MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA

Trwałość instytucji małżeństwa

Prawie każdy z nas ma jakieś doświadczenie rodzinnego życia, relacji z matką,
ojcem czy rodzeństwem. W osobistym rozwoju do głosu dochodzi jednak potrzeba
osobistej odpowiedzialności za planowaną jakość życia, którą nie jest łatwo
kształtować w okolicznościach zróżnicowanych i zarazem przeciwstawnych
wzorców relacji międzyosobowych.

KS. WIESŁAW WENZ

wwenz@archidiecezja.wroc.pl

Niemal podstawowym pragnieniem nadal jest tradycyjna wizja wspólnego życia mężczyzny i kobiety w formie życia małżeńskiego i rodzinnego. Dzieje się tak również wtedy, gdy osoby projektują zaistnienie wzajemnego związku na wzór klasycznej wspólnoty małżeńskiej, choć w obiektywnej ocenie wolny związek, konkubinat, związek partnerski praktycznie stają się zaprzeczeniem powstającej przez wyrażenie zgody małżeńskiej przez mężczyznę i kobietę wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej całego życia [por. kan. 1055]. Niektórzy usiłują wskazać na prawdziwe przymioty istotne dla instytucji małżeństwa, obecne i realizowane w takich związkach.
Należy jednak zaznaczyć, że istotne dla małżeństwa przymioty i jego konieczne elementy stanowią o naturze prawdziwego małżeństwa i jego celach.
Nigdy nie mogą być zakwalifikowane jako substytut wzajemnych i pełnych relacji międzyosobowych.
To co jest w małżeństwie istotne dla kobiety i mężczyzny, nigdy nie zaistnieje w wolnym związku, w związku partnerskim czy związku na próbę.
Z realizacją istoty, natury i celu małżeństwa wiąże się osobista decyzja nupturientów o dozgonnym realizowaniu drogi własnego powołania, o której wyłącznie samodzielnie i wzajemnie podejmują decyzję, zachowując stan obiektywnej wolności, jak przy wyborze stanu życia [kan. 219].
Źródła do obiektywnego postrzegania małżeństwa
Prawodawca kościelny rozstrzygnął, że prawo do zawarcia małżeństwa mają ci, którym normy (ustawy lub nakazy) tego nie zabraniają [kan. 1058]. W kontekście ustawodawcy kościelnego należy wskazać, że jest to uprawnienie każdej osoby uznane przez Kościół, a nie nadane przez prawodawcę kościelnego.

Według prawa naturalnego i prawa rzymskiego małżeństwo to związek
mężczyzny i kobiety, zespalający ich na całe życie

HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

Warto pamiętać, że z prawa naturalnego wynika, że każdy może decydować samodzielnie o stanie życia, w jakim chce egzystować, i dlatego jest to prawo podstawowe dla osoby ludzkiej. Stąd w praktyce duszpasterskiej nie można odmówić asystowania przy zawieraniu małżeństwa sakramentalnego lub tylko kanonicznego (strona katolicka z niekatolicką nieochrzczoną), jeśli narzeczeni (kobieta i mężczyzna) są właściwie przygotowani, usposobieni (intencja zawarcia prawdziwego i pełnego małżeństwa) i właściwie o to proszą.
Kościół rozeznaje te wymogi w toku kanonicznego badania narzeczonych i weryfikuje poszczególne elementy i przymioty konieczne do zaistnienia autentycznej zgody małżeńskiej.
Trzeba pamiętać, że małżeństwo ma swoje korzenie w prawie naturalnym, w najstarszych prawach religijnych, według których Bóg udziela małżonkom możliwości udziału w stworzeniu nowego życia ludzkiego. Nie można odebrać tego prawa podstawowego, chyba że z bardzo ważnych powodów.

