MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA

Obowiązki duchownych we wspólnocie Kościoła

Duchownymi są diakoni, prezbiterzy i biskupi, którzy od przyjęcia
sakramentu Chrztu św. należą do Ludu Bożego i z tej racji przysługują im również
prawa i obowiązki wspólne dla wszystkich wiernych.

Cz. 1

KS. WIESŁAW WENZ

wwenz@archidiecezja.wroc.pl

Głównym źródłem obowiązków i praw dla duchownych staje się udział w misterium posługiwania i sakramentu kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Ma to swój początek w momencie przyjęcia święceń diakonatu dla posługiwania oraz sakramentu święceń w stopniu prezbitera i biskupa, w którym są konsekrowani i przeznaczeni, ażeby – każdy odpowiednio do swojego stopnia wypełniając w osobie Chrystusa-Głowy zadania nauczania, uświęcania i kierowania – byli pasterzami Ludu Bożego [kan. 266§1 i kan. 1008 KPK].
Duchowni przynależą do Ludu Bożego
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. wylicza obligatoryjnie obowiązki i prawa duchownych [kan. 273-289], tak samo czyni Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 r. [kan. 367-393] oraz normy prawa partykularnego Kościoła wrocławskiego. Duchowni już od sakramentu Chrztu św. należą do Ludu Bożego i z tej racji przysługują im również prawa i obowiązki wspólne dla wszystkich wiernych. Ta prawda i przekonanie winny towarzyszyć wszystkim sprawującym władzę w Kościele, aby jej używanie nie było arbitralne, a więc by w niczym nie naruszało zasad wynikających z prawa naturalnego, prawa Bożego i prawa kościelnego. Okoliczności te zobowiązują do dokładniejszego poznania i świadomego chronienia praw każdego wiernego, także praw osoby duchownej, która z racji godności ludzkiej i sakramentu Chrztu św. zawsze winna wewnętrznie identyfikować się ze wszystkimi prawami członków Ludu Bożego, zanim zacznie korzystać z przysługujących jej praw i realizować obowiązki odnoszące się do aktualnie sprawowanej funkcji czy urzędu kościelnego.
Prawodawca kościelny autorytatywnie potwierdził prawdziwą równość w godności i działaniu pomiędzy wszystkimi wiernymi [kan. 204§1, 208], jak również wskazał na źródło nierówności z racji specyfiki aktualizowania własnego powołania, które Chrystus powierzył Kościołowi dla wypełnienia przez wiernych w sposób im właściwy, według własnego stanu prawnego i własnych zadań [ChL 17].
Tak więc płaszczyzną równości pomiędzy wiernymi jest wcielenie do Kościoła i wejście w posiadanie praw i obowiązków chrześcijanina [kan. 96], wspomniana nierówność zaś opiera się wyłącznie na uprawnieniach wynikających z różnych funkcji i posług opisanych przez różnorodność charyzmatów, które każdy może odkryć w sobie i rozwinąć je we wspólnocie Kościoła w obrębie niepowtarzalności swego powołania, jednakże ze świadomością, aby chronić wspólnotę Kościoła Bożego przed rozbiciem i wspierać innych wiernych w godnym korzystaniu z ich uprawnień, jak również w odpowiedzialnej realizacji istotnych obowiązków.
Dlatego zadaniem własnym norm prawa kościelnego jest wspomaganie wiernych w przezwyciężaniu własnego indywidualizmu i w urzeczywistnianiu tożsamości swego powołania w życiu osobistym i wspólnotowym. Prawo kościelne realizuje istotny cel w postaci ochrony samej wspólnoty eklezjalnej, jak również wspiera realizację obowiązków i praw poszczególnych wiernych.

Obowiązek głoszenia Królestwa Bożego
Pierwszym obowiązkiem duchownego jest głoszenie wszystkim Królestwa Bożego oraz miłości Boga do ludzi w posłudze słowa i sakramentów świętych. Duchowny powinien zatem celowo w swoim ministerialnym posługiwaniu ukazywać miłość Boga względem człowieka, jak również integralnie włączyć w realizację tego dzieła swoje osobiste życie i postępowanie, aby potęgować wzajemną miłość Ludu Bożego, której źródłem jest miłość Boga. Prawodawca wskazał, aby przeżywanie tajemnicy miłości miało charakter apostolsko-misyjnej działalności, która stale powinna prowadzić wiernych do budowania Ciała Chrystusa i osobistego wzajemnego wzrastania [kan. 367 KKKW]. Ten pierwszy kodeksowy obowiązek duchownych ma swoje źródło w soborowej nauce Kościoła, która postrzega prezbiterów jako dłużników wszystkich mających się dzielić z nimi prawdą Ewangelii, a przez nauczanie również głosić niewierzącym tajemnicę Chrystusa, uczyć nie swojej mądrości, lecz słowa Bożego, usilnie zachęcając wszystkich do nawrócenia i świętości [kan. 367 KKKW].

