MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA

Katechumenat – nowe tchnienie wiary i młodość życia w Chrystusie

Światowe Dni Młodzieży ujawniają zawsze niezwykły powiew Ducha Bożego,
który staje się dla wielu niewierzących inspiracją do rozpoczęcia własnej drogi wiary.

KS. WIESŁAW WENZ

wwenz@archidiecezja.wroc.pl

Historia ŚDM potwierdza, że Duch Boży posługuje się młodymi w ewangelizacji innych młodych, szczególnie przez autentyczne świadectwo ich życia, co ujawniają szczere rozmowy i apostolska otwartość na moc Słowa Życia. Poruszenie wewnętrzne, natchnienie, myśl lub doświadczenie obecności Boga w myślach i w sercu prowadzą nie tylko do postawienia pytania o osobistą wspólnotę z Bogiem, choćby jej do tej pory nie było, ale i o kształt tego doświadczenia w sercu i umyśle na przyszłość.
Najtrwalsze zaszczepienie mocy Ducha dokonuje się w kontakcie ze wspólnotą Ludu Bożego, w której działa Duch i ożywia codzienność życia świadków Prawdy.
Zaproszenie do wspólnoty Kościoła
„Duch tchnie, kędy chce”, co oznacza, że porusza serca i umysły osób poszukujących prawdy i ziarna życia wiecznego, wskazując im na Chrystusa i Jego Kościół. Normy prawne Kościoła opisują Kościół i jego misję w realizowanej historii zbawienia, prezentując Go jako wspólnotę Ludu Bożego, Ciała Chrystusa, Świątynię Ducha Świętego, które to pojęcie unaocznia fakt, że Pan Bóg wybrał swój lud jako wspólnotę i że jej przeznaczeniem jest udział w Królestwie Bożym, które przez samego Boga zostało ustanowione na ziemi, które musi dalej się rozwijać, aż do chwili końca czasów, gdy zostanie przez Niego zakończone. Położenie akcentu na związanie Kościoła w wymiarze prawnym z historią zbawienia wskazuje, że przepisy kościelne też zostały w ten proces włączone jako rzeczywistość dynamiczna. Wskazują na Christifideles – wiernych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i poprzez chrzest zostali wcieleni w Chrystusa i ukonstytuowani jako Lud Boży. Znamienne jest ukazanie podwójnego znaczenia chrztu: odrodzenie w Chrystusie oraz włączenie do Kościoła [kan. 849], co jest uwypuklone w uczestnictwie wiernych w potrójnym posłannictwie Chrystusa: w munus Christi sacerdotalis, prophetici et regalis, które z racji chrztu przystoi każdemu ochrzczonemu, stając się jego uczestnictwem bezpośrednim, uzdalniającym i powołującym go do wypełnienia misji całego Kościoła przez własny udział, który w sakramencie bierzmowania zostaje wzmocniony siłą Ducha Świętego, a Chrystus powierza im samym realizację specjalnego apostolatu, co wyrażają przepisy prawne w zakresie fundamentalnych praw i obowiązków dla wszystkich wiernych [kan. 208–223].
Wezwanie do pełnej jedności
Prawodawca Kościelny precyzuje, że katechumeni są w specjalny sposób złączeni z Kościołem, oni bowiem pod natchnieniem Ducha Świętego wyrazili pragnienie i wolę włączenia ich do wspólnoty Kościoła oraz otworzyli się na dar życia wiarą, nadzieją i miłością, których praktykę podjęli w szczególnej jedności z Kościołem, który ich wspiera i uznaje za swoich [kan. 206§1]. Wg prawa katechumeni jako nieochrzczeni formalnie nie należą jeszcze do Ludu Bożego [kan. 204] i nie nabyli osobowości w Kościele Chrystusa [kan. 96], dlatego nie mają w Kościele praw i obowiązków przynależnych wiernym. Jednak ze względu na więź Ducha są związani z Kościołem w szczególny sposób – Kościół wspiera ich jako swoich [kan. 206§1], przyznając im różne przywileje, które w istocie przysługują wyłącznie ważnie ochrzczonym.
Na podstawie takiego przyporządkowania do Kościoła katechumeni są przedstawiani w odniesieniu do wiernych ochrzczonych, Christifideles, co ujawniają teksty soborowe, stwierdzając, że ze względu na swoje pragnienie włączenia do Kościoła [konstytucja Lumen Gentium nr 14] należą już oni do Domu Chrystusa [dekret Ad Gentes nr 15]. Dlatego Ojcowie Soborowi zażądali dopuszczania osób do katechumenatu w formie liturgicznej, wprawiania ich w życie chrześcijańskie oraz stopniowe wprowadzanie w życie wiary, w  liturgię i wspólnotę Ludu Bożego [kan. 851,1], co miało się dokonywać przez stopniowe wszczepianie nieochrzczonego dorosłego w życie wspólnoty Kościoła [kan. 788]. Prawdziwa łączność katechumena z Kościołem powstaje zgodnie z kan. 788§1 jednej strony poprzez oświadczenie woli dorosłego kandydata do chrztu: co warunkuje przyjęcie go do przedkatechumenatu i katechumenatu oraz rejestracji jego nazwiska w księdze katechumenów [kan. 788§1]; z drugiej zaś przez osobisty sposób życia, który rzeczywiście odpowiada jego woli. Jeżeli kandydat do chrztu został wystarczająco pouczony o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijanina [kan. 788§2] oraz poprzez czas katechumenatu wypróbowany w chrześcijańskim sposobie życia, może, po tym, jak żałował za swoje grzechy, zostać ochrzczony [kan. 865§1].
Katechumeni, jako jeszcze niewszczepieni we wspólnotę Kościoła przez chrzest, nie są związani powszechnymi prawami kościelnymi [kan. 11]. Mogą jednak otrzymać pewne przywileje, o których mówi Prawodawca w kan. 206§2, jednak te muszą być wymienione w przepisach kościelnych.

