MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA

Obowiązki duchownych we wspólnocie Kościoła

Motywem inspirującym wyznaczenie duchownym obowiązku dążenia do świętości
jest fakt wewnętrznej konsekracji, dokonującej się w akcie przyjętych święceń,
jak również to, że w tym momencie zostali ustanowieni szafarzami
Bożych tajemnic dla służenia Ludowi Bożemu.

KS. WIESŁAW WENZ

wwenz@archidiecezja.wroc.pl

Prawo kościelne wylicza obligatoryjnie okoliczności, które stwarzają najbardziej optymalne warunki osiągnięcia kapłańskiej doskonałości.
Obowiązek doskonałej i wieczystej wstrzemięźliwości – celibat
Popularnie przez celibat rozumiemy rezygnację konkretnej osoby z realizacji prawa do zawarcia małżeństwa, co skutkuje życiem w bezżenności i samotności. Odnosząc się do normy kodeksowej, interesuje nas przede wszystkim celibat jako świadome zobowiązanie duchownego, wynikające nie z nakazu Kościoła, ale z faktu przyjęcia święceń kapłańskich w stopniu diakona. Tak więc źródłem celibatu jest własne zobowiązanie się kandydata do święceń.
To zobowiązanie się jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia tej osoby do diakonatu [KPK, kan. 1037]. Fakt dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do zachowania celibatu ujawnia, iż kandydat do święceń ofiaruje Chrystusowi i Kościołowi swoją całkowitą gotowość do pełnienia posługi jako celibatariusz, dzięki czemu niepodzielnym sercem zjednoczy się z samym Mistrzem oraz w wolności podejmie służbę Bogu i ludziom [KPK, kan. 277 § 1; PO nr 16].
Obowiązek duchownych do zachowania ze względu na Królestwo niebieskie doskonałej i wieczystej wstrzemięźliwości, a więc celibatu, nie oznacza tylko życia w stanie bezżeństwa. By mógł autentycznie służyć celowi, na który wskazał sam Chrystus (bezżeństwo dla Królestwa), koniecznie musi być połączony z praktyką doskonałej i dozgonnej czystości, a więc z dobrowolną i świadomą decyzją o wyłączności działań aseksualnych. Stąd duchowni nie powinni narażać się na niebezpieczeństwo utraty czystości serca i ciała, z należytą roztropnością winni czuwać nad nawiązywaniem znajomości i wspólnoty osób, by nie narażać się na utratę tego szczególnego daru Bożego i nie spowodować zgorszenia wśród wiernych [KPK, kan. 277 § 2].
Chodzi tu również o zakaz przebywania w otoczeniu osób podejrzanych, które mogą osobę duchowną narazić na niezachowanie wstrzemięźliwości, doprowadzić do zniesławienia duchownego. Dotyczy to na pewno osób obojga płci. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. sprecyzował, że osób podejrzanych nie można ani przetrzymywać u siebie, ani uczęszczać do nich, ani się z nimi nawet spotykać [KPK (1917), kan. 133]. Biskup diecezjalny może wydać normy szczegółowe w swoim prawie partykularnym, jak również w jego kompetencji leży ocena, w jakim zakresie w poszczególnych przypadkach zachowano ten obowiązek [KPK, kan. 277 § 3] lub zostało popełnione wykroczenie lub przestępstwo kanoniczne. Może taka sytuacja zaistnieć, kiedy duchowny usiłował zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne. Wtedy duchowny z mocy prawa traci swój urząd kościelny [KPK, kan. 194 § 1 n. 3], zaciąga suspensę latae sententiae, a jeśli nie przyjął upomnienia kanonicznego, nie zastosował się do jego wymagań i nie naprawił zgorszenia, może być ukarany surowszymi karami kościelnymi, nawet karną dymisją ze stanu duchownego [KPK, kan. 1394 § 1]. Również za trwanie duchownego w konkubinacie i inne wykroczenia przeciwko VI przykazaniu prawo kościelne przepisuje nałożenie słusznych kar, nie wyłączając kary dymisji ze stanu duchownego i pozbawienie duchownego uprawnień do ministerialnego posługiwania w Kościele [Kan. 1395].
Tradycja Katolickich Kościołów Wschodnich ceni celibat duchownych, zwłaszcza wybrany ze względu na Królestwo niebieskie, i jako taki uważa go za najbardziej odpowiedni dla stanu duchownego. Jednakże w KKKW nie znajdziemy klasycznej definicji celibatu kapłańskiego, gdyż Prawodawca założył już w promulgowanym tekście Kodeksu łacińskiego, że jest on szczególnym darem Bożym, dzięki któremu święci szafarze mogą niepodzielnym sercem łatwiej złączyć się z Chrystusem [KPK, kan. 277 § 1].
KKKW w tym zakresie prezentuje istotne prawo swoich duchownych do wyboru celibatu kapłańskiego, jednoznacznie wskazuje wiernym na obowiązek szczególnego poważania stanu duchownego tych mężczyzn, którzy są związani małżeństwem. Historycznie zostało to prawnie usankcjonowane przez praktykę Kościoła pierwotnego, bezsprzecznie i nieprzerwanie kontynuowaną we wspólnotach Kościołów Wschodnich.

