MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA

Prawa i obowiązki wszystkich wiernych

część 1.

Dzieckiem Bożym człowiek staje się przez chrzest święty, w którym otrzymuje
nadprzyrodzoną godność. Dlatego wszyscy ochrzczeni stanowią Lud Boży i są ze sobą
powiązani więzami wiary i miłości. Relacje w tak ukonstytuowanym Ludzie Bożym
opierają się na zasadzie równości i koniecznym poszanowaniu wzajemnej godności.

KS. WIESŁAW WENZ

wwenz@archidiecezja.wroc.pl

Wierni to ci, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i ustanowieni Ludem Bożym, a także uczestnikami Jego potrójnej misji – kapłańskiej, prorockiej i królewskiej i powołani do pełnienia tej misji, jaką Bóg zlecił Kościołowi w świecie [kan. 204§1]. Istotne elementy zawarte w definicji wskazują na chrzest (w wymiarze teologicznym i kanonicznym), który jest wydarzeniem skutkującym w sferze prawa kościelnego, jak i w sferze duchowej. Chrzest sprowadza określone skutki w życiu człowieka, a mianowicie: wszczepia w Chrystusa – powstaje więź między ochrzczonymi a samym Chrystusem, wierny otrzymuje nowy wymiar egzystencji, stając się dzieckiem Bożym, co potwierdza fakt niezatartego znamienia, a samo wszczepienie w Chrystusa otwiera nowe perspektywy duchowego rozwoju i bliskości przez przyjmowanie sakramentów; sprawia przynależność do Ludu Bożego – ta możliwość przynależności jest skierowana do wiernych całego świata, każdy bowiem człowiek jest powołany, aby otrzymać godność nadprzyrodzoną, a wszyscy ludzie co do tej godności są sobie równi; daje udział w potrójnej misji Chrystusa – prorockiej, kapłańskiej i królewskiej.
Dopełnieniem pozycji wiernego jest prawda, że Kościół Chrystusa został powołany jako integralna wspólnota, która nieprzerwanie trwa w Kościele katolickim, kierowanym przez papieża i biskupów. Jest to nie tylko społeczność ludzka, ale i wspólnota (społeczność duchowa), mająca oprócz wymiaru widzialnego – wymiar niewidzialny.
Prawda, że Kościół Chrystusowy trwa w Kościele katolickim [kan. 204§2], nie neguje przekonania, że w innych kościołach nie ma zbawienia, ale podkreśla, iż w Kościele katolickim zostały złożone przez Chrystusa w depozycie wszystkie środki zbawienia.
Stąd kryteriami przynależności są: wiara – akceptacja prawd głoszonych w Kościele, udział w sakramentach świętych oraz poddanie się zwierzchnictwu w Kościele jako wskazujące na pozostawanie w pełnej wspólnocie Kościoła katolickiego [kan. 205]. Do Kościoła Chrystusa przynależą też inne wspólnoty wiernych, stąd mówi się o pełnej i niepełnej przynależności do Kościoła Bożego. Pełna więź może być zerwana przez apostazję – całkowite odpadnięcie od wiary; herezję – odrzucenie istotnej prawdy wiary, lub schizmę – odrzucenie zwierzchnictwa Biskupa Rzymu. Dlatego prawodawca kościelny wskazał, że ustawom kościelnym podlegają ci, co zostali ochrzczeni w Kościele katolickim i nie wystąpili z niego formalnym aktem, lub ci, którzy zostali do niego przyjęci i z niego nie wystąpili [kan. 11]. Stąd nie mogą uczestniczyć w pełni w życiu Kościoła wierni, którzy z niego wystąpili lub trwają np. w karach kościelnych. Takie osoby mogą jednak przynależeć do stowarzyszeń kościelnych prywatnych, ale nie do publicznych. Chrzest jest źródłem osobowości prawnej w Kościele.
Obowiązki i prawa wszystkich wiernych
Obowiązki i prawa wiernych mają swoje zaczepienie w naturze człowieka i jego godności. Kodeks Prawa Kanonicznego akcentuje, iż źródłem

LUD BOŻY W KPK

Kodeks Prawa Kanonicznego tematowi Lud Boży poświęcił II Księgę [od kan. 204], w której zawarł najistotniejsze elementy nauki o Kościele Soboru Watykańskiego II, stanowiące normy o wiernych, o ustroju hierarchicznym oraz o instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego. Termin Lud Boży został zaczerpnięty z Listów Apostolskich św. Pawła i wskazuje na Lud będący kontynuacją ludu wybranego ze Starego Testamentu. Do Nowego Ludu Bożego przynależą wszyscy ludzie, podczas gdy naród wybrany tworzyli wyłącznie Izraelici.
Na zdjęciu: Modlitwa Ludu Bożego – fragment epitafium Nicolausa Uthmanna z rodziną z kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (1545 r.)

