MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA

Cześć oddawana Najświętszej Eucharystii

Eucharystia zawiera w sobie całe duchowe bogactwo Kościoła, a w jego codziennym
życiu i posługiwaniu zajmuje centralne miejsce, co Kościół z przekonaniem poświadcza
od momentu ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku w Wielki Czwartek.

KS. WIESŁAW WENZ

wwenz@archidiecezja.wroc.pl

Liczne dokumenty Kościoła ukazują Eucharystię jako sakrament bezpośredniej obecności samego Chrystusa.
Zbawiciel jest w tym sakramencie darem ofiarnym i Pokarmem, mocą którego Kościół ciągle żyje i wzrasta, jest ośrodkiem i celem całego życia sakramentalnego wiernych, jest źródłem i szczytem całego życia Kościoła i sprawowanego kultu, jest ostatecznie centrum wszystkich sakramentów i dzieł kościelnego apostolstwa (KK 11, DP 5),
albowiem „Nasz Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną ofiarę swojego Ciała i Krwi…” (KL 47).
Obowiązki wiernych wobec Eucharystii
Kościelny Prawodawca już na początku tytułu poświęconego Najświętszej Eucharystii w Kodeksie Prawa Kanonicznego zawarł w kan. 898 obowiązki i wynikające z nich prawa wiernego względem sakramentu Eucharystii (bez odpowiednich praw wierny nie mógłby należycie wypełnić swoich obowiązków). Pierwszy obowiązek obliguje każdego wiernego do zachowania postawy szacunku i czci wobec sakramentu Najświętszej Eucharystii. Najbardziej czcigodnemu sakramentowi należy się od każdego wiernego kult i oddanie, wyrażone przez postawę najwyższej religijności, oraz uwielbienie: „Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii, biorąc czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary, z największą pobożnością i często przyjmując ten sakrament i adorując Go z najwyższą czcią” (kan. 898). Zgodnie z wolą prawodawcy można wyraźnie wyodrębnić trzy akty, poprzez które wierny zobowiązany jest okazywać cześć należną Eucharystii. Przede wszystkim powinien brać czynny udział w sprawowaniu świętych Tajemnic naszej wiary. Drugim obowiązkiem jest częste przystępowanie do Komunii św. Trzecim aktem jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymienione obowiązki względem Eucharystii w świetle samych przepisów kanonicznych są wyrazem czci i szacunku, jaki każdy wierny powinien oddawać Chrystusowi obecnemu pod postaciami chleba i wina.
Prawodawca wymaga od wiernych czynnego i świadomego uczestnictwa w świętych obrzędach, zachęcając nade wszystko do częstego przystępowania do stołu Pańskiego, aby każdy mógł karmić się Ciałem i Krwią Zbawiciela. Komunię św. postrzega się bowiem jako dopełnienie udziału w Ofierze Mszy św. i doskonałe w niej uczestnictwo. Kościół pragnie, aby wierni nie traktowali Eucharystii jako przedstawienia, na którym są niemymi widzami i obserwatorami, ale by w czynnościach liturgicznych brali czynny i świadomy udział (KL 48, EM 3, OWMR 1,4). Uczestnicząc w Eucharystii, wierni urzeczywistniają swoją przynależność do Kościoła i jednocześnie realizują swoje powszechne kapłaństwo. Wynika to przede wszystkim z faktu, że sprawowanie Eucharystii jest czynnością samego Chrystusa i Kościoła. W tej bezkrwawej ofierze Chrystus przez posługę kapłana pod postaciami chleba i wina oddaje siebie jako pokarm duchowy (KPK, kan. 898 § 1). Stanowi to podstawę do zachęty i wyjaśniania celu czynnego i świadomego uczestnictwa w Uczcie Eucharystycznej, które najpełniej dokonuje się przez rzeczywistą obecność w Ciele i Krwi Zbawiciela. Obowiązek uczestnictwa we Mszy św., zwłaszcza niedzielnej (KPK, kan. 1247), wywodzi się ze zwyczajów pierwszych gmin chrześcijańskich. Stopniowo prawo zwyczajowe przekształciło się w prawo pisane, nakazując słuchania Mszy św. niedzielnej. Natomiast normy Soboru Trydenckiego nakazywały już czynne uczestnictwo i przyjmowanie Ciała Chrystusa.
Odnosząc się do obowiązku częstego przyjmowania Komunii św., należy przywołać przepisy prawne, które umożliwiają wiernemu przystępowanie do Stołu Pańskiego.
Według KPK z 1983 r. Komunię św. może przyjmować człowiek ochrzczony, któremu prawo tego nie zabrania, o czym mówi kan. 912: „Do Komunii świętej nie wolno dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi oraz trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim (kan. 915), natomiast kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien ani odprawiać Mszy św. (jeśli posiada święcenia przynajmniej prezbiteratu), ani przyjmować Komunii św. bez uprzedniej spowiedzi sakramentalnej (kan. 916)”.
Natomiast dzieci można dopuścić do Komunii św., gdy mają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa (kan. 913 § 1). Ten przepis kościelny stanowi podstawę dopuszczania wiernych do pełnego uczestnictwa w świętych tajemnicach wiary. Dopowiedzeniem jest norma klarownie precyzująca warunki przystępowania do Stołu Eucharystycznego, zwłaszcza zaleca się, aby do Komunii św. wierni przystępowali w czasie sprawowania Mszy św., zaraz po Komunii kapłana. Prawo kościelne dopuszcza też możliwość przyjmowania Komunii św. poza Mszą św. w określonych sytuacjach i z zachowaniem odpowiednich przepisów, wymienia także wiele okoliczności dopuszczających lub zabraniających przystępowania do Komunii św. oraz czas i sposób przyjmowania Ciała i Krwi Pańskiej (pozostawanie w karach kościelnych, brak dyspozycji wewnętrznej, stan grzechu ciężkiego itp.).
Szafarz Najświętszej Eucharystii
Szafarzem, który może sprawować Eucharystię w osobie Chrystusa, jest tylko kapłan ważnie wyświęcony [kan. 900§1]. Natomiast godziwie sprawuje Mszę św. kapłan, któremu prawo kościelne tego nie zabrania i który wiernie przestrzega norm kościelnych [kan. 900§2].

