Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
styczeń 2017

W dotychczasowej praktyce na każdy miesiąc były przewidziane dwie papieskie intencje w ramach Apostolstwa Modlitwy: ogólna i ewangelizacyjna, zwana też misyjną. Czytelnicy „Nowego Życia” mogli w każdym numerze znaleźć komentarz do obydwu intencji. Teraz nastąpiła zmiana.
W oficjalnym piśmie Stolicy Apostolskiej, jakim jest wydawane także w języku polskim „L’Osservatore Romano”, w numerze 3–4 z 2016 r. są podane i podpisane przez papieża Franciszka z datą 3 stycznia 2016 r. intencje na poszczególne miesiące 2017 roku.

Na każdy miesiąc podana jest tylko jedna intencja – naprzemiennie ogólna i ewangelizacyjna. Intencje Apostolstwa Modlitwy będą uaktualniane każdego miesiąca. Ojciec Święty chce w ten sposób polecać w modlitwie wiele trudnych spraw bieżących w Kościele i świecie.
Do chwili przygotowywania styczniowego numeru „Nowego Życia” do druku nie pojawiły się informacje zawierające sformułowanie drugiej intencji, dlatego publikujemy komentarz tylko do intencji podanej przez papieża.

E W A N G E L I Z A C Y J N A / M I S Y J N A

ABY WSZYSCY CHRZEŚCIJANIE, DOCHOWUJĄC WIERNOŚCI
NAUCZANIU PANA, ANGAŻOWALI SIĘ, PRZEZ MODLITWĘ I MIŁOŚĆ
BRATERSKĄ, NA RZECZ PRZYWRÓCENIA PEŁNEJ JEDNOŚCI
KOŚCIELNEJ I WSPÓŁPRACOWALI, MIERZĄC SIĘ Z AKTUALNYMI
WYZWANIAMI STOJĄCYMI PRZED LUDZKOŚCIĄ

JÓZEF WOLNY/FOTO GOŚĆ

Jednym z ważnych akcentów w życiu Kościoła w styczniu jest kwestia ekumenizmu. Każdego roku między 18 a 25 stycznia, czyli pomiędzy dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W tym nurcie trzeba widzieć papieską intencję.
Warto zwrócić uwagę na środki, które wskazuje papież w staraniach o pełną jedność wyznawców Jezusa Chrystusa: modlitwa i miłość braterska. Na pierwszym miejscu został podkreślony ekumenizm modlitwy. Jan Paweł II w encyklice poświęconej sprawie ekumenizmu (Ut unum sint) tak wyjaśniał znaczenie modlitwy dla jedności chrześcijan: „Gdy chrześcijanie modlą się razem, wówczas cel, jakim jest zjednoczenie, wydaje się bliższy. Długa historia chrześcijan, znaczona wielorakim rozbiciem, wydaje się jakby układać na nowo, dążąc do Źródła swej jedności, którym jest Jezus Chrystus.

On jest «wczoraj i dziś, ten sam także na wieki!» (Hbr 13, 8). We wspólnocie modlitwy Chrystus jest rzeczywiście obecny: modli się «w nas», «z nami» i «za nas». On przewodzi sam naszej modlitwie w tym Duchu Pocieszycielu, którego przyobiecał i dał Kościołowi, kiedy go ustanowił w jego pierwotnej jedności, jeszcze w jerozolimskim wieczerniku” (n. 22). Niech więc nie zabraknie naszej modlitwy o jedność uczniów Chrystusa. Każdy z nas, niezależnie od wieku, zdolności itd., może podjąć wołanie o przywrócenie pełnej jedności kościelnej.
Drugim środkiem wskazanym przez papieża Franciszka jest miłość braterska. Należy za Janem Pawłem II powtórzyć, że celem kontaktów między chrześcijanami na płaszczyźnie ekumenicznej nie jest tylko wzajemne poznanie się i dialog, ale podjęcie „wszelkiej możliwej współpracy praktycznej na różnych płaszczyznach: duszpasterskiej, kulturowej, społecznej, a także w dawaniu świadectwa orędziu ewangelicznemu” (Ut unum sint, n. 40).

KS. BOGDAN GIEMZA