PAWEŁ WRÓBLEWSKI

Wrocław

Rok Pamięci o Reformacji

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji. W ten sposób uczczono obchodzoną przez środowiska protestanckie rocznicę 500-lecia ogłoszenia przez augustiańskiego zakonnika Marcina Lutra 95 tez, które to wydarzenie uznawane jest za początek Reformacji. Integralną częścią uchwały jest rezolucja, w której radni, nie zapominając o tragicznych okolicznościach początków ruchów reformacyjnych, podkreślili ich znaczenie dla naszego regionu.
Jubileusz 500-lecia Reformacji to okazja, aby współcześni Dolnoślązacy dowiedzieli się, jak luteranizm przez stulecia kształtował  tożsamość naszego regionu. Ewangelicy byli bardzo zaangażowani w proces pojednania polsko-niemieckiego. Ślady dawnej działalności luterańskiej wspólnoty odnajdujemy dziś w zabytkach: Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy są do dziś jedynymi sakralnymi obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, stanowiąc dobro i dumę naszego regionu. Świdnicki Kościół Pokoju odwiedzali zarówno turyści, jak ambasadorowie państw rezydujących w naszym kraju, Dalajlama XIV czy szwedzka Para Królewska. Dziś ewangelicy zaangażowani są w wiele prospołecznych przedsięwzięć, np. Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu prowadzi przedszkola, szkoły dla niepełnosprawnej młodzieży, domy opieki, a Ekumeniczna Stacja Opieki – wspólne dzieło Caritas Archidiecezji Wrocławskiej (Kościoła katolickiego), Diakonii Diecezji Wrocławskiej (Kościoła ewangelicko-augsburskiego) i Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” (Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) – współpracuje w dziedzinie opieki społecznej i zdrowotnej. Parafie ewangelickie na terenie Dolnego Śląska zaangażowane są w rozwój kultury i tożsamości regionu. Ze środowiska ewangelickiego wywodzi się wiele dolnośląskich osobistości, jak choćby H. Tomaszewski – tancerz, mim, choreograf, reżyser, pedagog, założyciel i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy, H. Kajzar – dramatopisarz, reżyser i eseista, czy prof. J. Pellar – wieloletni Kierownik I Katedry Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ceniony naukowiec, wybitny lekarz i organizator opieki nad dzieckiem na terenie Dolnego Śląska, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń pediatrów. Na dziedzińcu wrocławskiego kościoła św. Elżbiety stoi pomnik D. Bonhoeffera, niemieckiego duchownego ewangelickiego, wybitnego teologa straconego za działalność antyfaszystowską na szubienicy w obozie Flossenbürg 9 IV 1945 r.
Z tego krótkiego przeglądu dorobku ewangelickiej wspólnoty widać, jak znacząco wpisała się w kulturową i materialną różnorodność dolnośląskiej społeczności. Podjęta przez sejmik uchwała jest wyrazem uznania roli i wkładu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w życie Dolnoślązaków, a także jego znaczenia i pozycji w dzisiejszej społeczności Dolnego Śląska.