Stąd Kościół daje możliwość zawierania małżeństwa także w innych obrządkach, kiedy jedno z nupturientów należy do innej wspólnoty, jednak z zachowaniem publicznej formy obowiązującej w danym Kościele. Szczegóły są zawarte w Instrukcjach KEP i KPK. Prawo kościelne i prawodawca świecki mogą zabraniać zawarcia małżeństwa, gdy istnieje poważna wątpliwość, że planowany związek będzie ukierunkowany na realizację dóbr związanych z małżeństwem.
Dzieje się tak, gdy między nupturientami ujawni się lub istnieje choćby jedna przeszkoda [12 przeszkód kanonicznych i 8 okoliczności (przesłanek) powodujących nieważność związku w prawie cywilnym]. Kanoniczne badanie przedślubne ma szerszy zakres, więc można uznać, że jeśli nie stwierdzi się przeszkód kanonicznych, to nie występują też przesłanki cywilne wzbraniające zawarcia małżeństwa.
Współczesne systemy prawa małżeńskiego opierają się na przesłankach istotnych dla prawa naturalnego i prawa rzymskiego, choć coraz częściej w społecznościach realizuje się uchwalanie norm umożliwiających rejestrację tzw. związków partnerskich, które z kolei uzurpują sobie prawo do zrównania ich statusu z klasycznym małżeństwem oraz do korzystania z praw należnych prawowitym małżonkom.
Warto zaznaczyć, że w normach prawa naturalnego i prawa rzymskiego małżeństwo zostało jasno zdefiniowane wyłącznie jako związek mężczyzny i kobiety, zespalający nupturientów na całe życie. Modestyn wskazał, że to zespolenie mężczyzny i kobiety obejmuje integralnie całe życie i oparte jest na tworzeniu wspólnoty na fundamencie praw Boskich i ludzkich, a Konstytucje Justyniana postrzegały małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety obejmujący niepodzielną wspólnotę całego życia. Warto dodać, że prawo wieczne objawia się poprzez nakazy prawa naturalnego, które poznaje rozumna natura ludzka i realizuje je przez rozumne działania człowieka.
Przyczyną sprawczą małżeństwa kobiety i mężczyzny jest zgoda obydwu stron, zdolnych do wyrażenia jej w sposób świadomy i dobrowolny, także w wymiarze prawnym. Przedmiotem aktu zgody jest aktualna wola wzajemnego oddania się i wzajemnego przyjęcia małżonków w celu stworzenia trwałej wspólnoty całego życia. Sami zaś małżonkowie stają się podmiotem zgody małżeńskiej, którą muszą wyrazić zgodnie z przepisami prawa. Jest to konieczne do uznania ważności aktu zawarcia małżeństwa. Dlatego zgoda musi być równoczesna, bezwarunkowa, wyrażona wobec świadka urzędowego i dwóch świadków zwykłych, musi być czytelna i zamanifestowana na zewnątrz, a nie tylko wewnętrzna.

Warto pamiętać, że skutki wyrażonej zgody małżeńskiej nie podlegają już woli nupturientów, są ściśle określone przez prawo cywilne, jak i kanoniczne.
Zawarte małżeństwo rodzi prawne skutki i istotne obowiązki, które nupturienci muszą zaakceptować.
Małżeństwa mieszane
i zróżnicowane religijnie
Coraz częściej mamy do czynienia z zawieraniem małżeństw mieszanych [kan. 1124-1129]. Jest to małżeństwo między ważnie ochrzczonymi, z których mężczyzna bądź kobieta należą do Kościoła katolickiego [ochrzczona w Kościele lub do niego przyjęta].
Druga osoba przynależy do innej wspólnoty religijnej, niemającej jedności z Kościołem katolickim. Prawo kościelne formalnie zabrania zawierania takich małżeństw, gdyż w przekonaniu i praktyce życia w takiej społeczności strona katolicka może być narażona na stan oziębłości religijnej, a ponadto tak zróżnicowana wspólnota nie daje możliwości stworzenia harmonijnej i trwałej wspólnoty życia. Różnice religijne i wyznaniowe należą do najbardziej wrażliwych w budowaniu pełnej jedności życia. Jednakże Kościół nie chce zabraniać wiernym korzystania z naturalnego prawa do założenia rodziny i wychowania potomstwa. Wymagana zgoda biskupa [nihil obstat – kan. 1071] ma na celu wyczerpanie wszystkich możliwości, aby okoliczności zawierania małżeństwa i wzajemne zobowiązania stron stały się trwałym fundamentem dla nowej wspólnoty życia, także w wymiarze religijnym.
Przeprowadzenie szczegółowej procedury w tym zakresie pozostawia się proboszczom w czasie kanonicznego badania narzeczonych.
Natomiast małżeństwo katolika z osobą nieochrzczoną [muzułmanin, żyd, wyznawca religii niechrześcijańskich, mormoni itp.] nie jest małżeństwem mieszanym, tylko małżeństwem osób o różnej przynależności religijnej.
Ma tutaj zastosowanie przeszkoda różności religii, od której do ważności małżeństwa musi zostać udzielona dyspensa przez biskupa diecezjalnego [kan. 1086]. Strona katolicka winna złożyć zobowiązanie, że będzie strzegła swej wiary i w niej wychowa potomstwo, a strona nieochrzczona winna zaakceptować cele i obowiązki małżeńskie.
Również w tych małżeństwach bardzo trudno osiągnąć stan harmonijnego budowania jedności i nierozerwalności małżeńskiej oraz zgody co do wychowania wspólnego potomstwa. Trudności w takich związkach są bardzo realne, dlatego Kościół daje pod poważną rozwagę nupturientów te wszystkie kwestie, które mogłyby w przyszłości uniemożliwić tworzenie trwałej wspólnoty całego życia. Jednak decydująca w tym zakresie jest wola nupturientów i ich deklaracje.