JÓZEF WOLNY/FOTO GOŚĆ

praw i wolności jest godność naturalna i nadprzyrodzona człowieka, a fundamentalną zasadą równości jest chrzest, z racji odrodzenia w Chrystusie, stąd wierni są sobie równi co do godności i działania.
Również każdy, zgodnie z pozycją kanoniczną i pełnionym urzędem w Kościele, współpracuje w dziele budowy Ciała Chrystusowego. Obowiązki są w Kościele akcentowane na pierwszym miejscu, bo przez chrzest wierny otrzymuje nową godność i zostaje włączony w Chrystusa. Kolejnym krokiem jest wolna akceptacja nauki Chrystusa i jego prawdy. Za tą akceptacją idzie konieczność wprowadzania w życie jego nakazów. To z aktu osobistej akceptacji wynikają obowiązki.
OBOWIĄZKI WSZYSTKICH WIERNYCH (duchownych i świeckich): współpraca w budowaniu wspólnoty Kościoła [kan. 208]; zachowanie wspólnoty z Kościołem powszechnym i partykularnym [kan. 209]; akceptacja i spełnianie obowiązków płynących z tej przynależności z należytą pilnością [kan. 209§2]; starać się o świętość własną i Kościoła, co może łączyć się z prawem wiernego do żądania pomocy ze strony Kościoła, aby mógł wzrastać w świętości [kan. 210]; współpracować z innymi, aby zbawienie dotarło do wszystkich – obowiązek ewangelizacji świata [kan. 211]; misje i obowiązek posłuszeństwa wobec pasterzy Kościoła w dziedzinie nauczania prawd wiary i kierowania [kan. 212]. Nie jest to ślepe posłuszeństwo, które zwalniałoby z własnej odpowiedzialności czy roztropności; obowiązek zaradzania potrzebom Kościoła w sprawach kultu Bożego, dzieł apostolstwa, dzieł miłości i miłosierdzia, utrzymania duchownych, obowiązek zachowania sprawiedliwości społecznej [kan. 222§1-2]. Nie chodzi tu tylko o postawę wspierania, ale też o dynamiczne realizowanie sprawiedliwości.
Zasadniczo zachowanie sprawiedliwości należy zarówno do Kościoła, jak i do państwa. Państwo akcentuje jednak ład zewnętrzny, a Kościół stara się wskazać na osobę jako największą wartość.
Warto dopowiedzieć, że w Kodeksie występują także przepisy zobowiązująco-uprawniające, a więc zawierające w sobie i obowiązki, i prawa wiernych.

PRAWA WSZYSTKICH WIERNYCH: prawo wiernych do przedstawiania duchownym własnych potrzeb i życzeń (zwłaszcza duchowych) oraz Kościoła [kan. 212§2]. Muszą opierać się na zasadzie nienaruszalności wiary i obyczajów, a także należnym szacunku wobec duchownych. Duchowni zaś, podejmując decyzje, winni te potrzeby uwzględnić; prawo do otrzymywania od pasterzy pomocy z dóbr Kościoła – nauczanie i sakramenty [kan. 213]; prawo do sprawowania kultu Bożego pod kierunkiem pasterzy i do uprawiania własnych form pobożności (zgodnych z nauczaniem Kościoła), np. w ramach ruchów religijnych [kan. 214]; prawo do zakładania stowarzyszeń dla realizowania celów pobożności, apostolskich lub charytatywnych, a także prawo do kierowania nimi i odbywania zebrań [kan. 215]; prawo do własnej inicjatywy, zgodnej ze stanem i pozycją dla apostolatu w świecie [kan. 216]; prawo do religijnego wychowania, obejmującego dziedziny: naturalną – wychowanie do dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej; nadprzyrodzoną – poznanie i przeżywanie tajemnicy zbawienia [kan. 217]; prawo do wolności w uprawianiu nauki i poszukiwań naukowych, jednak w posłuszeństwie Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła [kan. 218]; prawo do wolności w wyborze stanu życia – wolność od przymusu fizycznego i moralnego [kan. 219];

prawo do nienaruszalności dobrego imienia i ochrony własnej intymności [kan. 220]; dobre imię – wg św. Tomasza to dobro najcenniejsze: jako dobra opinia, honor, szacunek jest wypracowywane przez lata swym dobrym postępowaniem. Nie można go naruszać nawet w okolicznościach, gdy ktoś dopuścił się zła, wtedy można wnieść na niego skargę i orzec stan po udowodnieniu winy. Natomiast własna intymność – to dobro duchowe, obejmujące naszą psychikę, życie duchowe, przeżycia, uczucia, które nie są na zewnątrz znane. Naruszenie naszego dobra psychicznego może dokonać się tylko za zgodą osoby, której dotyczy; prawo do obrony i dochodzenia swych praw [kan. 221]. Naruszenie praw może być ze strony osób fizycznych, ale i Kościoła.
Wierny może dochodzić swych praw przed właściwym trybunałem.
Mogą być sądzeni wg prawa, z zachowaniem słuszności (aequitas) – wyższej sprawiedliwości, a kary mogą być na nich nakładane tylko z zachowaniem przepisów prawa; prawo do korzystania z praw w Kościele [kan. 223] – wierny musi mieć na uwadze dobro wspólne, prawa innych, musi dbać o wypełnianie swych obowiązków wobec innych, Kościół może się domagać, aby wierni z umiarem korzystali ze swych praw [kan. 223§2].