Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
październik 2016

Na łamach „Nowego Życia” pragniemy zachęcić Czytelników
do włączenia się w formę apostolstwa dostępną każdemu, a jest nią modlitwa.
Idea Apostolstwa Modlitwy zrodziła się w XIX stuleciu we Francji wśród jezuitów i szybko znalazła
uznanie w Kościele powszechnym, w tym w Kościele w Polsce. Krajowy Sekretariat Apostolstwa
Modlitwy w Polsce znajduje się w Krakowie, ul. Kopernika 26, przy bazylice Najświętszego Serca
Jezusowego, w której posługują księża jezuici (strona internetowa: www.ampolska.co). Każdego roku
papież, który stoi na czele Apostolstwa Modlitwy, wyznacza na każdy miesiąc dwie intencje: ogólną,
dotyczącą problemów całego Kościoła, i misyjną, związaną z ewangelizacją.

O G Ó L N A

ABY DZIENNIKARZE W SWOJEJ PRACY
ZAWODOWEJ KIEROWALI SIĘ ZAWSZE
SZACUNKIEM DLA PRAWDY
I SILNYM POCZUCIEM ETYKI

Św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio o stałej aktualności posłania misyjnego wskazał na obszary kulturowe, które nazwał współczesnymi „areopagami”.
Odwołał się przy tym do działalności św. Pawła Apostoła.
Przybywszy do Aten, udał się on na areopag, gdzie głosił Ewangelię, używając języka odpowiedniego i zrozumiałego w tym środowisku (por. Dz 17, 22-31). Areopag był dla mieszkańców stolicy Grecji ośrodkiem kultury i dziś można go uznać za symbol nowych miejsc, w których należy głosić Ewangelię. Na pierwszym miejscu wśród współczesnych areopagów wymienił papież świat środków społecznego przekazu, „który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, «światową wioskę»”. I zauważa dalej Ojciec św., że „środki społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Przede wszystkim, nowe pokolenia wzrastają w świecie uwarunkowanym przez mass-media” (nr 37c). Media określa się nieraz jako „czwartą władzę”, mając na uwadze ważną funkcję, jaką pełnią one w społeczeństwie, obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
Biorąc pod uwagę tak wielkie znaczenie mediów dla życia człowieka, należy tym bardziej zabiegać o to, aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.
Niestety, bywa, że dziennikarze łamią zasady etyczne, manipulując przekazywanymi informacjami i odbiorcami.
Dlatego tak ważna i tak aktualna jest ta intencja modlitwy.

E W A N G E L I Z A C Y J N A / M I S Y J N A

ABY ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY
ODNOWIŁ WE WSZYSTKICH
WSPÓLNOTACH CHRZEŚCIJAŃSKICH
RADOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZWIĄZANE Z GŁOSZENIEM
EWANGELII

Należy przypomnieć, że Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony przez papieża Piusa XI w 1926 roku i przypada w przedostatnią niedzielę października.
Kościół w Polsce obchodzi go jako Niedzielę Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Intencja misyjna na miesiąc październik, zapraszająca do odnowienia we wspólnotach Kościoła odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii, nawiązuje do myśli, którą św. Jan Paweł II wyraził słowami: „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana!” (Encyklika Redemptoris missio, nr 2).
Przesłanie papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny nosi tytuł: „Kościół misyjny, świadek miłosierdzia”. Papież wezwał w nim do odważnego pójścia na wszelkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii.
Nawiązując do przeżywanego w Kościele katolickim Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Ojciec św. zauważył, że obchody tego Jubileuszu rzucają również światło na Światowy Dzień Misyjny 2016: „zaprasza nas [on] do spojrzenia na misję ad gentes jako wspaniałe, ogromne dzieło miłosierdzia, zarówno co do ducha, jak i co do ciała”.
Wszyscy uczniowie Jezusa są zaproszeni do „wyjścia” jako uczniowie-misjonarze, „każdy oddając na tę służbę swoje talenty, swoją kreatywność, swoją mądrość i doświadczenie, aby nieść orędzie Bożej czułości i współczucia całej rodzinie ludzkiej”.
Zachęcam do lektury papieskiego przesłania, by pełniej zrozumieć osobistą i wspólnotową odpowiedzialność za działalność misyjną Kościoła.

KS. BOGDAN GIEMZA