Upoważnia do sprawowania Mszy św. celebret, dokument potwierdzający, że kapłan jest prezbiterem, wolnym od kar kościelnych i upoważnionym dla celebracji Mszy św. Każda Msza św. przyczynia się do zbawienia świata, odprawiając ją codziennie, kapłani wypełniają swoje główne zadanie [kan. 904]. Celebransom mogą pomagać diakoni i świeccy, nie wolno im jednak wypowiadać modlitw i wykonywać czynności właściwych jedynie dla kapłanów [kan. 907].
Natomiast zwyczajnym szafarzem Komunii św. jest biskup, prezbiter i diakon, a nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. jest akolita i wierny ustanowiony do tego specjalnym obrzędem [kan. 910]. Dlatego w czasie Mszy św., kiedy jest sporo wiernych, Komunii mogą udzielać wiernym biskup, kapłani, diakoni, akolici lub świeccy jako nadzwyczajni szafarze Komunii św. Oni również mogą zanosić Ciało Pańskie chorym.
Szafarz sakramentu pokuty i pojednania
Prawodawca rozstrzygnął generalnie, że szafarzem sakramentu pokuty jest tylko kapłan [kan. 965], który może ważnie odpuścić grzechy, kiedy został do tego upoważniony przez władzę kościelną [kan. 966§1], czy to na mocy samego prawa, czy przez ordynariusza miejsca [kan. 969§1].