Katechumenat – to forma przygotowania dorosłych
do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego
wtajemniczenia: chrztu, bierzmowania i Eucharystii

MARCIN MAZUR

Ma to miejsce w KPK tylko w dwóch przypadkach: katechumeni mogą przyjmować błogosławieństwo Kościoła [kan. 1170] oraz należy się im pogrzeb katolicki [kan. 1183§1].
Taki porządek prawny zobowiązuje Konferencję Biskupów w ramach ustalanych przez nią norm o katechumenacie do określenia uprawnień dla katechumenów i obowiązków, jakie w ramach powyższego porządku są na nich nakładane [kan. 788§3]. Należy wskazać, że co do pogrzebów kościelnych katechumeni zostali zrównani z wiernymi [kan. 1183§1], choć niektórzy utrzymują, że zostali oni w tym zakresie zrównani z dziećmi zmarłymi przed chrztem, których rodzice zamierzali je ochrzcić. Zrównanie to nie jest doskonałe, gdyż na pogrzeb dziecka nieochrzczonego może zezwolić Ordynariusza miejsca [kan. 1183§2], natomiast katechumeni mają uzasadnione roszczenie prawne w zakresie pogrzebu kościelnego, jasno bowiem zadeklarowali wolę włączenia ich do wspólnoty Ludu Bożego, co wyraźnie ukazuje pragnienie pełnego uczestnictwa w jedności wiary jako łaski Trójjedynego Boga. Stąd katechumeni są bardziej uzdolnieni do skorzystania z tych przywilejów Kościoła niż inni nieochrzczeni, którym Kościół przyznaje prerogatywy na różne sposoby [LG nr 16]. Jest jasność w tym, że kościelnymi przepisami nieochrzczeni nie są związani [kan. 11], jednak w poszczególnych kwestiach są oni niejako objęci zakresem przepisów Kościoła katolickiego: gdy chcą ważnie poślubić nupturienta katolickiego [przeszkoda małżeńska z racji różnej wiary kan. 1086], co do ważności małżeństwa z nieochrzczonym przez dopełnienie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa [kan. 1117], co do rozwiązania małżeństwa in favorem fidei [kan. 1143]. Należy też wskazać, że nieochrzczeni mają prawo zaskarżenia małżeństwa przed sądem kościelnym [kan. 1476], mogą, choć sami nie przynależą do Kościoła przez chrzest, udzielać chrztu w stanie konieczności (niebezpieczeństwa śmierci kandydata), jeżeli mają właściwy zamiar i przeprowadzą go we właściwy sposób [kan. 861]. Natomiast nie zostało ostatecznie wyjaśnione w przepisach, czy nieochrzczeni mogą sprawować jeszcze inne funkcje w społeczności eklezjalnej: co do przyjmowania sakramentaliów [kan. 1170], pogrzebu kościelnego [kan. 1183§2], dopuszczenia w procesach jako pełnomocników i adwokatów [kan. 1483], świadków przy zawieraniu małżeństwa [kan. 1108§1], w procesach kościelnych [kan. 1549, 1550].
Nowe życie w Chrystusie
Katechumen przez ważnie przyjęty chrzest zostaje wszczepiony w Chrystusa i przyjęty do wspólnoty Ludu Bożego, a więc zostaje włączony do Kościoła Bożego. Prawodawca uświadamia, że w pełnej wspólnocie Kościoła pozostają na ziemi wierni ochrzczeni, którzy w jego widzialnym organizmie łączą się z Chrystusem więzami wyznawania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego [kan. 205].
Wyznawanie tej samej wiary to nie tylko zrozumienie Składu Apostolskiego i nicejsko-konstantynopolskie wyznania wiary, ale też wszystko, co jest definiowane jako nieomylna Nauka Kościoła i co przedłożone jest do wierzenia przez Urząd Nauczycielski Kościoła [kan. 750]. Wspólnota sakramentów jako ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi znaki i środki, które wyrażają i umacniają wiarę, oddają chwałę Bogu i powodują zbawienie ludzkości [kan. 840]. Kościół katolicki w depozycie wiary ma siedem Sakramentów: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystię, Pokutę, Namaszczenie chorych, Kapłaństwo i Małżeństwo. Są one te same w całym Kościele i należą do dóbr powierzonych mu przez Boga [kan. 841]. Natomiast poddanie pod hierarchiczną władzę Kościoła: potestas regiminis mają wg nauki Kościoła katolickiego z Bożego ustanowienia Papież i Biskupi, którzy jako następcy Apostołów są przeznaczeni do pasterzowania w Kościele. Nauczanie soborowe wymienia dalsze elementy pełnej przynależności do Kościoła: posiadanie Ducha Chrystusa i przyjęcie całego porządku Kościoła oraz wszystkich w nim zawartych środków zbawienia [LG nr 14], które nie zostały włączone do kan. 205 KPK. Katechumen jako nowy chrześcijanin odkrywa je przez tworzenie więzi z Chrystusem dającym życie wieczne.

Pytania do Autora tekstu prosimy kierować pod adresem:
wwenz@archidiecezja.wroc.pl