucji i osób. W komisjach analizuje się te skargi obywateli na działalność Zarządu i Sejmiku.
Pracami Sejmiku kieruje Przewodniczący, który zwołuje sesje i je prowadzi. Sejmik uchwala strategię rozwoju województwa oraz wieloletnie programy inwestycyjne. Do Sejmiku należy uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego. To on ustala zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim, a także zasady i tryb korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, uchwala programy wojewódzkie służące realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych, określa zasady podziału środków z UE.
Sejmik uchwala budżet województwa i określa zasady udzielania dotacji, a następnie rozpatruje sprawozdania z jego wykonania i ocenia pracę Zarządu. Sejmik Województwa udziela także patronatów oraz nagradza.
Najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego jest tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska – Civi Honorario. Dolnośląska Nagroda Kulturalna Sejmiku Silesia skierowana jest do twórców dzieł artystycznych, wydarzeń lub projektów kulturalnych, które w sposób szczególny wnoszą wkład w rozwój kultury naszego regionu. A dla najaktywniejszych Dolnoślązaków i dolnośląskich organizacji przyznawane są Odznaki Honorowe Zasłużony dla Dolnego Śląska.