Tak więc

ŻYCIE KAŻDEGO DUCHOWNEGO
I PODJĘTY TRUD PRZEPOWIADANIA
SŁOWA BOŻEGO WINNY MIEĆ
CHARAKTER ŚWIADECTWA
EWANGELICZNEGO,

realizującego się często w trudnych okolicznościach świata, poruszającego umysły i serca słuchaczy, integralnie aplikującego prawdę Ewangelii do konkretnych warunków życia. Prawodawcy zależy, aby codzienne życie i działanie duchownych były postrzegane w wymiarze świadectwa żywej i autentycznej wiary [por. PO n.4].

MARCIN MAZUR

Obowiązek dążenia do doskonałości Chrystusowej
Prawodawca postanowił, iż na duchownych spoczywa także szczególny sposób realizowania obowiązku dążenia do doskonałości nakazanej przez Jezusa Chrystusa swoim uczniom. Motywem do permanentnego spełniania tego obowiązku jest fakt, iż duchowni przez święcenia zostali w nowy sposób poświęceni Bogu, aby stawali się bardziej zdatnymi narzędziami Chrystusa wiecznego Kapłana w służbie ludowi Bożemu oraz by jednocześnie byli przykładem dla świata [kan. 368 KKKW].
Powyższy obowiązek jest wspólny z obowiązkiem duchownych Katolickich Kościołów Wschodnich i Kościoła Łacińskiego, których prawodawca zobowiązuje do dążenia do doskonałości i świętości. Podstawowym motywem inspirującym prawodawcę do wskazania duchownym obrządków katolickich takiego obowiązku jest fakt ich wewnętrznej konsekracji, dokonującej się w akcie przyjętych święceń, oraz to, że przez święcenia zostali ustanowieni szafarzami Bożych tajemnic dla służenia Ludowi Bożemu.
Jest to szczególna, lecz druga racja obligująca każdego duchownego do troski o zdobycie osobistej świętości [kan. 276§1 KPK], ponieważ motywacja pierwsza wynika z fundamentalnej racji, a mianowicie przynależności do Ludu Bożego [kan. 217 KPK], z którym integralnie są powołani do praktykowania ewangelicznej doskonałości.
Prawo kodeksowe wylicza obligatoryjnie okoliczności, które stwarzają najbardziej optymalne warunki osiągnięcia kapłańskiej doskonałości. Dlatego duchowni powinni codziennie oddawać się czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego, być gorliwymi w modlitwie, sprawowaniu liturgii, zwłaszcza w celebracji kultu i tajemnicy Eucharystii, w czynieniu rachunku sumienia, przystępowaniu do sakramentu pokuty, oddawaniu czci Przenajświętszej Maryi Bogurodzicy, spełnianiu innych obrzędów własnego Kościoła sui iuris, cenieniu kierownictwa duchowego, odprawianiu ćwiczeń duchowych zgodnie z przepisami prawa partykularnego [kan. 369§1-2 KKKW]. Zdaniem prawodawcy duchowni powinni w tym celu wiernie i niestrudzenie wypełniać obowiązki pasterskiej posługi [kan. 276§2,1 KPK], jak również w Kościele Łacińskim powinni swoje życie duchowe karmić mocą Pisma Świętego i codziennie sprawowanej Eucharystii [kan. 276§2,2 KPK]. Powinni także zdobywać swą doskonałość, realizując codzienny obowiązek odmawiania godzin brewiarzowych, odprawiając rekolekcje, zgodnie z zaleceniami prawa partykularnego, a także podejmując praktykowanie powszechnie lub lokalnie przyjętych środków uświęcających życie kapłańskie, m.in. regularnie oddawali się rozmyślaniu, często przystępowali do sakramentu pokuty i mieli szczególne nabożeństwo do Matki Bożej [kan. 276§2,3-5 KPK].

Pytania do Autora tekstu prosimy kierować pod adresem:
wwenz@archidiecezja.wroc.pl