MIŁOŚĆ DOSKONAŁYM WYPEŁNIENIEM PRAWA

Urząd szafarza w posługiwaniu we wspólnocie Kościoła

Doświadczenie wiary żywej ma swoje pierwsze źródło w darach udzielanych
nieustannie przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Z woli Bożej w tak owocne
posługiwanie zaangażowani są wierni, którzy jako szafarze zostają uzdolnieni
i upoważnieni przez Kościół, aby się stali pośrednikami wszelkich Bożych łask
koniecznych dla osiągnięcia zbawienia.

KS. WIESŁAW WENZ

wwenz@archidiecezja.wroc.pl

Szafarz darów i łask Bożych to osoba wybrana i posłana, w sposób ściśle określony upoważniona do sprawowania urzędu pasterskiego w zakresie uświęcania wiernych. Szafarz to również osoba odpowiedzialna za przekazane wiernym Boże dary i łaski, których nie można przyjmować na próżno. Wierni zostają obdarowani najskuteczniej przez sakramentalne znaki, w których Opatrzność Boża udziela konkretnych łask, aby każdy wierny ważnie ochrzczony i integralnie stanowiący wspólnotę Kościoła Bożego mógł czerpać ze źródła Bożego obdarowania łaskę pełnego zjednoczenia z Dawcą, którym jest Jezus Chrystus Odkupiciel człowieka.
Szafarz chrztu świętego
W tradycji katolickiej chrzest zajmuje szczególne miejsce nie tylko z tej racji, że jest udzielany na wyraźne polecenie Jezusa Chrystusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19), ale także dlatego, że jest pierwszym sakramentem, najpełniej wprowadzającym do wspólnoty Kościoła i uzdalniającym do przyjmowania innych sakramentów.
Kościół uważa chrzest za bramę sakramentów, ponieważ nikt nie może być ważnie dopuszczony do innych sakramentów, dopóki nie przyjął chrztu (kan. 842). Chrystus ustanowił ten sakrament, aby wszyscy ludzie mogli osiągnąć zbawienie (por. J 3,5), zwłaszcza przez postawę żywej wiary, którą odkrywamy w darze łaski Ducha Świętego i która uzdalnia człowieka do życia zgodnego z Ewangelią Chrystusa. Chrzest jest konieczny do osiągnięcia pełni zbawienia. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon [kan. 861§1], a na parafii zazwyczaj proboszcz [kan. 530, n.1]. W innych okolicznościach tylko biskup może wyznaczyć innego wiernego do tej funkcji, np. katechetę na misjach [kan. 861§2]. Natomiast w wypadku konieczności, zwłaszcza kiedy życie człowieka jest zagrożone śmiercią, chrztu może udzielić każdy człowiek mający właściwą intencję. Dlatego duszpasterze winni pouczyć swoich parafian o prawidłowym udzielaniu chrztu: polanie wodą i jednoczesne wypowiedzenie formuły: Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Szafarz bierzmowania
Ogólnie zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup [kan. 882] oraz ci, którzy na mocy prawa kościelnego są zrównani z biskupem diecezjalnym (na swoim terytorium), a osobie dorosłej może udzielić bierzmowania prezbiter w łączności z celebracją chrztu św. lub kiedy osobę ochrzczoną przyjmuje do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, oraz ten, który działa na zlecenie biskupa diecezjalnego. Natomiast w niebezpieczeństwie śmierci może wiernych bierzmować proboszcz lub inny prezbiter na swoim terytorium [kan. 883]. Przyjmujący bierzmowanie muszą być zdatni do przyjęcia tej łaski i mocy Ducha Świętego [kan. 889§1], aby wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i żyli według jej zasad.