MARCIN MAZUR

PRAKTYKA CELIBATU DUCHOWNYCH,
WYBRANA ZE WZGLĘDU NA
KRÓLESTWO NIEBIESKIE
I TAK STOSOWANA DLA OWOCNEGO
KAPŁAŃSKIEGO POSŁUGIWANIA,
POWINNA BYĆ POWSZECHNIE
SZCZEGÓLNIE WYSOKO CENIONA,
ZGODNIE Z NAKAZEM TRADYCJI
KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
[KKKW, KAN. 373].

W tym miejscu warto też zauważyć, że wolą Prawodawcy jest, aby wszyscy duchowni Katolickich Kościołów Wschodnich, żonaci i celibatariusze, jaśnieli blaskiem nieskazitelnej czystości. Szerzej o tym prawie w kolejnych edycjach tej tematyki.
Obowiązek permanentnej formacji intelektualnej
Na pewno tego obowiązku nie należy postrzegać jako specjalnego, w każdym bowiem rodzaju powołania i pracy nieustanne kształcenie i doskonalenie warsztatu teoretycznego staje się powinnością i stawianym wymogiem wobec osób uprawiających niemal wszystkie dyscypliny.
Dlatego duchowni po przyjęciu sakramentu święceń są zobowiązani do kontynuowania specjalistycznych studiów teologicznych, aby przygotować się do podjęcia korzystniejszego dialogu ze współczesnym światem [PO nr 19]. Zatem nieustannie winni czerpać z solidnej doktryny teologicznej, opartej na Objawieniu, przekazanej przez tradycję poprzednich pokoleń wspólnoty Kościoła, określonej w oficjalnych dokumentach soborowych i nauczaniu papieskim. Duchowni powinni unikać korzystania jedynie ze świeckich nowości oraz fałszywej wiedzy [KPK, KAN. 279 § 1]. Przepisy prawa partykularnego mają szczegółowo określić obowiązki duchownych związane z dalszą formacją intelektualną, a zwłaszcza korzystanie z wykładów duszpasterskich, udział w zebraniach teologicznych i konferencjach, które winny stać się dobrą okazją do pełniejszego poznania współczesnej teologii i aktualnych metod duszpasterskich w Kościele [KPK, KAN. 279 § 2]. Kapłani mają także obowiązek poznawania innych dyscyplin naukowych, zwłaszcza tych, które integralnie są związane z ich rodzajem pracy w Kościele. Do takich dziedzin należy m.in. psychologia, psychiatria, socjologia, pedagogika, które mają bezpośredni związek z duszpasterstwem specjalistycznym lub indywidualną pracą duchownego, np. w sądownictwie kościelnym. Wspomniane dziedziny na pewno ułatwiają wykonywanie pasterskiej posługi [KPK, kan. 279 § 3]. W Archidiecezji Wrocławskiej każdy duchowny ma możliwość odbycia studiów podstawowych i specjalistycznych na Papieskim Wydziale Teologicznym, uzyskać stopień magistra, licencjatu rzymskiego z teologii oraz istnieje możliwość podjęcia studiów doktoranckich, przygotowania rozprawy doktorskiej, czy też przygotowania dorobku do dalszego awansu naukowego. Obowiązek permanentnej formacji intelektualnej można również realizować przez osobistą lekturę teologiczną, doskonaląc warsztat przepowiadania Słowa Bożego i angażując się w dzieło katechizacji.