Św. Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła przypomniał całemu światu, że Kościół żyje dzięki Eucharystii, która jest integralną częścią całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. W Niej sam Zbawiciel jest nieustannie obecny pośród swego ludu, dzięki przeistoczeniu chleba i wina w Ciało i Krew Pańską (Ecclesia de Eucharistia, n. 1). Tą obecnością raduje się Kościół wszystkich czasów, od momentu ustanowienia aż do dnia dzisiejszego. Jest ona nieustanną inspiracją do czynienia głębokiej refleksji nad wielką Tajemnicą chrześcijańskiej wiary oraz zobowiązuje Kościół do podejmowania stałej troski o Święte Postacie (Ciało i Krew Chrystusa) i oddawanie należnej czci i szacunku przez wiernych.

MARCIN MAZUR

Adoracja
Sprawowanie Eucharystii zawsze stanowi ośrodek całego chrześcijańskiego życia. Teologiczno-kanoniczną podstawą jest w tym przypadku prawdziwa i substancjalna obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Dzięki temu Eucharystia staje się sakramentem trwałym. Z tym związany jest trzeci akt, do którego zobowiązuje wiernego KPK w kan. 899, mianowicie adoracja. Jest ona jedną z form kultu eucharystycznego i bezpośrednio wiąże się z zagadnieniem przechowywania Najświętszego Sakramentu, o czym będzie mowa dalej. Poprzez kult eucharystyczny wyrażana jest wiara, że pod postaciami chleba i wina istnieje sakramentalnie Chrystus, któremu winna być oddana należna cześć. Pobożność skłaniająca wiernych do otaczania uwielbieniem obecnego w Eucharystii Jezusa Chrystusa winna zawsze prowadzić do pełniejszego udziału we Mszy św., zwłaszcza w sakramentalnej Komunii św. Osiągnięte w ten sposób zjednoczenie z Chrystusem znajduje swoje przedłużenie w uczestnictwie wiernych w publicznych adoracjach Najświętszego Sakramentu, procesjach eucharystycznych i kongresach eucharystycznych (EE 25).
Umożliwiając wiernym wypełnianie wskazanego obowiązku adoracji, prawodawca zarządził, aby świątynia, w której jest przechowywany Najświętszy Sakrament, była otwarta przynajmniej przez kilka godzin (KPK, kan. 937). Ponadto określił ogólne warunki dokonywania wystawienia Najświętszego Sakramentu, o których traktują też inne wskazania, szczególnie zawierające przepisy liturgiczne (KPK, kan. 941 §§1–2 – 943; EM 59), także poświęcone procesjom eucharystycznym (KPK, kan. 944 §§ 1–2; EM 59). Przepisy Kodeksu nie zawierają żadnych norm odnośnie do kongresów eucharystycznych, które wg Jana Pawła II stanowią szczególną formę kultu oddawanego Najświętszemu Sakramentowi.
Celem kongresów jest przede wszystkim ukazywanie Jezusa Chrystusa całemu światu i zachęta do miłowania Go w eucharystycznej tajemnicy. Kongresy, zwłaszcza międzynarodowe, stają się wezwaniem do odnowienia wiary w rzeczywistą obecność Zbawiciela w Sakramencie Eucharystii.
Wskazując jedynie niektóre obowiązki wiernych wobec Eucharystii, należy stwierdzić, że stanowi Ona najgłębsze wejście w życie nadprzyrodzone, jest misterium nad misteriami, jest niezbywalna i ma ogromne znaczenie dla pełnego zrozumienia istoty wielkiej tajemnicy wiary. Jan Paweł II w jednym z Listów do Kapłanów zauważył, że Eucharystia znajdowała się i znajduje nieustannie w samym środku życia uczniów Chrystusowych, co z kolei rzutuje na cały sakramentalny styl życia każdego chrześcijanina.
W Eucharystii i samym kulcie eucharystycznym odzywają się stale głębokim echem inne sakramenty, zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Pytania do Autora tekstu prosimy kierować pod adresem
wwenz@archidiecezja.wroc.pl