Szafarz Najświętszej Eucharystii
Szafarzem, który może sprawować Eucharystię w osobie Chrystusa, jest tylko kapłan ważnie wyświęcony [kan. 900§1]. Natomiast godziwie sprawuje Mszę św. kapłan, któremu prawo kościelne tego nie zabrania i który wiernie przestrzega norm kościelnych [kan. 900§2]. Upoważnia do sprawowania Mszy św. celebret, dokument potwierdzający, że kapłan jest prezbiterem, wolnym od kar kościelnych i upoważnionym dla celebracji Mszy św. Każda Msza św. przyczynia się do zbawienia świata, odprawiając ją codziennie, kapłani wypełniają swoje główne zadanie [kan. 904]. Celebransom mogą pomagać diakoni i świeccy, nie wolno im jednak wypowiadać modlitw i wykonywać czynności właściwych jedynie dla kapłanów [kan. 907]. Natomiast zwyczajnym szafarzem Komunii św. jest biskup, prezbiter i diakon, a nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. jest akolita i wierny ustanowiony do tego specjalnym obrzędem [kan. 910]. Dlatego w czasie Mszy św., kiedy jest sporo wiernych, Komunii mogą udzielać wiernym biskup, kapłani, diakoni, akolici lub świeccy jako nadzwyczajni szafarze Komunii św. Oni również mogą zanosić Ciało Pańskie chorym.
Szafarz sakramentu pokuty i pojednania
Prawodawca rozstrzygnął generalnie, że szafarzem sakramentu pokuty jest tylko kapłan [kan. 965], który może ważnie odpuścić grzechy, kiedy został do tego upoważniony przez władzę kościelną [kan. 966§1], czy to na mocy samego prawa, czy przez ordynariusza miejsca [kan. 969§1].

Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup

HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

Żaden kapłan nie może sobie takiej władzy udzielać własnym autorytetem, wtedy bowiem rozgrzeszenie udzielone wiernym byłoby nieważne. Natomiast każdy kapłan ważnie i godziwie udziela rozgrzeszenia jakimkolwiek penitentom, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci, posiada również władzę uwolnienia ich od kar kościelnych, gdyby w takich karach byli [kan. 976]. Kapłan, słuchając spowiedzi i dokonując pojednania, staje się szafarzem Boskiej sprawiedliwości i miłosierdzia, przyczynia się również do rozwoju czci Bożej i zbawienia dusz [kan. 978§1]. Natomiast, kiedy nie ma możliwości skorzystania z posługi kapłana, zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci, każdy wierny może zachęcić siebie i innych do wzbudzenia aktu żalu doskonałego, przez który wierni mogą dostąpić łaski przebaczenia grzechów i win oraz pojednać się z Kościołem [kan. 959].
Szafarz sakramentu namaszczenia chorych

W tym sakramencie Kościół powierza chorych Chrystusowi cierpiącemu. Szafarzem ważnego namaszczenia jest tylko kapłan, zwłaszcza ten, któremu zlecono opiekę duszpasterską nad wiernymi. Kościół zezwala kapłanom, aby mogli nosić przy sobie oleje święte, by w razie konieczności mogli udzielić sakramentu namaszczenia [kan. 1003§1–3] chorym, którzy osiągnęli wiek używania rozumu lub znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości [kan. 1004§1]. Natomiast nie wolno udzielać tego sakramentu chorym, którzy uparcie trwają w grzechu ciężkim [kan. 1007].
Szafarz sakramentu święceń
Szafarzem sakramentu święceń jest biskup konsekrowany [kan. 1012]. Może konsekrować prezbitera na biskupa, jeśli upewni się o papieskim zleceniu [kan. 1013] oraz kiedy dobierze sobie dwóch biskupów konsekrujących. Natomiast kandydatów do prezbiteratu lub diakonatu winien święcić ich własny biskup [kan. 1015§1].
Szafarz sakramentu małżeństwa
W tradycji zachodniej szafarzami sakramentu małżeństwa są małżonkowie ochrzczeni, którzy jako prawnie zdatni do takiego działania wyrażają zgodę małżeńską, która z kolei tworzy małżeństwo – matrimonium facit consensus [kan. 1057§1]. Małżonkowie mogą to uczynić jedynie wówczas, gdy im prawo tego nie zabrania [kan. 1058]. Do ważnego zawarcia małżeństwa konieczne jest, aby nupturienci byli równocześnie obecni, bądź osobiście, bądź też przez pełnomocnika [kan. 1104§1], wyrazili zgodę słowami, a gdy nie mogą mówić, równoznacznymi znakami [kan. 1104§2].
Natomiast w tradycji wschodniej szafarzami sakramentu małżeństwa są kapłan lub biskup, którzy mogą udzielić właściwego błogosławieństwa i nałożenia koron. W Kościele Zachodnim świadkiem kwalifikowanym wyrażenia zgody małżeńskiej może być biskup, prezbiter lub diakon, którzy posiadają delegację kanoniczną do tych czynności.
W niektórych okolicznościach przy zawieraniu małżeństwa może asystować osoba świecka [kan. 1112§1–2].

Pytania do Autora tekstu prosimy kierować pod adresem:
wwenz@archidiecezja.wroc.pl